Advanced Search found 2 item(s) featuring "Adama Van Scheltema"

1938-11-30 Het Vlaamsch Volkstooneel: Lode Geysen (Willem Putman)
  • . . . deel veel goeds kan gezegd worden. Het is een soort scenische bewerking van een gedicht: «Het is een lange weg naar huis» (van Adama Van Scheltema , meen ik) in den aard van de geslaagde uitbeelding die Geysen ons vorig jaar gaf van Gezelle 's «Hiawadha's . . .
1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)
  • . . . teksten, zooals b.v. «Wij» uit Tijl II van Anton van de Velde , «Groeninghe» van Guido Gezelle , «Te Wapen» van Adama van Scheltema telkens weer een conflict inhouden, maar den vijand niet laten optreden ? Ik wil er op drukken dat juist het spreekkoormassige daarin . . .