Advanced Search found 12 item(s) featuring "August Monet"

1929-03-25 Nieuwsjes uit de tooneelwereld (J.B.)
 • . . . Nieuwsjes uit de tooneelwereld Een gemeen artikel van Rip ( August Monet ) verscheen in zijn weekblad "Het Antwerpsch Tooneel" waarin de smart der artisten van den Nederlandschen Schouwburg over het ontijdig afsterven van . . .
1929-11-20 Tooneel in Vlaanderen. Het Landjuweel te Kortrijk (Anon.)
 • . . . van Paul de Mont , Willem Putman . Anton van de Velde , Delbeke-Walschap , Albrecht Rodenbach , August Monet . Onmiddellijk treft het, dat op deze wijze het Landjuweel-tornooi slechts een zeer onvolledig beeld zal geven van onze tooneel-evolutie sinds 1830. Schrijvers als . . .
1933-08-25 "Zwart op Wit" door Aug. Monet (Victor J. Brunclair)
 • . . . Club Télégraphic "Zwart op Wit" door Aug. Monet De Conscience -herdenking werd ingeleid door een opvoering van Zwart op Wit, van Aug. Monet . ( Deze tooneelaanpassing . . .
 • . . . op Wit" door Aug. Monet De Conscience -herdenking werd ingeleid door een opvoering van Zwart op Wit, van Aug. Monet . ( Deze tooneelaanpassing van «Siska Van Roosemael» is in zoover een banaliseering van H. Conscience 's werk, dat zij het plaatselijk dialekt, . . .
 • . . . een banaliseering van H. Conscience 's werk, dat zij het plaatselijk dialekt, hetwelk wij, inachtgenomen den zin voor lokaalkleur van den heer Monet , desnoods billijken, doorspekt met een trits van smakeloosheden, die der geestige kleurkunst van Conscience onwaardig zijn. Vulgair zijn is niet volksch zijn. . . .
 • . . . een trits van smakeloosheden, die der geestige kleurkunst van Conscience onwaardig zijn. Vulgair zijn is niet volksch zijn. Dit werk van Monet dagteekent uit de periode waarin hij, als tooneelbeoefenaar in den schaduw van erkende talenten zijn sporen trachtte te verdienen. Dat dit procédé uiteindelijk dan . . .
 • . . . op een snoer van leenthemata, dan toch een eindpunt beteekenen, omdat de zin voor sceniek hier een vasten vorm wist te verkrijgen. Als Monet ons in zijn levensavond niet met een eigen oorspronkelijk werk weet te verrassen, zal hij in onze tooneellitteratuur bepaald worden als de handige litbater . . .
 • . . . Wit» haar vroeger geluk. Siska zal dan toch met Pauw trouwen. Bij Conscience kregen wij een kleinburgerlijke zedenteekening. De aanpassing van Monet zweemt naar parodiestijl en staat niets hooger dan soortgelijke produkten van Willem Pouillon . Van de veel zouteloosheden hebben wij inzonderheid de volgende . . .
 • . . . zijn brandwachten heeft getooid, eerder onder het Directoire thuishooren dan in de eerste helft der XIVe eeuw. Met dit: stuk van den heer Aug. Monet heeft een haast volle zaal onophoudelijk gedurende circa drie uur gelachen. . . .
1930-12-10 Russomanie (Victor J. Brunclair)
 • . . . gebroeder Degraeve" zouden ontleden. Dat wil zeggen: zij gingen niet verder dan het fait-divers, de moord op den kwijlenden wellusteling. Karamazov Sr. Inzonderheid August Monet heeft hier vlak naast doel geschoten en dat met zijn gewonen aplomb, die hij voor beproefd gezag in tooneelzaken wil gangbaar maken. Trok . . .
 • . . . vertoont? En ook zijn gevolgtrekking, dat men in speelstijl hier is afgeweken van de De Gruyter -traditie is glad verkeerd. Waarom? Omdat Monet in de Gebroeders Karamazov niets anders ontdekken kan dan een vulgair speelstuk met grofdadig effekt en knalzinnen. Als Monet gemeend, heeft dat . . .
 • . . . Waarom? Omdat Monet in de Gebroeders Karamazov niets anders ontdekken kan dan een vulgair speelstuk met grofdadig effekt en knalzinnen. Als Monet gemeend, heeft dat hierdoor het Roze Kate genre werd in eer hersteld, pleit dat niet voor het doorzicht. Het is al te gemakkelijk van . . .
1932-04-26 Door mijn luidspreker. Les in dictie (Victor J. Brunclair)
 • . . . oprichten, waar alle aspirant-tooneelspelers zich in de verminking onzer Nederlandsche taal zullen kunnen bekwamen. Het bestuurschap zal natuurlijk in handen gegeven worden van Aug. Monet , want het is algemeen geweten, dat deze man steeds het keurigste Algemeen Nederlandsch over zijn lippen laat regenen. Dit initiatief is ontstaan als . . .
