Advanced Search found 9 item(s) featuring "Henry Fontaine"

1939-07 HET VIER-EN-TWINTIGSTE JAAR 1921-22 (August Monet)
 • . . . schip was niet zonder inspanning gegaan. Een bijzonder moeilijk te herstellen verlies was dat van den tenor Drost, en dan had de heer Fontaine de hand niet kunnen leggen op een eersten bas, die met eenig fatsoen in zijn eigen vroegere rollen en in deze later van Jan . . .
 • . . . in 1932 directeur zou worden, en Renaat Veremans als kapelmeesters aangeworven. Het mocht wel schijnen alsof al deze tegenspoeden aan Fontaines energie een knak gegeven hadden, die niet meer zou te herstellen zijn. In alle geval, na met fossielen als «Zampa», van Hérold . . .
 • . . . Zonneschijn», «De Vliegende Hollander» en «Figaros Bruiloft» — de zaak opnieuw op den rand van het failliet te hebben gebracht, zakte de reus Fontaine dóór, onder de kwaal die hem toen zoowel moreel als physiek sloopte. Midden December trok hij zich terug en zond aan het Stadsbestuur zijn . . .
 • . . . terug en zond aan het Stadsbestuur zijn ontslag. Het College echter besloot dat dit ontslag niet aangenomen kon worden en dat de heer Fontaine op eigen risico en verantwoordelijkheid iemand aanstellen moest om, tijdens zijn ziekte, het bestuur waar te nemen. Deze taak aanvaardden dan de heeren
1923-10-05 De Vrijschutter (L.O.)
 • . . . drukkend tot 't bereiken van het ideale doel. Een deel der bloemen van den avond eischte spreker op als bestemd voor den heer Fontaine , wiens toestand niet toeliet aanwezig te zijn. De phalanx van vrouwen en mannen werd herdacht, die van het eerste oogenblijk af op de bres . . .
1939-07 HET EEN-EN-DERTIGSTE JAAR 1928-29 (August Monet)
 • . . . dit seizoen ingezet : Den ochtend van den openingsdag waren ze naar 't Schoonselhof getogen om bloemen te leggen op het graf van Henry Fontaine en op dat van Edward Keurvels , die aldaar ook een hem waardig gedenkteeken gekregen had, — maar dank zij vooral de . . .
1939-07 HET ZEVENENDERTIGSTE JAAR 1934-35 (August Monet)
 • . . . ook «Charlotte Corday» en wel ...in de nieuwe — en nóg niet véél beteekenende bewerking, die er in 1912 voor den heer Fontaine van gemaakt was. Negen opvoeringen van «Charlotte Corday» gingen onder de leiding van den heer Karel Candael en met de medewerking van . . .
1939-07 HET TWEE-EN-TWINTIGSTE JAAR 1918-19 (August Monet)
 • . . . gast), Sopranen: J. Lauwers, J. Sionf Mia Sylva, A. Delvigne, Mezzo-sopranen: J. Montfort, R. Christiane, M. Van Oosten. De vier oorlogsjaren lang had Fontaine weerstaan aan alle verzoeken — aan alle drukking langs verschillende kanten zelfs — om den schouwburg te heropenen. Zelfs het argument, dat de
 • . . . nu eenmaal niet anders mócht. Maar toen de vijfde oorlogswinter aanbrak — en de overwinning toch al in de lucht hing — besloot Fontaine maar tot de samenstelling van een nieuw gezelschap over te gaan, — in stilte hopend, dat, vóór den dag der opening, het Vaderland toch . . .
 • . . . nog gedwongen en troebele atmosfeer, die slechts na geruimen tijd uit het huis verdreven heeft kunnen worden. Voor dien avond had de heer Fontaine zijn keus laten vallen op «Prinses Zonneschijn» van Paul Gilson , waarin twee zijner nieuwe pensionarissen een veelbelovend debuut deden : Mej. Julia . . .
 • . . . kunnen afsluiten met de Groote Opera te Parijs, waar ze vele jaren als eerste «contralto» gebleven is. Nog onder de Duitsche bezetting voerde Fontaine «Don Juan» op, met den heer Van Aert in de titelrol, en «De Bruid der Zee», met welk zangspel hij juist gereedgekomen was, toen . . .
 • . . . dan toch onder de bezetting had gespeeld en de activistische flaminganten bleven weg, omdat het een Belgische plechtigheid betrof. Zoo scheen het, alsof Fontaine tusschen twee stoelen was gaan zitten, maar dank zij vooral de vaderlandsche pers, die niet aan zulk een boycot wilde meedoen, geraakte hij al . . .
