Advanced Search found 13 item(s) featuring "Alfred de Musset"

1925-02-28 Odilon-Jean Périer : "Les Indifférents" (Willem Putman)
 • . . . interessante décors voor geschilderd. Het spektakel werd gesloten met een schitterende vertolking van Les marrons du feu, de eerste comedie van Alfred De Musset , waarvan de proloog ons leert, dat het stukje zoo goed is als een stuk van Molière . Het is niet zoo . . .
1928-02-17 Tooneel in Vlaanderen: "Van Twee Coninxkinderen" door Willem Putman (Anon.)
 • . . . J. Bernard , den schrijver van Martine met de vele momenten van stilte op het tooneel; en de schimmen van Marivaux en de Musset komen om den hoek kijken. In het liefdelied in drie zangen, in opdracht van Het Vlaamsche Volkstooneel geschreven, dat Van Twee Coninxkinderen . . .
1926-07-27 Fernand Hannecart : "L'Ombrelle rose" in het "Théâtre du Parc" (Willem Putman)
 • . . . de armen van Marise. Mein Liebchen, was willst du noch mehr ? Dit stuk lijkt een verzameling citaten van Victor Hugo , Musset , Chénier en Rostand . Hannecart zal een harden strijd te doorworstelen hebben, wil hij zich los maken van al . . .
1926-07 TOONEEL TE BRUSSEL II (Karel Van de Woestijne)
 • . . . te mooi. Wat hij zegt is bovendien dikwijls alles behalve oorspronkelijk. Dit stuk lijkt een verzameling van citaten van Victor Hugo , Musset , Chénier en Rostand . Hannecart zal een harden strijd te doorworstelen hebben, wil hij zich losmaken van al die . . .
1924-03-04 Henry Soumagne : "Bas-Noyard" (Willem Putman)
 • . . . vormen aangeboden. Wij kregen eerst het lichte moderne genre, grenzende aan het vaudeville, in La femme fatale, dan den glimlach vol gratie van Musset in A quoi rêvent les jeunes filles, het sarcasme van Mérimée in Le carrosse du Saint-Sacrament, de diepzinnige en philosophische geestigheid van . . .
1923-04-28 TOONEEL TE BRUSSEL II (Karel Van de Woestijne)
 • . . . ongetwijfeld de beste, ik bedoel de meest-homogene en meest-beschaafde, vereeniging van deze hoofdstad, weer maar eens klassiek werk op zijne eigene, moderne wijze: Musset 's A quoi rêvent les jeunes filles en Molière 's Amour médecin. Deze gebeurtenissen op het gebied van het tooneel - want ik geef . . .
1923-04-30 TOONEEL TE BRUSSEL III (Karel Van de Woestijne)
 • . . . als Jules Delacre waar hij optreedt als middelaar tusschen zijn publiek van het " Théâtre du Marais " en dichters als Alfred de Musset en Molière ; evenzeer als Jules Romains waar hij aan eene, anders geenszins verrassend-nieuwe, klucht een vorm verstrekt, zoo . . .
1925-06-01 Jules Delacre : Het Théâtre du Marais (Willem Putman)
 • . . . stelregel, bij het samenstellen van zijn repertorium, heeft getracht na te leven. Zij zijn: Molière , Corneille , Racine , Musset , Mérimée , Courteline , Tristan Bernard , Edmont About , Jules Renard , Ibsen , Barrie , . . .
 • . . . althans vanaf het jaar 1923. Te voren maakte het " Théâtre du Marais " de algemeene aandacht gaande door zeer geapprecieerde opvoeringen van Musset 's "Chandelier" en "A quoi rêvent les jeunes filles", Molière 's "Amour médecin", "Klein Eyolf" van Ibsen , en "Hyménée" van
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL IV (Karel Van de Woestijne)
 • . . . twee en veertig vertooningen die verleden jaar werden gegeven, werden er vier en veertig aan Molière , en zeven en veertig aan Alfred de Musset gewijd, die samen dus een klein derde van het totale programma vulden. Les Menteurs van Corneille werden even dikwijls gespeeld . . .
