Advanced Search found 4 item(s) featuring "Désiré Claeys"

1925-12-15 Een lezing van Herman Teirlinck. Het moderne inzicht in het Tooneel (Anon.)
  • . . . de heele letterkunde uit dien tijd gebrek aan zelfstandigheid vertoonde; om daarna te gewagen van den Europeeschen toon, die met Martens , Claeys , Putman en Schmidt -- Teirlinck verzweeg hier eigen, door niemand meer betwiste groote verdiensten -- in de Vlaamsche . . .
1927-01-18 De vijfde landjuweel wedstrijd te Mechelen (J.B.)
  • . . . tooneelschrijver, een korte historiek van de optredende vereeniging " De Gulden Palm ", een bijdrage over Charles De Coster , een essay over Dirk Coster . Men kan over den inhoud wel vl?ten, maar: hier wordt een flinke cultuurpoging geleverd en daaraan is eerbied verdiend. De jury werd door . . .
  • . . . treedt te 6 uur " De Linde " van Leuven op met "Stoops Fecit", tooneelspel in 3 bedrijven door D. Claeys en H. Coopman Th . J.B. . . .
1925-09-25 Jef Haugen : "Waar schuilt het geluk?" H. Coopmans en D. Claeys : "De Prins" in den Vlaamschen Schouwburg, Brussel (Willem Putman)
  • . . . Jef Haugen : "Waar schuilt het geluk ?" H. Coopman en D. Claeys : "De Prins" in den Vlaamschen Schouwburg , Brussel. Men had het verleden jaar den heer bestuurder Poot eenigszins . . .
  • . . . vast bij den aanvang van zijn seizoen creëerde nu de heer Poot : De Prins, een stuk in één bedrijf van D. Claeys en H. Coopman en Waar schuilt het geluk ?, drama van Jef Haugen . Haugen is een verdienstelijk . . .
  • . . . kinderwagen, waarbij zijn kind bijna verongelukt -- knakte hem en het stuk voor goed. Heel wat meer belangstelling verdient : De Prins . Claeys en Coopman hebben trouwens reeds in een vroeger stuk bewezen, dat zij vaardige tooneelschrijvers zijn. Hun stuk Stoops fecit, dat hier ontelbare . . .
1921-09-15 Driejaarlijksche wedstrijd voor Tooneelletterkunde: Tijdvakken 1913-1915 en 1916-1918: Het verslag van de Jury (Anon.)
  • . . . Edm. Roeland , Balieus , Horemans , Crets , van Rooy , De Graeve , Coopman en Claeys , Van Overbeke , Sabbe , Martens , Schmidt en Verschaeve ter bespreking overbleef. Over het algemeen kan . . .
  • . . . aanwezigheid van eigen, oorspronkelijke gaven, terwijl bij een enkele wel eens een bijzonder onafhankelijke personaliteit aan het woord kwam. Coopman en Claeys leverden verdienstelijk werk en "Stoops feest" munt uit door vele hoedanigheden die, bijvoorbeeld, de realistische school van Sleeckx kenmerken. Het spel is . . .