Advanced Search found 2 item(s) featuring "Académie française"

1922-01-22 HULDIGING (Karel Van de Woestijne)
  • . . . om den ambassadeur van Frankrijk geschaard, dewelke eenigszins zelf tot de Fransche letteren behoort, daar hij de zwager is van wijlen Edmond Rostand. De " Académie française " was vertegenwoordigd door Marcel Prévost en door Paul Bourget , wier beider beroemdheid kon opwegen tegen het gebrek aan vertegenwoordiging . . .
  • . . . aangenaam zich te hooren behandelen alsof men, bij het betreden van een Academiegebouw, het "Lasciate ogni speranza" als definitieve boetedoening moest herhalen. In de " Académie française " worden de recipiendi gewoonlijk onthaald op eenige krabbende ironie, die hun bewijst dat ze, de onsterfelijkheid ingegaan, toch nog tot de sterfelijken behooren. . . .
1920-05-08 JEROME EN JEAN THARAUD (Karel Van de Woestijne)
  • . . . hun eerste boek, met den "Prix-de-Goncourt", zagen de gebroeders Tharaud verleden jaar hun gezamenlijk oeuvre cum laude erkend met een prijs der Académie française . Deze laatste onderscheiding zal wel niemand hebben bevreemd, die de schrijvers in hunne loopbaan die niet veel meer dan vijftien jaar lang is, . . .
  • . . . die de schrijvers in hunne loopbaan die niet veel meer dan vijftien jaar lang is, - zij zijn jonge veertigers, - hebben gevolgd; de Académie immers heeft hierbij willen huldigen eene personaliteit, die, hoe goed-afgeteekend ook, niet is dan de weerspiegeling van eene traditie. Die traditie is, weliswaar, weinig-academisch; . . .
  • . . . gerust beweren - de eenigen die in den loop der tijden niet der vergetelheid inzonken, al waren zij niet steeds bij hun leven der Académie troetelkinderen. "Prix-de-Goncourt": het is een prijs-van-onafhankelijkheid, hetgeen volgt uit de piëteit der juryleden, door Goncourt -zelf aangesteld. Goncourt immers, de "artist" . . .