Advanced Search found 3 item(s) featuring "Emmanuel De Bom"

1921-10-16 Bij Dr Oscar De Gruyter: leider van het Vlaamsch Volkstooneel (Cr.)
  • . . . De schrijver zelf, A. Hegenscheidt , woonde de opvoering bij. Al onze Vlaamsche letterkundigen waren er: Vermeylen , Van de Woesteyne, De Bom , Toussaint , Van Boelaere , e.a. - "Starkadd" moet zoo wat het debuut geweest zijn van uw toonneelloopbaan? - Inderdaad. Deze . . .
1939-07 HET VIJF-EN-DERTIGSTE JAAR 1932-33 (August Monet)
  • . . . ook wel als ...vooruitgeschoven posten bedoeld hebben. Maurits Schoemaker zijn zangspel «Swane», op een tekst van Styn Streuvels en Emmanuel De Bom , waarvan de creatie op Zaterdag 21 Januari 1933 plaats greep, als Karel Candael zijn «dans- en gebarenspel» «De Zeven . . .
1926 Alfred Hegenscheidt: "Starkadd" (Lode Monteyne)
  • . . . zuiver-dramatische waarde bezit. * * * Voor menig Vlaamsen schrijver, die thans van eer en roem geniet -- voor August Vermeylen , Emmanuel de Bom , Teirlinck , Van de Woesteyne , -- behoorde het jaar, waarin Hegenscheidt 's «Starkadd» ontstond, tot den heroïschen tijd, . . .
  • . . . donderen. Het was de tijd, toen die geestdriftige jongelui, wien het aan talent niet ontbrak, te Verrewinckel bij Linckebeek, een Academie stichtten -- Emmanuel de Bom heeft in «Het Levende Vlaanderen» zijn herinneringen aan die periode in den hem eigen, sappigen stijl verteld. Reeds dan hadden de vrienden . . .
  • . . . hij de «menonkel» van zijn literaire vrienden was, van af 1897 al -- toen hij amper een-en-dertig werd! Het blijkt echter, wanneer we de Bom gelooven moeten, dat « Hegen » in dien tijd de allergulste, de breedste en de edelste was van heel het rumoerig troepje. Ze . . .
  • . . . Ambroise Thomas . Het is, in verband met deze vooruitzetting, wellicht niet ongewenscht, ter-loops na te gaan, in welke omstandigheden het drama ontstond. Em. de Bom vertelt hoe het stuk langzaam groeide te Davos, in het Zwitsersche hoogland, waar Hegenscheidt , genezing zocht en vond voor de . . .