Advanced Search found 5 item(s) featuring "Heilig Graf, Turnhout"

1934-06-03 Het mysterie der mis (Anon.)
  • . . . Verleden jaar gaf Anton Van de Velde ons een bewerking van Calderon 's spel, die geweldigen bijval oogstte in het H. Graf te Turnhout. Thans heeft h. Ghéon - geen onbekende bij ons - het thema van Calderon hernomen en een . . .
1927-03-08 Te Lokeren: "O.L.Vrouw in de Doornkens" van Henri Ghéon en Felix Timmermans (J.B.)
  • . . . De voorstelling herinnerde mij aan de heerlijke vertooning van het spel der vroede en dwaze Maagden, die ik verleden Zomer zag in het H. Graf te Turnhout. Ook daar was geen tooneel-routine, geen stilkunde, maar intuïtief bereiken van zooveel zuivere tooneelmiddelen en door liefde en vlijt schoongeworden uitbeelding. . . .
1934-11-01 Uit Tijdschriften: Wie doet er op dit ogenblik niet aan spreekkoor? (Anon.)
  • . . . schrijft H. Brochet geestdriftig en breedvoerig (21 blz.) over «De geheimen der Mis» te Luik en vooral over «Die erste Bliscap» in het H. Graf te Turnhout na, met een woord verschillende voorstellingen in dit Vlaamsche tooneel-Mekka te hebben gememoreerd. Hij geeft, tal van mooie folo's ; looft . . .
  • . . . kunst-geweten. Verder nog een flinke bespreking van A. Verheyen 's «Elckerlijc» te Roosendaal. Een late echo over de heerlike opvoeringen in het H. Graf te Turnhout brengt het Bulletin des Comédiens Routiens (Paris, sept.-oct.) waar het werk van A. vande Velde tot voorbeeld gesteld wordt . . .
1932-09-13 Het spreekkoor, door L. Geysen (Lode Geysen)
  • . . . u er stellig nog nieuwe. Zóo werd b.v. deze oplossing (door Anton van de Velde toegepast in de opvoeringen van het Heilig Graf te Turnhout, Jephta en de Geheimen der Mis) gevonden. Eén groep zegt den tekst, een andere speelt hem. Persoonlijk houd ik het ervoor . . .
1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)
  • . . . voor een heele gemeenschap, als b.v. een christen, een heiden, een jood. En zoo kon Anton van de Velde in het H. Graf de Geheimen der Mis geven tot een echt koorspel. Zoo konden we in Barabbas den wachter van dag en nacht die Calvarië in . . .
  • . . . het opent voor de toekomst. We meenen dat vooral de aandacht moet gevestigd op de openluchtopvoeringen van Anton van de Velde in het Heilig Graf te Turnhout. In 1931 gaf men er Jephta van Vondel . Het volgende jaar gaf Anton van de Velde in . . .
  • . . . ik slechts eigen bevindingen neerleg. Ik kon hier spreken van het fijne cultureel werk van Anton van de Velde in Turnhout ( H. Graf en St. Victors ) en ook in Holland (Eindhoven, Amsterdam, Breda). Ik kon spreken van de enthousiaste werking van Lode . . .