 • . . . worden ingevoerd, om aan te tonen dat het kaaskopsch nog wat anders is dan het Vlaamsch. De "oratio-inauguralis" zal natuurlijk insgelijks door rector Monet worden uitgesproken en zal bij benadering ongeveer alsdus luiden (klankopname August , gedeponeerd merk): "Maainheeren, Wai hebbenn deze school openn gedaann omdat zai . . .
 • . . . dan het Vlaamsch. De "oratio-inauguralis" zal natuurlijk insgelijks door rector Monet worden uitgesproken en zal bij benadering ongeveer alsdus luiden (klankopname August , gedeponeerd merk): "Maainheeren, Wai hebbenn deze school openn gedaann omdat zai aan de noodzakelaikhaid beantwoordt, iene voor iens en voor altaid, uijt te maken, . . .
 • . . . afgenomen. Welnu, ik heet dat "Kolle" zwainderai." (Onbedaarlijk applaus. De nokvolle zaal schudt van het lachen om dezen goedgekruiden humor van den heer Monet . De redenaar voelt zich gesterkt en gaat verder:) "Als journalist mainheeren teekenn ik verzet aan tegenn de Kollezwainderai. Ik heb nu al zooveel moeite . . .
 • . . . strijkje speelt de "Muette de Portici". De aanwezigen vragen zich af waarom juist dit liedje wordt gevedeld. Een (???)oorden zegt: Dat is omdat Monet zou zwijgen. De verslaggever zegt ons dat hij inderdaad geen kik meer gaf. V.J.B. . . .
1932-01-13 Door mijn luidspreker. Interview met den platten Antwerpenaar (Victor J. Brunclair)
 • . . . de belofte te hebben afgelegd, dit interview in zijn geheel te laten verschijnen. Maar wij zenden nu nog een gratis-waarschuwing aan den gijli(e)dioot Monet . Als hij zich blijft omwerpen als verdediger van het mossel noch visch Nederlandsch dat nu tot voor het voetlicht is geslopen, dan moet deze . . .
1932-01-08 De Gijli(e)dioten (Victor J. Brunclair)
 • . . . Door mijn Luidspreker DE GIJLI(E)DIOTEN Zoo ongeveer zou Aug. Monet zijn artikel betitelen, moest hij inzake den N. S. onze meening omtrent je en jij deelen. Maar vermits hij nu aan . . .
 • . . . Het is geweten dat in 'n ernstige schermutseling de wapens altijd aan elkaar gewaagd dienen te zijn, en om deze reden noemen wij Aug. Monet in het vervolg een «gijli(e)dioot». Naar aanleiding van «Liliom» is het op de planken tot een konflikt gekomen, omdat, o paradoksale toestand, de . . .
 • . . . verbiedt je en jij te zeggen zullen zij hun toevlucht nemen tot het Fransch, om elkaar te tutoyeeren. Dit alleen moet volstaan om Aug. Monet van het onhoudbare zijner stelling te overtuigen. Door bepaalde lui wordt op den bestuurder van de K.N.S. stille drukking uitgeoefend, opdat . . .
 • . . . als vanzelfsprekend worden aangenomen. Alle verdere redeneering is ijdel geklets naast de kwestie. Het is wel een vermakelijk schouwspel dat een libellist als Monet zich nu opricht als scheidsrechter inzake Nederlandsche uitspraak en Nederlandsche taalvormen, hij die geen fatsoenlijke zin kan articuleeren of de Antwerpsche tongval zweet erdoor. . . .
 • . . . ketterij is «je«en «jij» als regionaal Hollandsch te willen doen doorgaan. Ik weet het wel, een heele massa Vlamingen deelen de zienswijze van Aug. Monet . Welnu, deze letterkundigen zijn verkeerd op heel de lijn. Eén man kan de knoop doorhakken, de heer Benoy . Het weze eens . . .
 • . . . kwam geen directoriale opdracht anders te handelen, voortaan aanzetten geen inbreuk te plegen op het zuiver Nederlandsch, dat hij zoo sierlijk hanteert. Maar Monet wil op de Kipdorpbrug weer vasten voet krijgen. Hij kan het nog niet verduwen dat Dr. de Gruyter (een Gentenaar denk eens . . .
 • . . . Kipdorpbrug weer vasten voet krijgen. Hij kan het nog niet verduwen dat Dr. de Gruyter (een Gentenaar denk eens aan), hem, Monet , die de Vlaamsche Opera steeds occult heeft beheerscht, doodgewoon negeerde. Maar de heer Benoy heeft niet de onvermurwbare beginselstrakheid van . . .
 • . . . zijn voorganger. En daarom denkt Rip hier meer vat te hebben. Toe W. Benoy , speel nu niet langer als Allemansvriendje. A. Monet is een fossiel dat men als zoodanig moet behandelen. Geen van zijn daden of ze is geniepig berekend. Bij hem geen objectief oordeel. . . .
1939-07 Een Toonbeeld van Vlaamsche Beschaving, in: Flor Alpaerts, Antwerpen, 1941 (August Monet)
 • . . . Een toonbeeld van Vlaamsche beschaving door August Monet Hoe komt het toch dat, nu ik moet voldoen aan 't verzoek om een bijdrage voor 't Flor Alpaerts -album, . . .
