Advanced Search found 8 item(s) featuring "Charles Gilhuys"

1935-12-21 "Tovarisj" door Jacques Deval (Victor J. Brunclair)
 • . . . wij onvermengd het gansche gezelschap, dat over de geheele lijn den speelstijl in den vereischten toonaard wist aan te stemmen. Meesterlijk geregisseerd door Charles Gilhuys werd deze première terecht op een stormachtige ovatie onthaald. Jenny van Santvoort onberispelijk in de rol van de integraal kommuniste, Lize Van Camp . . .
1934-05-08 De Bultenaar (J.V.G.)
 • . . . der degens" uit een of andere operette dan wel aan een waarachtig gevecht zou gedacht hebben. Daarbij heeft de vertolking zich terdege ingespannen. Ch. Gilhuys speelde de titelrol met bewonderenswaardige overtuiging en miste alleen maar wat meer kruim om in zijn optreden als de overweldigende Lagardere te doen . . .
1930-02-24 Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen: Opvoering van Sofokles "Antigone" (V.G.)
 • . . . J. O. De Gruyter , wiens voorkeur en betrachten zich steeds tot de klassieken gericht heeft. Toch dient evenwel van meet af onderlijnd dat Ch. Gilhuys de gevestigde traditie niet volledig heeft geeerbiedigd. Zijne leiding werd weliswaar gekenmerkt door denzelfden eerbied voor het woorde dien De Gruyter . . .
 • . . . komen. De vertolking van Kreon door Arthur Van Thillo daarentegen was gekruid met scherpe dramatische hoogtepunten, waarbij echter niet, als bij Gilhuys ' Halmon, alles aan 't louter gebeuren geofferd bleek. Trouwens het scheen bijna wel opzettelijk hoe uitbundig - of beter gezegd: hoe scherper - de . . .
 • . . . bij het uiterlijke te bepalen), des te meer sober kwamen de uitbeeldingen van Jeanne De Coen (Eyrydike) en G. Wassermann (Ismene) voor. Van Gilhuys ' leiding valt evenwel de strakke lijn te waardeeren, die om hooger vermelde reden, niet voldoende sterk bleek om de eenheid te verwezenlijken. Dat hij . . .
 • . . . altijd even gunstig uitviel, valt eerder aan het gemis aan overtuiging te wijten, waaronder de acteurs gebukt schenen, want dat het bedoelen van Gilhuys uitsteken was bleek terdege in het tweede deel uit een gewaagde, maar plastiek schoone rondgang. Er bleek voor deze voorstelling niet alleen veel belangstelling, . . .
1932-01-13 Door mijn luidspreker. Interview met den platten Antwerpenaar (Victor J. Brunclair)
 • . . . Zondagmatinée met een sierlijken boog naar het tooneel verhuizen. Ondertusschen schokt de stad van het lachen om het hybridisch-hutsepotterige taaltje dat door regisseur Gilhuys met stille toestemming van Willem de Zwijger (geboren Benoy ) trots allen goeden smaak aan onze artisten werd opgedrongen. V.J. B . . .
1934-01-23 Te Antwerpen: Kon. Nederl. Schouwburg: Opvoering van "De Smeltkroes" door Israël Zangwill (J.V.G.)
 • . . . brengen, waardoor de ontroering voortdurend door een lach afgewisseld wordt. De vertooning zelf bleek met dergelijke zorgen voorbereid en onder de leiding van Charles Gilhuys werd het stuk tamelijk vlot voorgebracht, waarin alleen Gilhuys zelf als David Quixano het tempo remde. De uitbeelding van David kon . . .
 • . . . zelf bleek met dergelijke zorgen voorbereid en onder de leiding van Charles Gilhuys werd het stuk tamelijk vlot voorgebracht, waarin alleen Gilhuys zelf als David Quixano het tempo remde. De uitbeelding van David kon ons slecht matig bevallen, omdat zij voortdurend aan vroeger interpretaties uit andere . . .
 • . . . matig bevallen, omdat zij voortdurend aan vroeger interpretaties uit andere werken herinnerde. Dit viel thans des te sterker op waar voor enkele weken Gilhuys nog de figuur Raskolnikor in "Schuld en Boete" uitgebeeld heeft. - Wij kunnen ons niet herinneren dat ilhuys ooit op zoo'n korten . . .
 • . . . voor enkele weken Gilhuys nog de figuur Raskolnikor in "Schuld en Boete" uitgebeeld heeft. - Wij kunnen ons niet herinneren dat ilhuys ooit op zoo'n korten afstand in twee verschillende werken opgetreden is. De groote bijval was thans voor Jozef Gevers weggelegd die van Herr Pappelmelster . . .
 • . . . publiek toonde zich alles behalve karig met zijne bijvalsbetuigingen, die vooral na het derde bedrijf - waarvan de finale zij het samenspel van Gilhuys en Van Thillo eene mooie hoogte bereikte met hardnekkigheid aanhielden. De vertaling lijkt ons van twijfelachtige allooi. J.V.G. . . .
1937-02-16 Eva Bonheur (Jacques Van Ginneken)
 • . . . haar armzalig bestaan in schrijnende eenzaamheid, die den haat kweekt, al te sterk op het gevoel zou gaan inwerken. Onder de leiding van Charles Gilhuys werd van "Eva Bonheur" eene behoorlijke voorstelling gegeven, waarbij evenwel de meeste optredenen zich als op één-nachtijs schenen te bewegen; De onzichtbare in . . .
1932-01-08 De Gijli(e)dioten (Victor J. Brunclair)
 • . . . het vervolg een «gijli(e)dioot». Naar aanleiding van «Liliom» is het op de planken tot een konflikt gekomen, omdat, o paradoksale toestand, de Noordnederlander Charles Gilhuys aan onze spelers 't gebruik van «ge» en «gij» wil opdringen, zoodoende de traditie afbrekend, die door de Gruyter hier ingeluid . . .
 • . . . alleen maar omdat Rip de kaaskoppen nu eenmaal niet kan uitstaan? Wij kunnen niet gissen welke invloeden bij een zoo fijnbesnaard man als Charles Gilhuys hebben gespeeld, dat hij in dit onzinnig dispuut den zwaksten en absoluut onhoudbaren kant heeft gekozen hij, die toch beter dan wie ook, . . .
 • . . . vluchtheuveltje gaan wegschuilen. Als hij ervan overtuigd is dat zijn schouwburg het Nederlandsch als voertuig dient te bezigen, dan zal hij den heer Gilhuys , die door elementen buiten den schouwburg wordt bewerkt, want er kwam geen directoriale opdracht anders te handelen, voortaan aanzetten geen inbreuk te plegen op . . .
1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Willem Benoy (J.V.G.)
 • . . . Nederlandschen Schouwburg eene eerste opvoering zou zijn, niet uitgesloten is. Uit den verderen loop van ons gesprek, vernamen wij verder nog dat Ch. Gilhuys , Joris Diels en de bestuurder zelf, de leiding der op te voeren werken op zich zullen nemen, terwijl het gezelschap, op . . .