Advanced Search found 10 item(s) featuring "August Vermeylen"

1925-01-16 Tooneel te Brussel: Herman Heijermans (Anon.)
 • . . . schouwburg der Lakenstraat was te dezer gelegenheid volgeloopen en met een aandacht vol piëteit heeft het talrijk publiek de vertooning gevolgd. Prof. A. Vermeylen zou over de beteekenis van Heijermans voor ons, Vlamingen, een rede houden, maar dat is niet gebeurd. Beide stukken werden goed . . .
1926-01-20 KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE (Karel Van de Woestijne)
 • . . . eene ware feestzitting geworden. Uitgenoodigd door het bestuur, dat voor dit jaar bestaat uit de heeren Prof. Dr. Lod. Scharpé , bestuurder, Prof. Dr. Aug. Vermeylen , onderbestuurder, en den bestendigen secretaris Dr. Leo Goemans , heeft niemand minder dan de Belgische minister van Kunsten en Wetenschappen, . . .
1920-10-11 Het Vlaamsch Volkstooneel: Een Staatsgevaarlijke Kunst (F.)
 • . . . weer in het departement van nationaal verweer zijn intrek te nemen om bij de lijst der verboden werken, bij Rodenbach 's gedichten, Vermeylen 's opstellen en Hullebroeck 's liederen, nog te voegen "Freuleken", «Dolle Hans», «De Warenar» en het «Belang van Ernst». Wij herhalen het met onze . . .
1921-10-16 Bij Dr Oscar De Gruyter: leider van het Vlaamsch Volkstooneel (Cr.)
 • . . . "première" maakte ophef? - Grooten ophef. De schrijver zelf, A. Hegenscheidt , woonde de opvoering bij. Al onze Vlaamsche letterkundigen waren er: Vermeylen , Van de Woesteyne, De Bom , Toussaint , Van Boelaere , e.a. - "Starkadd" moet zoo wat het debuut geweest zijn . . .
1920-03-28 GEORGES EEKHOUD'S EERHERSTEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . den meester een ets stuurde; Xavier Privas , Henry Barbusse , Romain Rolland , den Literairen Studentenkring der Gentsche Universiteit, August Vermeylen ; Simons , leider der Wereldbibliotheek, enz. Benevens een groote hoeveelheid bloemen-garven en een tuil van te Zoersel, Eekhoud 's geliefde dorp . . .
1924-01-26 Schouwburgiana (Anon.)
 • . . . zaal te vullen. Dan is daar Herman Teirlinck , de schrijver van "Het Ivoren Aapje" met zijn sardoniscnen glimlach, dan is daar Professor Vermeylen , de vader van "De Wandelende Jood" en hij wandelt door de mooie gelagzaal met waardigen tred, dan is daar Toussaint van . . .
1921-05-29 HERMAN TEIRLINCK EN HET KUBISME (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Dat hij in de Academie met zijne opvattingen niet alleen staat, werd trouwens niet later dan verleden week in hetzelfde corps door August Vermeylen bewezen. De Academie , gij weet het misschien, hield een Dante -dag, en op die Dante -dag hield Vermeylen . . .
 • . . . August Vermeylen bewezen. De Academie , gij weet het misschien, hield een Dante -dag, en op die Dante -dag hield Vermeylen eene lezing, in den loop derwelke hij lucht gaf aan gevoelens, laat staan aan bloote vaststellingen, die volkomen strookten met de ideeën die
 • . . . de ideeën die Herman Teirlinck op 19 Januari 1921 - een datum die te onthouden is! - had ontwikkeld. Zal professor Vermeylen de laatste zijn om de kruistocht, ook binnen de Academische muren, voort te zetten? Het moet niet waar blijven, dat kunst voor ons nog . . .
1935-11 Een monographie over Verschaeve (Gerard Walschap)
 • . . . traditie gevestigd, waarvan de folkloristische vertellers slechts de lichtere succesnummers beteekenen. Intusschen liet ook de burgerlijke grootstad zich niet onbetuigd en is.... met Vermeylen , Teirlinck , Van De Woestijne , Van Ostaeyen tot het vlaamsch teruggekeerd. Maar hoe! Met een verleden van vereenzaming belast, . . .
 • . . . Benoit , Gezelle , Streuvels , Rodenbach en Verschaeve , uitvarend naar alle wereldkulturen en anderzijds de kultuurloozen Vermeylen , Teirlinck , Van De Woestijne en Van Ostaeyen . Wat is dan kultuur? Kultuur is een het geheele leven doordringende . . .
1926 Alfred Hegenscheidt: "Starkadd" (Lode Monteyne)
 • . . . Helga» meer dichterlijke dan zuiver-dramatische waarde bezit. * * * Voor menig Vlaamsen schrijver, die thans van eer en roem geniet -- voor August Vermeylen , Emmanuel de Bom , Teirlinck , Van de Woesteyne , -- behoorde het jaar, waarin Hegenscheidt 's «Starkadd» ontstond, . . .
 • . . . 1916 of '17, met Hegenscheidt kennis maakten in de «Twee Sleutels» aan de Naamsche Poort te Brussel. Hij tafelde er met Vermeylen , Sabbe , den beeldhouwer Lagae , Toussaint , Teirlinck , e.a. Gezapig zat hij er achter zijn pint geuze. Met . . .
 • . . . aan de schepping leent, verklaart, doch ook begrijpelijk maakt, waarom een stille melancholische grondtoon de rijke melodie der verzen omlamfert... * * * Verwey en Kloos , en na hen vele kleintjes uit de bent der literaire critici, hebben zich nimmer aangesloten bij de niet zeldzame Vlaamsche . . .
 • . . . ons niet den rechtstreekschen invloed van de groep der Van Nu en Straksers -- waartoe hij behoorde, doen verwaarloozen. «De Wandelende Jood» van Vermeylen houden we voor het meest karakteristieke werk door die groep voortgebracht. De wereldbeschouwing der jongeren van ná 1890 vindt men er gaaf in terug. . . .
 • . . . door die groep voortgebracht. De wereldbeschouwing der jongeren van ná 1890 vindt men er gaaf in terug. In een werk als «Starkadd», dat Vermeylen aanziet als de klaarste en volledigste belichaming van den geest der Van Nu en Straksers-periode, vinden wij daarvan slechts een onvolledig beeld... Het is . . .
 • . . . neerschouwt op de gebeurende dingen, doch -- zonder te berusten. Die opperste wijsheid heeft, in de groep der Van Nu en Straksers, enkel Vermeylen volledig veroverd. . . .
1922-08-29 MAURICE MAETERLINCK (Karel Van de Woestijne)
 • . . . worden? Verder is Maurice Maeterlinck nooit gegaan. Het is niet moeilijk geweest, hem als wij sgeer af te wij zen, en August Vermeylen had het niet lastig, hem als dusdanig met zichzelf in tegenspraak te bevinden. Ik weet niet wat Maeterlinck , zoo met zijne . . .