1939-07 HET VEERTIGSTE JAAR 1937-38 (August Monet)
 • . . . drie belangrijke Vlaamsche creaties : Op Zaterdag 27 November 1937 : «Vikings» een libretto van Emiel Buskens , met muziek van Arthur Meulemans , dat vier opvoeringen kon beleven. Op Dinsdag 28 December 1937 : «Zwarte Viooltjes» een lyrische comedie van August Monet , met . . .
 • . . . van Arthur Meulemans , dat vier opvoeringen kon beleven. Op Dinsdag 28 December 1937 : «Zwarte Viooltjes» een lyrische comedie van August Monet , met muziek naar Chopin , door Leo Fob . Op Dinsdag 22 Februari 1938 : «Anna-Marie» een libretto van
1934 Het gevoel op het tooneel (August Monet)
 • . . . en dat het bezoek aan den schouwburg dus geen arbeid en geen karwei worde, laat staan een bron van verveling of van ergernis. AUGUST MONET . . . .
1933-01-13 In de Volksmaatschappijen, "De ring van Gyges" door August Monet (Victor J. Brunclair)
 • . . . In de Volksmaatschappijen "De Ring van Gyges" door August Monet Het nieuwe stuk van den heer Aug. Monet is van beslist romantisch allooi, maar, abstractie gemaakt van de onderwerpkeuze, . . .
 • . . . In de Volksmaatschappijen "De Ring van Gyges" door August Monet Het nieuwe stuk van den heer Aug. Monet is van beslist romantisch allooi, maar, abstractie gemaakt van de onderwerpkeuze, moet worden erkend, dat de schrijver onmiskenbaar een zeer handig technicus is, . . .
 • . . . vlotheid, op enkele stramme zinswendingen na (in I) die eerder bij de boekentaal thuishooren. Het thema is van mythologischen oorsprong en de heer Monet werd gelukkig geinspireerd, als hij het in toepassing bracht op verschillende tijdvakken, waarin deze «Ring van Gyges» dan telkens een andere episode beheerscht. De . . .
 • . . . lenigheid. Met het eerste tijdvak is de ring, die het inschrift draagt «Weten is gestorven zijn» te Venetië aangeland. Weer werd door heer Aug. Monet te zichtbaar heil gezocht in requisiten om stemming te verwekken : blauwe lagune in avondschemer, gondelzang, gekleurde lantaarns, enz. In de taal bloeddorst . . .
 • . . . verwenscht zijn moeder waar zij niet bij is. Achter de coulissen klinkt een schot: Blanche heeft wanhopig zelfmoord gepleegd. Hier heeft de heer Aug. Monet met ons toch een loopje genomen: Blanche beging haat zelfmoord vrijwillig en het mysterieus vermogen van den ring had daar niks mee te . . .
 • . . . zonder den ring van Gyges, Het is vrij gemakkelijk met dezen ring rond dit alles een heimnisvolle stemming te scheppen, maar dan is August Monet het aan ons verschuldigd dezen ring ook deelachtig te maken aan het psychologisch gebeuren in oorsprong en ontknooping. Nu blijft hij een zijdelingsche . . .
 • . . . niet zeggen dat het stuk niet moest geschreven worden, want de vier episodes zijn op zichzelf speelbaar. Maar het is vanwege den heer Monet al te doorzichtig boerenbedrog, door symbolen aanvoer die niet houdbaar is, een soort mythische tetralogie te hebben willen maken, waarvan het hoofdelement per slot . . .
 • . . . want de ring dreef gedurende 300 jaar in de Adriatica. Laat ons toegeven dat het een verdienstelijke dramatische proef is van den heer Aug. Monet , ondanks de spijtige tekortkomingen die wij hooger hebben aangestipt. Fout is o. m. bij elke episode in de gesprekken nogmaals een beknopt relaas . . .
 • . . . deed August Monet zulks, om van dit stuk eventueel een trits op zichzelf speelbare eenakters te kunnen maken. Wat ervan zij, de heer Aug. Monet kent zijn vak en wij zullen de tekortkomingen niet meer dan noodzakelijk beklemtonen. Wij kunnen niets anders wenschen dan dat hij zijn talent . . .
 • . . . voorzitter in approximatief Vlaams een hulde aan het magistraat, hier vertegenwoordigd door burgemeester Kamiel Huysmans en wethouder Fr. Verrept, en aan den schrijver Aug. Monet , die zichtbaar ontroerd; kwam groeten. Victor J. Brunclair . . . .
1922-12-31 TOONEEL TE BRUSSEL I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . ras, hoe sterk-persoonlijk hij ook optrede. Het is gemeenplaats geworden, Rodin 's oorsprong te zoeken in de dertiend'eeuwsche beeldhouwers, en dien van Monet in Claude Lorrain 's vergezichten; Debussy en Ravel sluiten bij de achttiende eeuw aan; Verlaine is de . . .