Advanced Search found 8 item(s) featuring "Gustave van Zype"

1922-06-07 Het repertorium van den Koninklijke Vlaamschen Schouwburg te Brussel (Cr.)
 • . . . wordt geboren, verhinderen. Als gesproken tooneel kregen wij - behalve de omgewerkte tendenz-stukken als "De Beschadigden" van Brieux , "De Banden" van G. Van Zype - dan ten slotte het zeer ophefmakende, nieuwe banen brekende, huiverig realistische drama "De Vertraagde Film" van Herman Teirlinck . Wij . . .
1925-09 Julien Flament : Y a-t-il un théâtre belge? (Willem Putman)
 • . . . met hem bespreekt Flament eenige auteurs die literair ondergeschikt zijn aan voornoemde, maar wier werk beter het publiek bereikte, o. m. Gustave van Zype (Les étapes, Les liens, Les visages) en Henry Maubel , een zeer fijnzinnig artist, wiens stuk "Les racines" (1909) een openbaring . . .
1925-10-24 Gustave Van Zype : "Les Autres" in het "Théâtre du Parc" (Willem Putman)
 • . . . Gustave Van Zype : "Les Autres" in het " Théâtre du Parc ". Reeds de titel van dit nieuwe stuk liet ons vermoeden dat . . .
 • . . . meer dan eerbied voor een stuk als "Les Autres" niet kan gevraagd -- en vonden wij er wél een nieuw attest in van Van Zype 's eerlijk streven, toch scheen het stuk om vele redenen ondergeschikt aan vroeger werk, aan "Les Etapes" bijvoorbeeld, waar een meer gedrongen actie en . . .
 • . . . naar gelang de auteur er een thesis uit wil laten groeien, welke min of meer van de normale levensbeschouwing afwijkt. Meest altijd stelt Van Zype aan de menschen groote en strenge eischen ; --het komt er dus op aan de gevraagde offers te motiveeren. Het scheen mij dat . . .
 • . . . Zooals gezeid, het is voor het verdere ontginnen der aarde noodig dat bedoelde twee jonge menschen eendrachtig blijven samen werken. Welnu, de heer Van Zype beweert dat het volk, dat van de vruchtbaarheid van het land leeft, op deze twee jonge lieden zulkdanige rechten heeft dat zij beiden . . .
 • . . . zijn verloren vriend vervangen zou. Zulk een helper te vinden kan niet onmogelijk zijn. Maar het ergste is dat het edele einde van Van Zype 's stuk ook heelemaal geen zekerheid geeft over de vraag of dit wel de oplossing is die voor "de anderen" de beste mag genoemd. . . .
 • . . . na deze drie bedrijven den indruk dat de schrijver met een overvloed van woorden heelemaal niets bewezen heeft. Wat den vorm betreft -- Van Zype heeft deze drie bedrijven gemaakt volgens de factuur van Ibsen . Hij bewijst echter in de expositie zijner eerste tooneelen een bijna . . .
 • . . . emotie's kan geven, die het in een theater zoeken komt Dat publiek wil nog nauwelijks naar Ibsen luisteren. Welnu, de heer Van Zype beschikt niet over een vierde van Ibsen 's handigheid, diens overredingsvermogen, diens zin voor compositie, diens strenge logiek. En hoe kan bovendien . . .
 • . . . strenge logiek. En hoe kan bovendien Ibsen zijn personages teekenen en zijn dialogen doen leven op zich zelf ! De heer Van Zype schrijft met een geloof en een schoone eerlijkheid, waaraan wij graag hulde brengen, tooneelstukken die heelemaal buiten hun tijd staan én om het . . .
1919-02-11 Tooneel te Brussel I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Parkschouwburg . Na zeer schoone, zeer onpersoonlijke verzen van Albert Giraud , hoorden wij met eerbied naar "Les Semailles", van onzen hooggewaardeerden confrère Gustave van Zijpe . Deze is de Belgische Eugène Brieux , want hij schrijft geen stukken of er zitten moreele en ethische bijbedoelingen achter. Maar . . .
 • . . . dat het optimisme als een breed licht het drama overwint. Plaats is hier niet voor uitweidingen: ik ken geen grooter lof voor Van Zijpe 's werk, dan hier de hoop uit te drukken dat gij het onverkort in het Hollandsch toejuichen moogt. N.R.C., 16 Februari 1919 . . .
1921-01-24 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . van een Charles van Lerberghe , een Maurice Maeterlinck , een Henry Maubel , zelfs de meer-toegankelijke kunst van een Gustave van Zype voor onze schouwburgbezoekers te zwaar: een drama moet na het verlaten van de zaal niet al te lang nawerken. Geen wonder dan . . .
1922-12-05 FRANSCH-BELGISCH TOONEEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Belg, door hunne bestrevingen bewust of onbewust onder Fransche invloeden staan - en ik noem hier meer bepaald den zeer begaafden, zeer ernstigen Gustave van Zype , die niet ten onrechte de Belgische Brieux heet - dan vertoont onze Fransche tooneelliteratuur een reeks auteurs, die met elkander . . .
1936-01 Fransch Tooneel te Brussel: "Godefroid de Bouillon" van Herman Closson (Willem Putman)
 • . . . zeide hij en stelde zich op het standpunt van Closson , geen tooneel-traditie. Voorzeker kunnen wij eenige eerbiedwaardige namen opsommen, bijvoorbeeld van Gustave van Zype , maar diens werken zijn hoofdzakelijk oratorisch, literair. Men voelt bij het lezen niet eens de behoefte ze gespeeld te zien. Een groote . . .
1938-11-30 Fransch tooneel te Brussel; Panorama (Willem Putman)
 • . . . Vaxelaire beperkt zich tot een soort handige reëditie van «TOPAZE». We zullen belangrijker werk krijgen in dezen zin, o.m. «SEUL» van Gustave Van Zype , waarbij ik even wil stil staan, na nog gewezen te hebben op «ELLE ET SON MARI», een vriendelijke comedie van
 • . . . eerst nog een weinig geslaagde proeve getoond had van «LE PIED SUR L'ACCELERATEUR» van Philippe Lambert -- in «SEUL» dus behandelt Gustave Van Zype het geval van den dictator, die ten onder gaat aan zijn eerst gewilde en dan allengs ondragelijk geworden vereenzaming, en plaatst hem . . .
 • . . . die juist in zijn alleen-heerschen zijn sterkte vindt. Het wordt zijn zwakte. Voorzeker ligt in deze «Umwertung» de grondslag van de thesis, die Van Zype wil uitwerken. Maar van den man, die tot de wreedste consequentie's het drama der vereenzaming dragen moet, zouden wij een steviger reactie-vermogen willen... . . .