Advanced Search found 9 item(s) featuring "J.V.G."

1934-01-30 Te Antwerpen: Kon. Nederl. Schouwburg: Opvoering van "Vier dagen uit het leven van een onfatsoenlijk meisje", door R. Bernauer en R. Oesterreicher (J.V.G.)
  • . . . van Joris Diels bleek voldoende. De opvoering verwierf veel bijval, die echter in hoofdzaak, en terecht, voor Ida Wassermann bestemd bleek. J.V.G. . . .
1931-11-23 Nederlandsche Schouwburg: Heropvoering van "De Opgaande Zon" van H. Heyermans (J.V.G.)
  • . . . van te maken was. De bestuurder verdient ten slotte nog een hartelijk lofwoord om zijne voortreffelijke leiding, die een nauwsluitend ensemble verwekt had. J.V.G. . . .
1931-10-10 Het Vlaamsche Volkstooneel te Antwerpen: Opvoering van "De Barbier van Sevilla" (J.V.G.)
  • . . . een kroppensvolle zaal, die zich zeer geestdriftig betoonde, en vermoedelijk ook nog tot eene nieuwe opvoering van "De Barbier van Sevilla" zal dwingen. J.V.G. Vanwege het Secretariaat van het Vlaamsche Volkstooneel wordt ons bericht dat reeds op 4 November a.s. een wederopvoering van "De Barbier van Sevilla" . . .
1932-01-25 Nederlandsche Schouwburg Antwerpen: Opvoering van "Het Standbeeld van Generaal Regan" (George A. Birmingham) (J.V.G)
  • . . . bestond er eene duidelijke aarzeling, vooraleer eenig applaus loskwam. Wij hopen dat eene spoedige revanche de herinnering aan deze teleurstellende opvoering zal wegvagen. J.V.G. . . .
1932-02-02 Nederlandsche Schouwburg: Eerste opvoering van "Eva" door Frans Demers (J.V.G.)
  • . . . voor deze voorstelling te zijn, waaraan de mislukking der voorgaande week niet vreemd zal zijn. Het publiek is thans meer wantrouwig dan ooit. J.V.G. . . .
1934-01-23 Te Antwerpen: Kon. Nederl. Schouwburg: Opvoering van "De Smeltkroes" door Israël Zangwill (J.V.G.)
  • . . . van Gilhuys en Van Thillo eene mooie hoogte bereikte met hardnekkigheid aanhielden. De vertaling lijkt ons van twijfelachtige allooi. J.V.G. . . .
1931-09-21 Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen: Opvoering van "Marius" door Marcel Pagnol (J.V.G.)
  • . . . op meer dan verdienstvolle wijze. De opvoering behaalde een verdiend succes. Om enkele al te scherpe uitdrukkingen moeten wij evenwel eenig voorbehoud formuleeren. J.V.G. . . .
1931-12-01 Te Antwerpen: Nederlandsche Schouwburg: Opvoering van "Bij Heernonkel" door Jac Ballings (J.V.G.)
  • . . . handen en voor de pastoorswoning had hij bovendien een zeer stemmig dekor aangesteld, dat volkomen aan den aard van het stuk aangepast was. J.V.G. . . .
1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Willem Benoy (J.V.G.)
  • . . . zijne verwachtingen niet bedrogen zullen uitvallen, weze meteen onzen dank voor de inlichtingen die M. W. Benoy ons zoo welwillend verschafte. J.V.G. . . .