Advanced Search found 4 item(s) featuring "Georges Courteline"

1925-06-01 Jules Delacre : Het Théâtre du Marais (Willem Putman)
  • . . . repertorium, heeft getracht na te leven. Zij zijn: Molière , Corneille , Racine , Musset , Mérimée , Courteline , Tristan Bernard , Edmont About , Jules Renard , Ibsen , Barrie , Maeterlinck , Gogol , . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL IV (Karel Van de Woestijne)
  • . . . van de tooneelliteratuur heeft vastgelegd. Deze traditie beheerscht, in de Fransche literatuur, evengoed eene klucht van Molière als eene klucht van Courteline , een tragedie van Corneille als een drama van Becque . Het is te zeggen dat ze, in hare uitingen zeer verscheiden, . . .
1921-01-24 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . het, nieuwe beperking, veel minder om vernieuwing van het répertoire dan men denken zou. Delacre geeft een lijstje van zijne auteurs: Courteline staat er naast Charles Vildrac , wat eclectisme kan heeten, en Tristan Bernard naast Marivaux . Molière , die . . .
  • . . . houdt echter eene verwittiging in, al hoeft het nog geenszins een veeg teeken te zijn. Dat hij alle artiesten mee heeft, spreekt vanzelf. Courteline is nu eenmaal de moderne Molière - algemeen aangenomen cliché - en Tristan Bernard is om zijne lachwekkende kracht eene . . .
1926-03-13 Ernest W. Schmidt en het blijspel (Lode Monteyne)
  • . . . meest gelijkvloersche incidenten, te maken tot ware condensors van wijsheid, tot scherp geslepen spiegels van een hooger levensinzicht, tot brandpunten van satirischen gloed. Georges Courteline vermocht dat, toen hij zijn kleine comédies schreef: kluchtjes, waarin de tragiek van het dagelijksch leven zich baan breekt met een soms overweldigende . . .
  • . . . gemaakt van de spottende opmerkingen, die hij zijn toeschouwers of lezers suggereert. Ook hier is een satirisch-wijsgeerige ondergrond aanwezig -- net als bij Courteline , die echter algemeener blijft, terwijl het werk van Thoma een uitgesproken particularistisch karakter bezit. Voor heusche karikatuur, die de echtheid accentueert en . . .