Advanced Search found 5 item(s) featuring "Fronttooneel"

1919-02-16 Freuleken (T.B.)
  • . . . in Amsterdam met de dweeperige Emma Morel en in Utrecht met de melancholieke Joos Schuijt - toch heb ik er gisteravond, toen het door 't Vlaamsch gezelschap van het Fronttooneel te Brussel voor 't voetlicht werd gebracht, weer opnieuw, in onverdeeld genoegen van genoten. Er werd over 't algemeen . . .
1919-02-17 Starkadd (T.B.)
  • . . . stuk als dit zoo bij uitnemendheid is geschikt tot veredeling van ons Vlaamsche volk, dat, helaas, nog veel te veel zooveelste-rang-kost te slikken krijgt. Het Vlaamsch Gezelschap van het Fronttooneel heeft, het stuk tenvolle waardig, "Starkadd" op schitterende wijze ten tooneel gebracht. Hulde daarvoor den spelers en in 't . . .
  • . . . ongedwongen oplossing van het slot van ieder bedrijf. Hegenscheidt heeft dat, voorwaar, goed gevonden en niet minder knap bewerkt. Met "Starkadd" maakt het Vlaamsch Gezelschap van het Fronttooneel een triomftocht, den spelers, den schrijver en, niet in de minste mate, ons Vlaamsche volk zeer ter eere. . . .
1933-08-11 A la manière de.. (Victor J. Brunclair)
  • . . . een gelijknamige groepeering, die als dissidentinstelling zich onder de leiding van Staf Bruggen van het tijdens den oorlog aan het IJzerfront bestaande Fronttooneel en bet later door Dr. de Gruyter en Juul Platteau voortbestuurde Vlaamsche Volkstooneel heeft los gescheurd), spijts de zwartkijkerij . . .
1921-10-16 Bij Dr Oscar De Gruyter: leider van het Vlaamsch Volkstooneel (Cr.)
  • . . . verschillende, o.m. in Antwerpen, Leuven, Aalst. "STARKADD" OP HET FRONT - En later, op het front? Wilt U me ook zeggen, doctor, hoe het fronttooneel eigenlijk tot stand kwam? - Het was eerst met Nieuwjaar 1918, te Hondschoote, dat me van hoogerhand werd gevraagd als leider op te treden . . .
1922-03-12 De plannen van Dr J.-O. De Gruyter: Kandidaat voor het bestuurschap van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen (Anon.)
  • . . . meldden reeds dat de heer Jan Oscar De Gruyter , doctor in de letteren, leider van 't Vlaamsche Volkstooneel , destijds leider van Vlaamsche tooneelgroepen aan 't front , door het schepencollege van Antwerpen als kandidaat werd voorgedragen voor het bestuurschap van den Nederlandschen Schouwburg . We ontvingen . . .