Advanced Search found 9 item(s) featuring "Ludwig von Beethoven"

1927-03-06 Lyrisch drama in 4 bedrijven van M. Leon Dubois: het "Passiespel" te Brugge (Anon.)
 • . . . en aanpassing wenschen in de keuze der stukken. In plaats van minder passende - hoewel zeer mooie - stukken van Grieg , Beethoven , Händel , enz., een godsdienstig [???], een oud-Vlaamsch godsdienstig lied, of beter nog een uitreksel van of een bewerking op een liturgisch gezang . . .
1929 De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen (Lode Monteyne)
 • . . . Jozef Ryelandt .. aan de wereld geopenbaard. Zij heeft het Vlaamsch publiek in aanraking gebracht met het dramatisch werk van Wagner , Beethoven , Weber , Gluck , Mozart , Richard Strauss , Eugène d'Albert , Wolf-Ferrari , Rimsky-Korsakoff ,
 • . . . speelplan van het tooneeljaar, dat vóór een kleine maand werd ingezet, komen werken voor van Richard Strauss (Elektra, Rozencavalier en Salome); Beethoven (Fidelio) ; Wagner (De Meesterzangers; Lohengrin, Tristan en Isolde, Rijngoud, Walkure, Siegfried en Godendeemstering), Mozart (Figaro's Bruiloft), Verdi . . .
1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Willem Benoy (J.V.G.)
 • . . . wensch evenwel die gebeurtenis niet ongemerkt te laten voorbijgaan, en zal daarom waarschijnlijk "Egmont" laten opvoeren. Graag had ik daarbij de muziek van Beethoven laten uitvoeren, maar de kosten hiervan zijn zoo onmenschelijk hoog, dat het bij eene gewone tooneelvoorstelling moet blijven. - Wat volgt nadien? - Na . . .
1921-09-27 Muziek te Brussel V (Karel Van de Woestijne)
 • . . . niet meer doen kon, zou blijven een geheim. Het publiek wist maar één ding:de concerten, verleden jaar nog, toen al de symphonieën van Beethoven nog eens werden opgehaald, de grootste gebeurtenissen van het muzikale seizoen, dreigden ons te ontvallen. - Gelukkig kwam minister Destrée tusschenbeide. Ysaye . . .
 • . . . door de wet der contrasten, het verzet als het ware van lieverlede uit. Stelt u voor:men had aangevangen met de zevende symphonie van Beethoven , - in haar tijd vermoedelijk ook even revolutionair als het opus van Stravinsky , maar ook ten onzent zoo bekend, dat het, hoe . . .
1921-06-23 Muziek te Brussel III (Karel Van de Woestijne)
 • . . . terug. Ditmaal had zij het zich moeilijker gemaakt. Zij danste op Schubert 's onvoleindigde symphonie; zij danste de andante der zevende van Beethoven . En ja, - ik hoorde een dichter overdrachtelijk, maar eenigszins razerig beweren, dat hij nooit aan een schilder permitteeren zou, illustraties te maken op . . .
 • . . . wél sukses, maar men kan vermoeden, dat het niet onverdeeld ging naar de muziek. Terwijl de groote vreugde van het seizoen is geweest Beethoven 's "Fidelio". Ook in de concertzaal is het groote sukses voor Beethoven geweest. Er is, zooals uit alles blijkt, een echte regressie, geheel . . .
 • . . . muziek. Terwijl de groote vreugde van het seizoen is geweest Beethoven 's "Fidelio". Ook in de concertzaal is het groote sukses voor Beethoven geweest. Er is, zooals uit alles blijkt, een echte regressie, geheel ten voordeele van de klassieken. Ik zou er aan toe willen voegen: voor . . .
1939-07 HET ZES-EN-TWINTIGSTE JAAR 1923-24 (August Monet)
 • . . . 26 December , doch in den schouwburg was zijn nagedachtenis twee dagen vroeger al geëerd geworden, door de uitvoering van de treurmarsch uit Beethovens «Eroïca». Het Stadsbestuur had het niet noodig geoordeeld, toe te staan dat aan Fontaine in 't gebouw zèlf de laatste eer zou . . .
1921-09-19 MUZIKALE VERHUIZING (Karel Van de Woestijne)
 • . . . in België is dit nog steeds een triumph), en dan de uitvoering van de vierde, de vijfde, en de integrale negende symphonie van Beethoven : nogal ernstige muziek voor een namiddag-publiek (de concerten hebben plaats om half vier) dat het middagdutje ervoor laten moest, - en liet, want de . . .
 • . . . rommel te weren, maar de vijf Russen, Moussorgski inbegrepen, in hunne plaats te stellen, terwijl hij naast Bach en Beethoven , ook den Wagner van "Parsifal" slikken deed, wat, bij badgasten die vooral kwamen om te spelen, om de jaren vijf-en-negentig toch zoo . . .
1935-11 Een monographie over Verschaeve (Gerard Walschap)
 • . . . kunstgeschiedenis herscheppend wordt hij hun evenwaardige gelijke (blz. 85) hetgeen wil zeggen evenwaardig en gelijk aan Michel Angelo , Titiaan , Beethoven , Rembrandt , Rubens . Doch, alhoewel Verschaeve aan die allen evenwaardig gelijk is (door zijn concepties en bezielde momenten) zijn . . .
1925-12-12 Peer Gynt : in het "Théâtre du Parc" (Willem Putman)
 • . . . dood" van Grieg in. Ik heb in deze op zich zelf zoo mooie, maar plechtige en statige muziek, die eerder evenals Beethoven 's treurmarche de benaming verdient "op den dood van een held", nooit eenig verband kunnen ontdekken met de pittoreske, tragi-comische scène van Aase's afsterven, zooals . . .