Advanced Search found 16 item(s) featuring "Ferdinand Crommelynck"

1934-02 Crommelynck (RH)
 • . . . Forum Crommelynck Twee voorstellingen van "Une femme qu'a le coeur trop petit", het nieuwe tooneelstuk van den Fransch-Belgischen dramaturg Fernand Crommelynck , hebben te . . .
 • . . . Forum Crommelynck Twee voorstellingen van "Une femme qu'a le coeur trop petit", het nieuwe tooneelstuk van den Fransch-Belgischen dramaturg Fernand Crommelynck , hebben te Brussel een matig publiek en een verdeelde critiek gevonden: de eenen houden het er bij dat Crommelynck een genie, . . .
 • . . . dramaturg Fernand Crommelynck , hebben te Brussel een matig publiek en een verdeelde critiek gevonden: de eenen houden het er bij dat Crommelynck een genie, de anderen dat hij gek is. Zoo is, uit onzen hoek gezien, de lof tenslotte eenstemmig. Het boulevard-theater van den eenen . . .
 • . . . na Le Cocu magnifique bevestigt Une femme qu'a le coeur trop petit, dat de pozie het redden kan. In zijn laatste tooneelstuk geeft Crommelynck ieder van de personages zijn droom, zijn pozie mee, de pozie die ieder van hen tegen wind en sterren op, tegen de burgerlijke regelen . . .
1925-02-21 Fernand Crommelynck : "De Maskerboetseerder" (Willem Putman)
 • . . . Fernand Crommelynck : "De Maskersboetseerder" Pascal is gehuwd met Louison en leeft gelukkig in de vredige atmosfeer van een stil Vlaamsch stadje -- tot . . .
 • . . . een stilte. Climax van point-d'orgue's. Deze methode, waarbij wij denken aan Maeterlinck , J. J. Bernard , Sarment , drijft Crommelynck tot een verre consequentie. Hij weeft het heele gebeuren in een troebel waas ; hij ontsluiert nooit iets ; ieder van zijne tooneelen klimt . . .
 • . . . en dat is iets wat wij nu misschien hooger schatten en beter begrijpen dan vóór veertien jaar het geval was. Het werk van Crommelynck is moeilijk te rangschikken ; hij zelf noemt het "théâtre impressif". Waartoe ook classificeeren -- als het werk zelf een zoo hooge verfijning en . . .
 • . . . "théâtre impressif". Waartoe ook classificeeren -- als het werk zelf een zoo hooge verfijning en zoo zuiver accent bezit als deze innige tragedie. Crommelynck is -- ik copieer dezen zin uit het programma-blad van den schouwburg -- "een mensch van lijdend vleesch en nerven, die in liefde als . . .
1924-11-30 Claude-Roger Marx : "Marie ou la Manière douce" (Willem Putman)
 • . . . voorbehoud in verband met het adjectief "ware" -- en wijst op de onbeteugelde fantasie van Shaw , Schitzler , Pirandello , Crommelynck . In dit stukje is dan ook het onderwerp vrij onbelangrijk, niet nieuw, en misschien zelfs wat al te mager; desniettemin zijn wij geboeid van . . .
1925-09 Julien Flament : Y a-t-il un théâtre belge? (Willem Putman)
 • . . . Horace van Offel , de auteur van "Une nuit de Shakespeare". Volgt een figuur die feitelijk al de anderen in de schaduw stelt : Fernand Crommelynck , die met "Le cocu magnifique" een wereldfaam veroverde en wiens andere werken "Les amants puérils", "Le sculpteur de masques" en "Nous n'irons plus . . .
1925-10 EEN TWEEDE TOONEEL-TENTOONSTELLING (Karel Van de Woestijne)
 • . . . in het kostuum waarin deze actrice jaren geleden "Le mariage de mademoiselle Beulemans" creëerde. Van Jules Canneel bemerken wij een spiritueel portret van Crommelynck , groen aangezicht onder goudblond haar, met in den achtergrond een drietal komische personnages die onder een versleten paraplu rondkuieren. De fijne teekenaar Scauflaire toont . . .
1924-03-04 Henry Soumagne : "Bas-Noyard" (Willem Putman)
 • . . . -- en allebei voor hetzelfde doel), maar dan gaat het stukje liggen in een nog donkerder schaduw van het meesterlijke Cocu magnifique van Crommelynck . Het komische in Bas-Noyard is trouwens wel eens bedenkelijk. Een paar maal is de acteur brutaal, bij poozen wordt hij boertig. -- Feitelijk is . . .
1921-03-30 BELGISCH TOONEEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . regeering, geen profijt bij hadden. Nochtans zijn reeksen vertooningen als van "Le Bourgmestre de Stilmonde" eene zeldzaamheid; en, zoo onlangs de "farce" van Fernand Crommelynck , die heet "Le Cocu magnifique", wel degelijk sukses genoot, dan is het doordat het sukses te Parijs nog veel grooter was geweest. Het . . .
