Advanced Search found 10 item(s) featuring "Fjodor M. Dostojevski"

1934-11-24 "De zachtmoedige". "De man onder 't bed" door J. Dostojewski (Victor J. Brunclair)
 • . . . TOONEEL DE ZACHTMOEDIGE DE MAN ONDER 'T BED door F. Dostojewski Tooneelbewerkingen van Dostojewski zijn aartsmoeilijk omdat het er op aan komt, de heimnisvolle wereld van tweespalten, die in roman . . .
 • . . . TOONEEL DE ZACHTMOEDIGE DE MAN ONDER 'T BED door F. Dostojewski Tooneelbewerkingen van Dostojewski zijn aartsmoeilijk omdat het er op aan komt, de heimnisvolle wereld van tweespalten, die in roman of novelle psychologisch kan worden belicht en ontleed . . .
 • . . . van realistische figuren. In geen ander werk vinden we de expressie schoonheid van Mev. Van Santvoort 's talenten zoo hoog gespannen als in Dostojewski -werken, al hebben we dan ook de soms krampachtige mimiek niet aldoor kunnen loven. In de «Man onder 't Bed» is natuurlijk Jan Cammans in . . .
1933-04-15 K.N.S. "oompje heeft gedroomd" door Dostojewsky (Victor J. Brunclair)
 • . . . Tooneel K.N.S. «Oompje heeft gedroomd» door F.J. Dostojewski den onsterfelijken Rus waarheidsgetrouw en genietbaar voor het tooneel bewerkt, op een paar passussen na, waar hij in langdradigheid vervalt en minder vermag . . .
 • . . . het tooneel bewerkt, op een paar passussen na, waar hij in langdradigheid vervalt en minder vermag te boeien. De geschiedenis zelf wordt bij Dostojewski een tinteling van humor, maar zijn «ouderwetsche komedie» vertoont niet enkel dit komische gedeelte. Er ligt een tragisch element in verweven, dat dan een . . .
 • . . . dit komische gedeelte. Er ligt een tragisch element in verweven, dat dan een uiting geeft aan de sombere daemonie, die de voedingsbodemis van Dostojewski 's meesterwerken. Het komische gedeelte schuilt, in de verschijning van Vorst Gravila, die in het provinciestadje Mordassov te gast is bij Marja Alexandrovna. Marja door . . .
 • . . . De jonge man werd tot den Heer geroepen. Dit laatste element draagt een stille tragiek en bevestigt dan ook hier weer den door Dostojewski toegepasten stelregel, dat zijn figuren aan hun eigen noodlot ondergaan. Ook deze Dostojewski voorstelling stond op een zeer hoog artistiek peil, dank zij . . .
 • . . . en bevestigt dan ook hier weer den door Dostojewski toegepasten stelregel, dat zijn figuren aan hun eigen noodlot ondergaan. Ook deze Dostojewski voorstelling stond op een zeer hoog artistiek peil, dank zij de spelleiding van J. Diels, die onvermengd dient geroemd, en alleen maar in haar poging . . .
1931-10-06 De Gebroeders Karamazov (J.V.G.)
 • . . . Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen. Heropvoering van "De gebroeders Karamazov" door Dostojevski Dank zij hare gedurige en onvermoeide inspanning is de directie van den Nederlandschen Schouwburg er stilaan toegekomen, een min of meer . . .
 • . . . samen te stellen, waarvan wij reeds in de eerste maand van dit nieuwe seizoen aan bewijs ter overtuiging ontvangen hebben. De heropvoering van Dostojevetis "Karamazov" dat tot dit repertorium behoort, verschaft inderdaad de gelegenheid aan de leden en het bestuur van den schouwburg om na de . . .
1931-10-16 Te Brussel: "De Gebroeders Karamazov" in den Kon. Vlaamschen Schouwburg (H.B.)
 • . . . Te Brussel: "De Gebroeders Karamazov" in den Kon. Vlaamschen Schouwburg De bekende componist Gustaaf Mahler heeft eens verklaard: " Dostojefski lesen, das ist wichtiger als der Kontrapunkt" Waaruit men gereedelijk besluiten kan, dat Dostojefski ten tooneele voeren nog heel wat gewichtiger moet . . .
 • . . . Gustaaf Mahler heeft eens verklaard: " Dostojefski lesen, das ist wichtiger als der Kontrapunkt" Waaruit men gereedelijk besluiten kan, dat Dostojefski ten tooneele voeren nog heel wat gewichtiger moet zijn. Dat hebben wij Donderdagavond in den Kon. Vlaamschen Schouwburg duidelijk kunnen vaststellen.