1939-07 HET DRIE-EN-TWINTIGSTE JAAR 1919_20 (August Monet)
 • . . . Ley, A. Delvigne, D. Mullem, Van den Borren, Mezzo-sopranen: R. Christiane, A. Plato, R. Van der Sypt. Ook dit seizoen achtte de heer Fontaine de atmosfeer nóg niet voldoende van de oorlogsstemming gezuiverd om opnieuw Duitsche werken op zijn speelplan te brengen, maar dat maakte de samenstelling van . . .
 • . . . verwachten. Maar de hèropgravingen uit het alleroudste archief van den « Royal » bleken andermaal twee van dié soort vergissingen te zijn, waartoe Fontaine zich zoo vaak al had laten verleiden : Deze van «De Schim» (L'Ombre), van Flotow , op Donderdag 11 December 1919 . Deze . . .
 • . . . zien of te hooren gekregen, hoeveel voldoening er dan ook door sommigen in gegeven werd aan de jongere generatie, die noch Collignon noch Fontaine vroeger heeft gekend. Tegenover dit nog niet herstelde verlies stond echter de verrijking, dat jaar, van 't gezelschap, door verschillende zeer voortreffelijke krachten als . . .
 • . . . terwijl de naweeën van de bezetting nog zóó zwaar op de publieke atmosfeer drukten. Maar op zijn programma voor 1919 - 20 schreef Fontaine dit jubileum. Het zou drie avonden innemen : Dezen van Dinsdag 23 Maart 1920 , met «Herbergprinses», dezen van Donderdag 25 Maart met . . .
 • . . . Tooneel en van de Fransche Opera door hun bestuurder en een talrijke delegatie van hun kunstpersoneel waren vertegenwoordigd. De voorstelling van den heer Fontaine , zijn medestichters van de Vlaamsche Opera en zijn tegenwoordig gezelschap gebeurde door den heer Karel Weyler, en uit naam van het Stedelijk . . .
 • . . . de Schoonheid» zong. Daarna voerde 't orkest «Mijn Moederspraak» uit en den «Dans in den Tempel». Hierop volgde dan «Herbergprinses» met huldiging van Fontaine , na afloop en in het decor van het tweede bedrijf, waar zich een vijftigtal prachtvaandels van onze maatschappijen bij deze apotheose hadden gevoegd. Hier . . .
 • . . . Koninklijken Nederlandschen Schouwburg , door den heer Willem Schepmans, namens de Volksmaatschappijen, eindelijk door Fee Derickx, namens heel het personeel van het Huis. Waarna Fontaine antwoordde met een emotie, die, hoe begrijpelijk ook, niets tekort deed aan de beteekenis van wat hij te zeggen had. De tweede jubelavond was . . .
 • . . . hoogere looneischen te mogen stellen. Zóó hoog, dat ze door beide bestuurders, zoowel door den heer Coryn als door den heer Fontaine , volkomen onvervulbaar werden geacht. Fontaine had berekend dat, om eraan te kunnen voldoen, hij, den eenen avond door den anderen, 4.000 frank (franks van . . .
1939-07 HET ZEVEN-EN-TWINTIGSTE JAAR 1924-25 (August Monet)
 • . . . directeuren, door het oog van een naald gekropen ! Toen ze benoemd werden, was 't slechts voor de twee jaren die de heer Fontaine nog uit te doen had. In 1925 zou de directie dan weer openkomen. Maar intusschen was gebeurd ...wat iedereen gemakkelijk hadde kunnen voorzien . . .
1939-07 HET ZES-EN-TWINTIGSTE JAAR 1923-24 (August Monet)
 • . . . onder de leiding van Schrey. Op vrij korten afstand, ditzelfde seizoen : een diepe rouw en een heuglijk feest : Het afsterven van Henry Fontaine en het zilveren kunstenaarsjubileum van Julius J. B. Schrey . De stichter der Vlaamsche Opera overleed op 23 December . . .
 • . . . door de uitvoering van de treurmarsch uit Beethovens «Eroïca». Het Stadsbestuur had het niet noodig geoordeeld, toe te staan dat aan Fontaine in 't gebouw zèlf de laatste eer zou worden bewezen. Waarom? We hebben daar nooit een verklaring voor kunnen vinden. Hij werd dan voor . . .
 • . . . Verhoeven en een «Benedictus» van Renaat Veremans , en de heer R. Van Aert het «Ave Maria» van Benoit . Henry Fontaine werd bijgezet in het nieuwe Antwerpsche Pantheon op 't Schoonselhof, naarwaar, kort daarna, en vlak tegenover hem, Edward Keurvels van het . . .
1939-07 HET DRIE-EN-DERTIGSTE JAAR 1930-31 (August Monet)
 • . . . «Isolde» en als «Brangane», vervangen werden door de dames Henny Trundt en Sabine Kalter. In de maand Januari was het bronzen medaljon van Henry Fontaine geplaatst in het foyer van den schouwburg, waar reeds dat van Keurvels was aangebracht, en op 21 Maart 1931 wijdden . . .