Advanced Search found 3 item(s) featuring "Gordon Craig"

1926 Het poppenspel (Michel de Ghelderode)
  • . . . Rivelles, Manneken-Pis, Op-Sinjoor, zij allen zijn geestesverwanten van de poppenfamilie. Charlie Chaplin zelf staat onder haar wetten. En «le grand théâtre» eens door Gordon Craig aangeprezen, door Materlinck ontworpen, stond niet heelemaal vreemd van die poppenwereld. Onlangs is de marionet herboren: een pop van onzen tijd . . .
1934-09-25 Dr. J. De Gruyter herdacht: Zijn zin voor het absolute (Anon.)
  • . . . eigen oogen aanschouwd. Waarschijnlijk waren hem echter het streven van een Antoine , een Brahm , een Stanislavsky , een Gordon Craig niet onbekend. Eigenlijk was de eerste tooneelrevolutie al in 1887 door den Parijschen amateur André Antoine ingezet geworden. Zijn streven is . . .
  • . . . was het tournee door Europa van de Meiningers niet zonder invloed. Doch in 1905 was het naturalistisch theater alweer verwaterd en bracht Gordon Craig hervormingen teweeg. Reinhardt had reeds in 1901 zijn meester Brahm den rug toegekeerd en was zijn eigen weg gegaan. . . .
1923-06 Nieuwere dramatische kunst (Godfried Heynderickx)
  • . . . aesthetiesche effecten te bekomen. De primeerende hoedanigheid van het moderne theater is de synthesis: onderling verband tusschen decors, costumes, plantatie, verlichting en spel. Gordon Craig , een der voornaamste theoretici van de nieuwe tooneelkunst, is van oordeel dat het theater een eenheid uitmaakt: de artiest-directeur moet die eenheid bewerken. . . .
  • . . . of the scene; rythm, which is the very essence of dance». Ietwat later erkent hij toch dat «action is the most valuable part». Craig 's theoriën werden in vele schouwburgen uitgewerkt en gaven aanleiding tot het ontstaan van «the plastic stage». De drie-dimensionale stage kwam in plaats van de . . .
  • . . . emotie. Adolphe Appia is ook een baanbreker van de nieuwe richting geweest en hoezeer zijn werk ook verschillend moge zijn van dat van Gordon Craig , toch treft de verwantschap en de gelijkenis van deze beide meesters. Zijn theoriën werkte hij uit in 'n standaardwerk. "Die Musik und die . . .
  • . . . theoriën te ontleden. Tot de uiterste conclusies doorgedreven, leidt zijn zienwijze ons tot de afschaffing van den acteur als hoofdfactor van het theater. Craig stelt de oplossing van het dilemma -- tooneel zonder acteur -- op drie wijzen voor. Hier laat ik hem liefst zelf aan 't woord . . .
  • . . . structuur en bracht zijn toehoorders in een spiritueele verhouding tot mekaar en tot het tooneel. Max Reinhardt zocht z'n inspiratie in Craig 's theoriën, monteerde «Oedipus» «Orestes» en behaalde een reuzensucces. Het « Grosses Schauspielhaus » te Berlijn -- zijn theater-- kreëerde tal van stukken van