Advanced Search found 3 item(s) featuring "Herman Bahr"

1931-10-18 Odiel Daem en "Ghéonkring" (LUDO)
  • . . . onze verdere werking geen toegeving aan de wansmaak nog zou gedaan worden. Het modernisme werd over 5 jaar ingezet met "De Stem" van Herman Bahr . Flinke krachten werden gevormd; de heeren De Winter en De Vocht, nu de hoofdspelers van Sint-Augustinus-kring , de tooneelspelers Bonefske, Greta Lens, Carry . . .
1922-03-12 De plannen van Dr J.-O. De Gruyter: Kandidaat voor het bestuurschap van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen (Anon.)
  • . . . G. Freytag : Die Journalisten - Grillparzer : Des Meeres und der Liebe Wellen - G. Hauptmann : De verdronken Klok - H. Bahr : Das Tauzchen - W. v. Scholz : De Weltlauf mit dem Schatten - A. Samain : Polyphème - Strindberg : . . .
1923-03-25 Nieuw Katholiek Tooneel in Vlaanderen (Anon.)
  • . . . Door het aldaar pas gestichte Algemeen Verbond voor Katholiek Tooneel werd Vrijdag 16 Maart voor het eerst in Vlaanderen het oorlogswerk van Herman Bahr : De Stem opgevoerd. En dit nogmaals door een groep liefhebbers. Nog een die van ver den tocht ondernam naar de kathedraal van . . .
  • . . . opgevoerd. En dit nogmaals door een groep liefhebbers. Nog een die van ver den tocht ondernam naar de kathedraal van het geloof, die Herman Bahr . Het was een zonderling treffen dat enkele dagen voor de opvoering van De Stem te Gent Dr De Gruyter op zijn repertorium voor . . .
  • . . . enkele dagen voor de opvoering van De Stem te Gent Dr De Gruyter op zijn repertorium voor den Koninkl. Nederl. Schouwburg, te Antwerpen, Herman Bahr 's werk uit een oude periode : Das Tänzchen, had Bahr , die over het algemeen voor een der meest vooraanstaande leiders der . . .
  • . . . op zijn repertorium voor den Koninkl. Nederl. Schouwburg, te Antwerpen, Herman Bahr 's werk uit een oude periode : Das Tänzchen, had Bahr , die over het algemeen voor een der meest vooraanstaande leiders der moderne, Oostenrijksche letterkunde en geestesbeweging wordt gehouden, is altijd de onvermoeibare immer zoekende . . .
  • . . . wordt gehouden, is altijd de onvermoeibare immer zoekende werker en denker geweest die hij in Hans von Uhlen heeft uitgebeeld. De lijn van Bahr 's inkeer gaat van de Weensche Hoogeschool naar Berlijn en Parijs... en terug. Van den aanvang af een heftig tegenstander van het naturalisme wordt hij . . .
  • . . . van een hoogere geestelijke macht, die hij te vergeefs poogt te ontwaren. Later is de trein ontriggeld. Voor die ramp was hij behoed. Bahr bouwt hierop de drie bedrijven van zijn stuk dat we om de groote bevangenheid die er over hangt haast een tragedie willen noemen. De . . .
  • . . . om de groote bevangenheid die er over hangt haast een tragedie willen noemen. De opvoeringen van de werken van Ghéon en Bahr duiden ontegensprekelijk een veranderden geestestoestand aan dn Vlaanderen's tooneelwereld. De wegwijzer staat aan de richting : formeele katholieke vernieuwing. Nu de literatuur in Europa . . .