Advanced Search found 3 item(s) featuring "Constant Godelaine"

1929-01-13 "De Anarchist" van R. Ysabie te Beverloo (Anon.)
  • . . . studenten in theologie, "De Anarchist" van R. Ysabie oprecht genoten; zelfs zij die over den schrijver de zóó onbarmhartige kritiek van Godelaine in "Hooger Leven" hadden gelezen, en niet veel zaaks verwachtten, waren gewonnen. . . .
1933-11 Na een debat (Aloïs De Maeyer)
  • . . . het voor hen geen belijdenis meer, maar spel. De bepaling scheen in één van haar essentiëele bestanddeel en bedreigd. Ondertusschen had de heer Godelaine mijn antwoord op dat punt z'n volle beteekenis gegeven door te wijzen op de onoverkomelike dualiteit in den mensch. Het opgeworpen punt is van . . .
1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)
  • . . . gewijd worden te Antwerpen. Waren er als debat-leiders Z. E. H. Jan Bernaerts , Lode Geysen , Jan Stalmans , Dr. Godelaine ; daar was ook Jozef Contrijn die van het eerste uur af met spreekkoren had begonnen langs Gods Vagebonden te Mechelen. . . .
  • . . . dat er gevallen waren waarin het gebaar de collectieve stem niet onderlijnde, vooral als men het plots terzelfdertijd als een energieke phrase zei. Dr. Godelaine liet in de wandelgangen terecht het geval opmerken van een schoolmeester die energiek een schooljongen aan de deur zet : eerst het gebaar . . .