1922-04-27 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Molière eenigszins waardig was. Want met Molière werd het " Théâtre du Marais " ingehuldigd; met Molière en met Musset . Kon de keus beter, bij een intiem en nobel dichter als Jules Delacre , de gelukkige sterveling die, geen veertig jaar oud, den . . .
 • . . . eene wezenlijke aanwinst weet te erkennen. Welnu, - ik houd het met de " Comédie française ", zoo wat Molière als Musset betreft. De " Comédie française " speelt in de afschuwelijke lappen van een vulgair en versleten decor, met een afschuwelijk meubilair waar een gierig . . .
 • . . . hun faam op onbetwistbare zoowel als overtuigende wijze ten dienste hebben gesteld van de auteurs, die in deze Molière heeten en Alfred de Musset . Hoe hebben zij zich in dien tekst ingewerkt, hoezeer hebben zij er zich in ondergedompeld als in een bad dat ze wasschen . . .
 • . . . ontdoen van alle persoonlijke eigenaardigheden, van elke persoonlijke voorkeur, om alleen nog te zijn wat zij hebben begrepen van Molière 's, van Musset 's wensch. Kan men hetzelfde zeggen van de zeer achtbare acteurs die bij Delacre fungeeren? Daargelaten dat zij de ervaring en het talent . . .
 • . . . op uit zijn, nieuw, dit is vreemd of althans eigenaardig te zijn. Neen, zij zijn er niet meer om Molière of Musset ; zonder dat zij het zelf beseffen, en alleen omdat zij deel hebben in een nieuw experiment, halen zij Molière en
 • . . . Musset ; zonder dat zij het zelf beseffen, en alleen omdat zij deel hebben in een nieuw experiment, halen zij Molière en Musset tot zich toe, zijn Molière en Musset er.... om hen. En van het decor kan nagenoeg het zelfde gezegd. Bij . . .
 • . . . deel hebben in een nieuw experiment, halen zij Molière en Musset tot zich toe, zijn Molière en Musset er.... om hen. En van het decor kan nagenoeg het zelfde gezegd. Bij Delacre is het van uiterste keurigheid. Het is gemaakt . . .
 • . . . waarde der onderneming van Delacre . Alleen vallen zijne bedoelingen totaal verkeerd uit, als hij zich waagt aan het klassieke (en zelfs Musset is reeds klassiek). Ik zal de laatste zijn om te beweren, dat de " Comédie française " een soort monopolium bezit, en dat zij . . .
1921-09-19 MUZIKALE VERHUIZING (Karel Van de Woestijne)
 • . . . crinoline om haar soepel middel, en haar hoofdpartner den reusachtigen hoogen zij en den hoog-gekraagden jas met koperen knoopen van niemand minder dan Alfred de Musset draagt, - met zeldzame elegantie, trouwens. Wordt het er beter op? Luart zingt zoo, dat men vergeet dat ze een crinoline aan . . .
1922-02-21 MOLIÈRE TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . deuren voor het eerst geopend, en wel met een stuk van Molière : Sganarelle ou le Cocu imaginaire, dat Le Chandelier van Alfred de Musset voorafging. Laat mij bij deze eerste vertooning stilstaan: eene echte gebeurtenis in de Brusselsche tooneelwereld, is zij voor iedereen een verrassing, en . . .
 • . . . te verbeelden. Ziedaar voor het plastisch-architectonische. Men merkt onmiddellijk wat het toelaat, waar het gaat om de vertooning van, bijvoorbeeld, Shakespeare , Musset , of middeleeuwsche en Renaissance-stukken. Stelt U maar voor wat ermede te bereiken zou zijn voor het insceneeren, ik zal niet zeggen van een "Esmoreit", . . .
1923-06 Nieuwere dramatische kunst (Godfried Heynderickx)
 • . . . men de ensceneering van het volgende tafereel klaar maakt achter het doek. Veelal komt zulks voorin de tooneelspelen van Shakespeare en Musset . Het orkest -- ongezien door het publiek -- neemt plaats in een afsluiting. De belichting geschiedt bij middel van lampen die langs boven de . . .