 • . . . ten tooneele voeren nog heel wat gewichtiger moet zijn. Dat hebben wij Donderdagavond in den Kon. Vlaamschen Schouwburg duidelijk kunnen vaststellen. Dostojefski schreef de geschiedenis van het gezin der Karamazov's het laatste jaar van zijn leven. Hij was toen 60 jaar oud. De voornaamste personen uit . . .
 • . . . vadermoord is. Het louter dramatisch gegeven op zichzelf is, anecdotisch besproken, niet belangwekkender dan dat van b.v. "De Kroegzangeres", maar wie weet hoe Dostojefski Dostojefski zijn duistere, ingewikkelde figuren kiest en hun handelingen psychologisch uitdiept, begrijpt wat hij in een roman daarvan maken kan. Anders vergaat het, wanneer uit . . .
 • . . . begrijpt wat hij in een roman daarvan maken kan. Anders vergaat het, wanneer uit dien roman een tooneelstuk wordt getrokken. Wat de romanschrijver Dostojefski , die harten en nieren peilt, ons kan doen aanvaarden, daarin slagen minder de hh. Jacques Copeau en Jean Crone die . . .
1930-12-10 Russomanie (Victor J. Brunclair)
 • . . . maken. Trok hij niet de vergelijking door met het smakelooze melo uit den drakentijd, wansmakelijkheden en en grove simili-dramatiek waarmee het werk van Dostojewsky niet één raakpunt vertoont? En ook zijn gevolgtrekking, dat men in speelstijl hier is afgeweken van de De Gruyter -traditie is glad verkeerd. . . .
1932-11-11 Koninkl. Ned. Schouwburg; "De Simoen" door H.R. Lenormand (Victor J. Brunclair)
 • . . . is oppervlakkige onzin en een zulkdanige paralelliteit kan onmogelijk anders dan op een niet zeer diepgaande psychologische vergelijking zijn gegrondvest. De daemonie waaraan Dostojewski 's typen ten grond gaan, is anders tragisch dan die van Lenormand . De neergang van Laurency uit «De Simoen» bijv. is er niet . . .
 • . . . een verkeerde situeering van zijn werkelijke waarde. Dit is hier het geval met Lenormand . Hij heeft in de verste verte met Dostojewski niets te maken. Zijn typenteekening blijft over heel de lijn uitwendig. Hij legt zijn personen open aan de bovenlaag. Niets komt van middenin. Zoodat . . .
1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Willem Benoy (J.V.G.)
 • . . . Stefan Zweig ; "Primerose", door de Fiers en de Caillavet ; "De Patriot", door Alfred Neumann ; "De Idioot", door Dostojevski ; "De Koekoek", door Jan Fabricius . - Worden er dan geene nieuwe oorspronkelijke Vlaamsche werken opgevoerd? - Tot nog toe heb ik mijne . . .
1921-02-25 MUZIEK TE BRUSSEL I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Moussorgski in de Fransch-sprekende landen heeft geïntroduceerd. Aan een natuurlijk doorvoelen van deze muziek, die de Russische ziel doorwroet, gelijk de proza van Dostojewsky het doet, en even-tragisch, even-liefdevol, even-medelijdend als dat proza is, paart zij diepgaande kennis aan prachtige muzikale middelen. Op het oogenblik dat al wie . . .
1923-04-30 TOONEEL TE BRUSSEL III (Karel Van de Woestijne)
 • . . . grondgedachte van Teirlinck 's drama: ik herhaal dat zij nieuw is en, door hare diep-humane beteekenis, wél van den tijd die een Dostojefski huldigt en den rug keert naar sumptueuze impassibiliteit. Waar de schrijver zich dan ook in hoofdzaak op toeleggen zal: op het schilderen, in al . . .
1921-08-25 EEN RUSSISCH DICHTER AAN DE VLAAMSE KUST II (Karel Van de Woestijne)
 • . . . (ik durf ze nauwelijks te herhalen): "Is er dan zoo weinig veranderd in Rusland, of is die reconstitutie uit Tolstoj en Dostojewsky gewild?" En het antwoord: - "Neen, hier is geen zoeken naar gerustheid bij middel van traditie. En anderdeels is er wel heel veel veranderd. . . .
 • . . . Bij weinigen nog slechts, ook onder de ouderen, bestond behoefte aan religie. Zoodat zelfs het humanitarisme van een Tolstoj en een Dostojewsky steeds vager omlijnd was. "Is het nu reactie tegen het opzettelijke, dat wel een kenmerk is van de Sowjet-republiek? Deze wil, naar het voorbeeld . . .