Advanced Search found 4 item(s) featuring "Emile Wambach"

1929 De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen (Lode Monteyne)
  • . . . aan dramatische en zelfs tragische incidenten! -- de zangspelen van Jan Blockx , Paul Gilson , August de Boeck , Emile Wambach , Alpaerts , Lodewijk Mortelmans , Edward Verheyden , Jul. Schrey , Van Oost , Jef van . . .
1939-07 HET ZEVEN-EN-TWINTIGSTE JAAR 1924-25 (August Monet)
  • . . . had genomen. Er werd aangevangen, op Zaterdag 13 September 1924 , en wel met «De Koningin van Saba» van Carl Goldmark . Emiel Wambach was op 6 Mei 1924 overleden en vooraan op hun speelplan hadden de heeren Derickx en Tokkie een . . .
1939-07 HET DRIE-EN-TWINTIGSTE JAAR 1919_20 (August Monet)
  • . . . de stichter der Vlaamsche Opera toegesproken door den heer Arthur Cornette jr . waarna nog het woord gevoerd werd door Emiel Wambach , namens het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium , door den heer Louis Bertrijn , namens het gezelschap van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg , . . .
  • . . . emotie, die, hoe begrijpelijk ook, niets tekort deed aan de beteekenis van wat hij te zeggen had. De tweede jubelavond was gewijd aan Emiel Wambach en aan de nagedachtenis van Edward Keurvels . Terwijl het borstbeeld van Keurvels in een kader van palmen en bloemen . . .
  • . . . tooneel verscheen, voerde het orkest twee fragmenten van zijn «Parisina» uit, waarna dan een in alle opzichten schitterende opvoering van «Quinten Massys», onder Wambachs eigen leiding, volgde. Deze voorstelling werd bijgewoond door onzen huidigen Koning, den toen negentien jarigen Prins Leopold, die iedereen bekoorde door de sierlijkheid waarmee . . .
1939-07 HET ZES-EN-TWINTIGSTE JAAR 1923-24 (August Monet)
  • . . . kunnen vinden. Hij werd dan voor 't laatste gehuldigd in zijn woning aan de Jan Van Rijswijcklaan, waar de heeren burgemeester Van Cauwelaert, Emiel Wambach , bestuurder van het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium , Coryn , bestuurder van de Fransche Opera en Derickx , uit naam . . .