Advanced Search found 8 item(s) featuring "Charles van Lerberghe"

1920-03-28 GEORGES EEKHOUD'S EERHERSTEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . ook kunnen vergeten dat hij, in de roemrijke rij der Fransch schrijvende Vlamingen, der Maeterlinck 's, der De Molder 's, der Van Lerberghe 's, der Verhaeren 's, steeds alleen stond om den strijd der Vlamingen voor meer beschaving, meer cultuur, meer ruimte en meer licht goed . . .
1922-01-22 HULDIGING (Karel Van de Woestijne)
 • . . . volgens mij, de grootste Fernand Séverin is. Hij, die onlangs eene acute en liefdevolle studie leverde over onzen grooten en armen Charles van Lerberghe , hij was de man om de wel wat uiterlijke maar zeer oprechte kunst van mevrouw de Noail les te analyseeren. . . .
 • . . . en grec, ne nous exprimerions-nous pas quel-quefois en français?"" Die taal was de taal van drie Vlamingen, van Georges Rodenbach , van Charles van Lerberghe , van Emile Verhaeren . Met erkentelijke aandoening verkondigt mevrouw de Noailles hun roem. Het is met verzen van den . . .
1924-10-04 DOOD VAN IWAN GILKIN (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Eekhoud , in breed lyrisme bij een Emile Verhaeren , in grondig doorvoelen en beseffen bij de Gentenaars Maurice Maeterlinck en Charles van Lerberghe afleggen. In de strijdvaardige bent was hij de meest omzichtige, al was ook zijn vernieuwingsdrift groot; met zijn vriend Valere . . .
 • . . . leerlingen voortbracht net als het Sinte Barbara-college te Gent, waar gelijktijdig, en even na Georges Rodenbach en Emile Verhaeren , Charles van Lerberghe met Maurice Maeterlinck en Grégoire le Roy op de banken zaten; - na zijne humaniora dus in eene . . .
 • . . . Geprikkeld wellicht door den bijval van scheuringmakers als een Eekhoud , een Verhaeren , een Maeterlinck , en zelfs een Van Lerberghe , die zich van de meer en meer behoudsgezinde " Jeune Belgique " hadden losgerukt; bijval die, hij besefte het wel, te wijten was aan . . .
1922-08-20 DE WEEK VAN JAMES ENSOR II (Karel Van de Woestijne)
 • . . . dichter is, hij de oude makker van Maurice Maeterlinck en de boezemvriend van den grootsten dichter dien wij ooit hebben gehad: Charles van Lerberghe ; hij-zelf schrijver van fijne, gevoelige verzen, èn schilder tevens èn kweeker van rozen, destijds, die zijne vreugde en zijne fierheid waren; en . . .
1921-01-24 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . zijn, doorgaans te ernstig blijven voor een publiek dat door Parijsche frivoliteit is verwend geraakt. Zoo is, na het fier-uitzonderlijke werk van een Charles van Lerberghe , een Maurice Maeterlinck , een Henry Maubel , zelfs de meer-toegankelijke kunst van een Gustave van Zype voor . . .
1922-03 LETTERKUNDIGE PRIJZEN (Karel Van de Woestijne)
 • . . . LETTERKUNDIGE PRIJZEN Brussel, Maart . Zekeren dag sprak iemand met grooten lof in aanwezigheid van Charles van Lerberghe over een jong schrijver, die te dien tijde alleen aan enkele vrienden bekend was. Van Lerberghe , die zelf over een . . .
 • . . . lof in aanwezigheid van Charles van Lerberghe over een jong schrijver, die te dien tijde alleen aan enkele vrienden bekend was. Van Lerberghe , die zelf over een mooi inkomen beschikte en gaarne brutaal deed, omdat hij van nature de schuchterste mensch der wereld was, vroeg: "Heeft . . .
 • . . . kunnen bestaan, zoolang zijne ouders leefden, later niettemin in zijn eigen onderhoud zou hebben te voorzien. - "Geef hem dan den raad", zei Van Lerberghe , "van de poëzie af te zien, en kruidenier te worden." Die jonge dichter is geen kruidenier geworden, al spijt het hem soms, sedert . . .
1922-08-29 MAURICE MAETERLINCK (Karel Van de Woestijne)
 • . . . van gezuiverde lucht, zooals een andere Gentenaar dien heeft bereikt, na eveneens de beheksing zijner geboortestad te hebben ondergaan: na "Les Flaireurs" gaf Charles van Lerberghe ons zijne goddelijke "Chanson d'Eve". Terwijl hij zijn lichamelijk leven botvierde en tevens tuchtigde in sport, vond Maurice Maeterlinck de . . .
1938-11-30 Fransch tooneel te Brussel; Panorama (Willem Putman)
 • . . . en het Théâtre du Parc had ten slotte den goeden inval ons eens dat nog immer frisch poëem te toonen van Charles Van Lerberghe , dat «PAN» heet, een verfijnd festijn, af en toe echter al te zeer gekruid -- maar uitgebeeld in een lumineus décor, dat . . .