Advanced Search found 5 item(s) featuring "Henry Maubel"

1925-09 Julien Flament : Y a-t-il un théâtre belge? (Willem Putman)
  • . . . aan voornoemde, maar wier werk beter het publiek bereikte, o. m. Gustave van Zype (Les étapes, Les liens, Les visages) en Henry Maubel , een zeer fijnzinnig artist, wiens stuk "Les racines" (1909) een openbaring was. Een hooge waarde geeft hij aan de Ibseniaansche stukken van
1919-03-27 Het Tooneel te Brussel II (Karel Van de Woestijne)
  • . . . eindelijk der Brusselsche, die ze samenvat, er hunne gading in hebben gevonden. De Walen kregen de intieme, psychologisch-intense, maar ingetoomde tragedie van wijlen Henry Maubel : "Les Racines". Onder den oorlog gestorven, is Dr. Henry Maubel in het buitenland, en helaas ook hier in België, voor het . . .
  • . . . De Walen kregen de intieme, psychologisch-intense, maar ingetoomde tragedie van wijlen Henry Maubel : "Les Racines". Onder den oorlog gestorven, is Dr. Henry Maubel in het buitenland, en helaas ook hier in België, voor het groote publiek een onbekende gebleven. Men moest hier te lande zelfs een . . .
  • . . . verdient mevr. Blanche Rousseau in de wereldliteratuur een erkenning, die ze helaas vooralsnog ontberen moet. Mevr. Rousseau vond bij Henry Maubel eene zusterziel: de bekommernis van dezen, vooral muzikaal ontwikkelden, auteur is zijn leven lang "la jeune fille" geweest. In zijne dramatische proeven, haast . . .
1921-01-24 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . frivoliteit is verwend geraakt. Zoo is, na het fier-uitzonderlijke werk van een Charles van Lerberghe , een Maurice Maeterlinck , een Henry Maubel , zelfs de meer-toegankelijke kunst van een Gustave van Zype voor onze schouwburgbezoekers te zwaar: een drama moet na het verlaten van . . .
1922-12-05 FRANSCH-BELGISCH TOONEEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Emile Verhaeren van Les Aubes, Le Cloïtre, Philippe II en Hélène de Sparte, vertoonen die buitensporigheid als een onafwijsbaar kenmerk, - de Waal Henry Maubel dan in het sterk-elliptisch hermetisme van zijn helderen en nochtans zoo geheimen-vollen stijl, evengoed als de zoo Vlaamsch-aandoende, ij het dan ook Fransch-geborene . . .
1941-02 NAAR EEN VLAAMSCHE DANSKUNST (Elsa Darciel)
  • . . . heb ik gebruik gemaakt van oorspronkelijke muziek uit de XVe en XVIe eeuw ; de costumes heb ik ontworpen in den trant van Hans Memlinc en Dirk Bouts . "De Verloren Zoon" wordt gedanst op muziek van Peter Benoit , Paul Gilson en