Advanced Search found 4 item(s) featuring "Georges Vaxelaire"

1926-03-14 "La Bonbonnière" (Willem Putman)
 • . . . " La Bonbonnière ". Veroorloof mij, lezer, dit intermezzo. " La Bonbonnière" heet een privéschouwburg, dien de heer Georges Vaxelaire , consul-generaal van Polen, ingehuldigd heeft in zijn luxueus hotel, in de rijkversierde salons waarvan een select publiek onlangs op een "five o'clock" samenkwam . . .
 • . . . van "Les deux médaillons", een opéra-comique van den bekenden toondichter Arthur Van Oost , componist van "De zingende molens", op tekst van Georges Vaxelaire zelf. Deze consul schrijft verzen. En hij doet dat -- precies als de "sous-préfet" van Alphonse Daudet -- met een geestige bonhomie . . .
 • . . . geestige bonhomie en vooral met een teederheid, die slechts strekken kunnen tot eere van de Brusselsche diplomatische kringen. Het feit dat de heer Vaxelaire , benevens diplomaat ook nog eigenaar is van de reusachtige magazijnen "Au bon marché", laat hem toe de inkleeding van zijn dramatisch oeuvre te omringen . . .
 • . . . zonder moeite glimlachten bij de onbenullige maar zoet gezeide en gezongen versjes, onderlijnd door een melodieuze muziek, voor de uitvoering waarvan de heer Vaxelaire al de "eerste prijzen" der Belgische conservatoria scheen te hebben samengetrommeld. Wat waren wij ineens ver van het gemecaniseerd expressionisme van een
1936-05-06 Trois Amours (A.B.)
 • . . . Koninklijke park-schouwburg : "Trois Amours". Een politie-drama van Georges Vaxelaire Met gesloten deuren en voor een nokvolle zaal ging Maandag de eerste vertooning in Belgiën van het nieuw tooneelspel van den h. . . .
 • . . . Met gesloten deuren en voor een nokvolle zaal ging Maandag de eerste vertooning in Belgiën van het nieuw tooneelspel van den h. Georges Vaxelaire . Onder de aanwezigen: ministers Van Isacker, Deveze en Hymans; de h.h. Carton de [onleesbaar]; Jaspar, burgemeester Max, schepen Coelst, baron de Broqueville, zoon. . . .
1939-07 HET VIJF-EN-DERTIGSTE JAAR 1932-33 (August Monet)
 • . . . Tindel, in zijn eigen taal, de titelrol zingen. Op Dinsdag 6 December 1932 vond hier de eerste opvoering, in Nederlandsche sprake, van Verdi 's «Gemaskerd Bal» plaats. Wat de heer Bosmans aan de operette en aan het lichter genre in 't algemeen offeren moest, dat trachtte . . .
 • . . . aanspraken op artistieke waarde — was deze van «De Twee Medaljons», een bedrijf van Arthur Van Oost , op een gedicht van George Vaxelaire , — op Zaterdag 14 Januari 1933 . Op het repertorium van de Vlaamsche Opera , waren tot hiertoe reeds de Vlaamsche, de . . .
1938-11-30 Fransch tooneel te Brussel; Panorama (Willem Putman)
 • . . . elken moord te kunnen goed praten, alleen reeds door hare verschijning... Intusschen gaan we, langs een stuk «QUAND LE PEUPLE EST ROI» van Vaxelaire kennis maken met een onderwerp, dat we naderhand bestendig zullen zien terug keeren : de behandeling van het geval des dictators. Vaxelaire . . .
 • . . . Vaxelaire kennis maken met een onderwerp, dat we naderhand bestendig zullen zien terug keeren : de behandeling van het geval des dictators. Vaxelaire beperkt zich tot een soort handige reëditie van «TOPAZE». We zullen belangrijker werk krijgen in dezen zin, o.m. «SEUL» van Gustave Van . . .
 • . . . Vaxelaire beperkt zich tot een soort handige reëditie van «TOPAZE». We zullen belangrijker werk krijgen in dezen zin, o.m. «SEUL» van Gustave Van Zype , waarbij ik even wil stil staan, na nog gewezen te hebben op «ELLE ET SON MARI», een vriendelijke comedie van
 • . . . eerst nog een weinig geslaagde proeve getoond had van «LE PIED SUR L'ACCELERATEUR» van Philippe Lambert -- in «SEUL» dus behandelt Gustave Van Zype het geval van den dictator, die ten onder gaat aan zijn eerst gewilde en dan allengs ondragelijk geworden vereenzaming, en plaatst hem . . .
 • . . . die juist in zijn alleen-heerschen zijn sterkte vindt. Het wordt zijn zwakte. Voorzeker ligt in deze «Umwertung» de grondslag van de thesis, die Van Zype wil uitwerken. Maar van den man, die tot de wreedste consequentie's het drama der vereenzaming dragen moet, zouden wij een steviger reactie-vermogen willen... . . .