 • . . . van het klassieke, wat hem anders als eene fout tegen den smaak moest worden aangerekend. Om fouten tegen den goeden smaak bekommert zich Crommelynck maar heel weinig, omdat hij niet als Maeterlinck een echte, maar een Brusselsche namaak-Vlaming is. Als persoon, ik bedoel om zijn wilskracht . . .
 • . . . dan in West-Europa: dat het sukses van "Le Cocu magnifique" te Parijs van ander allooi is dan zelfs te Brussel, moet niet verwonderen. Crommelynck heeft er genoegen in gevonden, de gebreken aan te dikken die Lemonnier , bijvoorbeeld, in "Le Mort" heeft ten toon gespreid. Maar "Le . . .
1926-01-16 André Coelst : "De schrijver en zijn publiek" (Willem Putman)
 • . . . halen, ruiten stuk te slaan -- zooals Teirlinck zegt. Wij vernemen o. m. in den proloog, dat naast Shakespeare ook Fernand Crommelynck een genie is. Die spot met Crommelynck doet vrij zonderling aan en beslist wil Coelst met den auteur van . . .
 • . . . Wij vernemen o. m. in den proloog, dat naast Shakespeare ook Fernand Crommelynck een genie is. Die spot met Crommelynck doet vrij zonderling aan en beslist wil Coelst met den auteur van Le cocu magnifique een loopje nemen, want in een volgend . . .
 • . . . wil Coelst met den auteur van Le cocu magnifique een loopje nemen, want in een volgend tafereel wordt het oeuvre van Crommelynck op eenzelfde peil gezet als het werk van Bataille en Bernstein -- wat natuurlijk niet billijk is en zeer vreemd . . .
1925-09 TOONEEL-TENTOONSTELLING TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . de Saint Sebastien, een décor voor het eerste bedrijf van Gogol 's Hyménée, costuums voor een ballet en dan twee ontwerpen voor Crommelynck 's Cocu magnifique. Hiervan is vooral het décor van het derde bedrijf, voorstellende de goud-blonde Stella glorieus staande in haar lichtgroen balkon en als een . . .
1921-01-24 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . zwaar: een drama moet na het verlaten van de zaal niet al te lang nawerken. Geen wonder dan ook dat jongeren als een Fernand Crommelynck , de opgang makende auteur van "Le Cocu magnifique" en van "Les Amants puérils", uitwijken naar Parijs, overtuigd dat zij van daar triumphantelijk zullen . . .
 • . . . Antoine en van na Lugné-Poe , allang bij ons ingeburgerd, of van naast de hervormingen van beide innovators. Zoo dorst voormelde Fernand Crommelynck , zelf een acteur vol kernigheid, die alleen wat te gaarne aandikt, op zijn Vlaamsch - zoo dorst, onder de Duitsche bezetting,
 • . . . Fernand Crommelynck , zelf een acteur vol kernigheid, die alleen wat te gaarne aandikt, op zijn Vlaamsch - zoo dorst, onder de Duitsche bezetting, Crommelynck eene reeks vertooningen aan, die ons terugvoerden naar den symbolistischen "Théâtre d'Art", heuglijker nagedachtenis. Hij vertoonde er onder andere zijn eerste sukses, den "Sculpteur . . .
1924-05-05 Jules Romains : "Knock, ou le triomphe de la médecine" (Willem Putman)
 • . . . haar toppunt is gedreven, en Knock in volle majesteit zich openbaart als een "docteur magnifique" van even grootsche "envergure" als de Cocu van Crommelynck . Veel meer dan in Romains ' vorig stuk Trouhadec, saisi par la débauche is deze geestigheid hier ondergeschikt aan de eischen van het . . .
1925-04-04 Frans Delbeke en Gerard Walschap : "Lente" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
 • . . . schermen-rommel van onzen Koninklijken Nederlandschen wist Arie Van den Heuvel onlangs bij de opvoering van "Le Sculpteur de masques" ( Crommelynck ) heel wat méér te bereiken dan Johan De Meester ons met deze "Lente"...bood. Daar lag over geheel deze prestatie, waarbij ook de . . .
1922-12-05 FRANSCH-BELGISCH TOONEEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . dan in het sterk-elliptisch hermetisme van zijn helderen en nochtans zoo geheimen-vollen stijl, evengoed als de zoo Vlaamsch-aandoende, ij het dan ook Fransch-geborene Fernand Crommelynck in het barbaarsch-burleske eener voorstelling, die erdoor de hoogste tragiek nabij-streeft. Crommelynck was onder de voornaamste mededingers naar den jongsten prijs. . . .
 • . . . de zoo Vlaamsch-aandoende, ij het dan ook Fransch-geborene Fernand Crommelynck in het barbaarsch-burleske eener voorstelling, die erdoor de hoogste tragiek nabij-streeft. Crommelynck was onder de voornaamste mededingers naar den jongsten prijs. Naast hem noemt Arthur de Rudder den Luikenaar Paul Demasy en . . .
 • . . . afslijt, zooals het bij Maeterlinck is afgesleten. Van de drie bovengenoemde dramaturgen die voor den laatsten prijs in aanmerking kwamen is Fernand Crommelynck zeker de beroemdste en zelfs op het populaire af. Hoe dan ook gesteund door Verhaeren , die zijn succes voorzag en dien . . .
