Advanced Search found 2 item(s) featuring "Albert Samain"

1937-02-09 De Figurant van de Opera (Jacques Van Ginneken)
  • . . . Te Antwerpen, Koninklijke Nederlandsche Schouwburg . Opvoering van "De Figurant van de Opera" door Alfred Savoir Men mag bezwaarlijk verwachten de kurve van het repertorium voortdurend eenzelfde hoogtepeil bewaart zooniet zouden hoogtepunten tot de onmogelijkheden behoren, maar na . . .
  • . . . terecht algemeen geroemde voorstelling van "Adam in ballingschap" was het geenszins noodzakelijk eene zoo diepgaanden inzinking te vertoonen als met dit werk van Alfred Savoir het geval geworden is. Het is bepaald overbodig hierbij eenig voorbehoud te maken voor wat de moreele kant van het geval betreft: het . . .
  • . . . beschouwing ter zijde gelaten, moet niettemin toch de vraag gesteld worden hoe de directie op het onzalig gedacht gekomen is dit stuk van Alfred Savoir voor de Karnavalweek uit te kiezen. Dit tijdperk is nu eenmaal voorbeschikt voor lichter werk, dat het amusement kan opwekken. Vroeger werden daarvoor . . .
  • . . . genietbaar door de vertolking en de enscenering en onlangs nog beoordeelde de Fransche kritikus Lucien Dubech een meer recent werk van Savoir "La Margrave, dat bij de comedie der Champs Elysées opgevoerd werd op identieke wijze. Het komt ons voor dat schijnbaren diepgang, enkele . . .
1922-03-12 De plannen van Dr J.-O. De Gruyter: Kandidaat voor het bestuurschap van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen (Anon.)
  • . . . Hauptmann : De verdronken Klok - H. Bahr : Das Tauzchen - W. v. Scholz : De Weltlauf mit dem Schatten - A. Samain : Polyphème - Strindberg : Kameraden - B. Shaw : De Vlinder - Gortion Bottomley : King Lear's Wife -