 • . . . Hoe dan ook gesteund door Verhaeren , die zijn succes voorzag en dien het paroxistische van den jongen dichter aantrekken moest, had Crommelynck het jaren lang heel hard, al werd zijn belangrijke Sculpteur de Masques ook gewaardeerd. Doch het is Lugné-Poe die hem, na zooveel . . .
 • . . . zich te verzekeren van de getrouwheid zijner vrouw, haar geleidelijk brengt, eenvoudig, tot overspel. Dat nieuw-gewaande is eigenlijk al heel oud. Zonder dat Crommelynck het misschien zelf weet - zoo heel belezen is hij bij mijn weten niet, en, literair als anders, is hij zeker onder de eerlijkste . . .
 • . . . Cervantes -zelf eene episode ervan ontleend heeft aan Ariosto . Doch om het gegeven is het hier niet te doen, al dankt Crommelynck er zijn eerste succes aan: dat der nieuwsgierigheid. Wat zijn stuk vooral belangwekkend maakt is, wat ik gemakshalve de inkleeding zal noemen.
 • . . . Crommelynck er zijn eerste succes aan: dat der nieuwsgierigheid. Wat zijn stuk vooral belangwekkend maakt is, wat ik gemakshalve de inkleeding zal noemen. Crommelynck is een kerver, iemand die poppen snijdt uit hard hout, met messen die soms wel wat te diep tasten. Vereenvoudiging eenerzijds, te diep uithollen . . .
 • . . . en te diepe schaduwen; en daarbij een prachtig-vaardige taal, vol verfijning in hare grofheid, primitief en uiterst-gevoelig: de wel heel eigen "outrance" van Crommelynck , die meer van veertiend'eeuwsche houtsneden houdt, en misschien zelfs van negerkunst, dan van achttiend'eeuwsche pastels èn hare schalksche ondeugd. - Nu ben ik onder . . .
 • . . . dezen die meenen, dat Le Cocu magnifique zou winnen bij minder expressionistische middelen. Maar dit is hier niet de zaak, en voor wie Crommelynck kent kan het zelfs de zaak niet wezen, aangezien geen spraak van opzet kan zijn bij wie leeft zooals hij schrijft. Hij is iemand . . .
 • . . . hebben bekroond, houden er misschien niet van, geschokt te worden (zij zijn de eerste jeugd voorbij, ook geestelijk). Paul Demasy , naast Crommelynck in het verslag genoemd, schokt op andere wijze, en naar den aard zijner eigene buitensporigheid. Deze zachtaardige, die eveneens te Parijs vertoeft en bij . . .
1936-01 Fransch Tooneel te Brussel: "Godefroid de Bouillon" van Herman Closson (Willem Putman)
 • . . . middeleeuwen, maar zijn Vlaamsch mysticisme tot uiting bracht in literaire producten, welke ons eenigszins valsch schijnen, een tikje oneerlijk. Nader bij ons staat Crommelynck , die zijn werk put uit een menschelijker documentatie. Maar door deze diverse pogingen loopt geen duidelijke lijn. Dat komt niet van ver. Dat is . . .
1923-01 Gedrang: Tijdrevue in vier bedrijven en een naspel (Voorwoord) (Victor J. Brunclair)
 • . . . vaardigheid. Wie dat wel doet noemt in één adem P. Veber en de Bouhelier , de Curel en Crommelynck voor Frankrijk en Sternheim en Kaiser voor Duitsland, alhoewel deze auteurs zich estheties als tegenvoeters verhouden. Een stukkenmaker staat tot . . .
1925-05-25 Jean-Jacques Bernard : "L'invitation au voyage", door het "Studio des Champs Elysées" (Willem Putman)
 • . . . provincie -- bemerken wij de piano, het bureau, en rond de kachel drie clubzetels. Vóór het halen reeds vernemen wij langoureuze piano-muziek van Chopin . 1. Marie-Louise speelt. Ze houdt op en droomt. De muziek vervolgt in haar blik. Ziehier hare identiteit : zij is de . . .
 • . . . bestuurt. Zij heeft een kind, Gérard -- zeven jaar oud. Iedereen houdt van haar. Zij is zeer gelukkig. Zij leest verzen en speelt Chopin . Men eerbiedigt hare fijn gevoeligheid. Haar vader zegt over haar : "C'est une... artiste, une musicienne. Rien ne lui est étranger." Er is iets . . .
 • . . . Ik bedoel : op tooneelgebied. Wanneer dit dan nog eens bij uitzondering gebeurt, dan is het nog een Belg, die het doet (bijv. Crommelynck met "Tripes d'or", welk stuk door de critiek gek wordt genoemd. Crommelynck was bovendien zoo geestig deze beoordeeling openlijk aan te nemen). . . .
 • . . . is het nog een Belg, die het doet (bijv. Crommelynck met "Tripes d'or", welk stuk door de critiek gek wordt genoemd. Crommelynck was bovendien zoo geestig deze beoordeeling openlijk aan te nemen). Ook Jean Jacques Bernard slaat geen ruiten stuk. En toch bevat zijn . . .