Advanced Search found 10 item(s) featuring "Nikolaj Gogol"

1935-12-21 "2x2: liefde" door Valentin Katajew (Victor J. Brunclair)
 • . . . pure kommunisten worden hier met lachkruid overstrooid. De humor van Katajev is zienlijk van een oppervlakkiger allooi dan dien van grooie voorgangers als Gogol en Tschekov bijv. De goedmoedige noot blijft hier overheerschen en een zekere mildheid is er niet vreemd aan. Het gegeven? Twee paren . . .
1926-03-13 Goldoni : "La Locandiera". Regnard : "La Serenata" (Willem Putman)
 • . . . als Tristan Bernard 's "Tweelingsbroeders" weet hij op zulke wijze voor te stellen dat wij vaak aan Molière denken. Ook Gogol wist hij zoo dicht mogelijk bij Molière te brengen. Dit theater heeft een traditie. Het is het Brusselsche huis van Molière . Langs . . .
 • . . . Men krijgt den indruk dat daar "gevegeteerd" wordt op verworven resultaten. Alle verrassing is uitgesloten. Ik weet niet of het verstandig was na Gogol Goldoni te spelen. Het publiek was niet geestdriftig. "La Locandiera" is niets meer dan een leuk stukje. "La Loncandiera" is Lucienne Bogaert, . . .
1923-01-09 Nederlandsche Schouwburg: "De Revisor" van N.W. Gogolj (P.)
 • . . . Nederlandsche Schouwburg : "De Revisor" van N.W. Gogolj Wie zich haar het patroon van Tolstoi 's en Gorki 's verhalen Rusland als een droomstil land voorgesteld had, die . . .
 • . . . hof aan de burgemeesterdochter, verlooft zich en verdwijnt. Na zijn vertrek wordt plots de komst van den echten revisor aangemeld tot algemeene onsteltenis. Gogolj schildert ons vooral de administratieve wantoestanden in een stadje ver van het centrum waar een burgemester tyrannisch optreden kan. Hij plundert kooplui en boeren. . . .
1926-02-13 Gogol : "Le Revizor" (Willem Putman)
 • . . . Gogol : "Le Revizor". Van de klucht bood ons nu Jules Delacre weer een ander exempel. Het bekende stuk van
 • . . . Gogol : "Le Revizor". Van de klucht bood ons nu Jules Delacre weer een ander exempel. Het bekende stuk van Gogol , dat nog répertoire houdt in meest al de schouwburgen der wereld, frischte hij op met de medehulp van een Russische artiste, en maakte er . . .
 • . . . medehulp van een Russische artiste, en maakte er een spektakel van dat uitstekend paste in het kader van zijn schouwburg. Een stuk als Gogol 's "Revizor" (honderd jaar oud, asjeblief !) laat zich opfrisschen. Het gegeven er van is even eeuwig als het geval der tweelingsbroeders, waarmede van Plautus . . .
 • . . . noodig veel wijzigingen aan te brengen in den tekst en zelfs in de omstandigheden die het geval motiveeren. Delacre 's adaptatie van Gogol moest alleen 'n transpositie zijn, en welk zulk eene dat het algemeene en zoo-echt-geblevene van het onderwerp er in bewaard bleef en onderlijnd werd. . . .
 • . . . Soumagne en vooral aan "Knock" van Jules Romains ; gerust kunnen we Jules Romains een "traducteur désavoué" van Gogol noemen met dit verschil dat hij het procédé veel handiger toepast. Het procédé is : de vaak aangewende reeks tooneeltjes, waar telkens de held . . .
1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Willem Benoy (J.V.G.)
 • . . . werken onmogelijk wordt. - Welke werken worden heropgevoerd? - In de eerste plaats denk ik aan "Het Klooster" ( Emiel Verhaeren ), "Huwelijk" ( N. Gogolj ), "De Wijngaard des Heeren" ( de Fiers en Croisset ), "De Opgaande Zon" ( Herman Heyermans ), terwijl een wederopvoering van . . .
1922-03-12 De plannen van Dr J.-O. De Gruyter: Kandidaat voor het bestuurschap van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen (Anon.)
 • . . . B. Shaw : De Vlinder - Gortion Bottomley : King Lear's Wife - Moreto y Cabana : Donna Diana - Gogol : De Revisor. Eens in de maand zou, b.v. op een Donderdag namiddag, eene klassieke matinée worden ingericht, waarop al de leerlingen van de Antwerpsche . . .
 • . . . Grillparzer: Des Meeres und der Liebe Welle - G. Freytag : Die Journalisten - Moreto y Cabana : Donna Diana - Gogol : De Revisor. Deze voorstellingen zouden telkens worden voorafgegaan door eene verklarende voordracht, te houden door een vooraanstaand figuur in de Vlaamsche letterkundige wereld. Eindelijk . . .
1925-06-01 Jules Delacre : Het Théâtre du Marais (Willem Putman)
 • . . . het genoegen" schrijft Frankrijk's voornaamste tooneelkundige "één keer onze vrienden te ontvangen in den " Vieux Colombier ". Zij hebben er "Hyménée" van Gogol vertoond voor een publiek waarvan ik de strenge eischen ken -- en met het grootste succès; dat was overigens recht, want de vertooning was . . .
 • . . . Courteline , Tristan Bernard , Edmont About , Jules Renard , Ibsen , Barrie , Maeterlinck , Gogol , Sarment , J. J. Bernard , Romains , Benjamin , enz. Bovendien is Jules Delacre , benevens . . .
 • . . . Musset 's "Chandelier" en "A quoi rêvent les jeunes filles", Molière 's "Amour médecin", "Klein Eyolf" van Ibsen , en "Hyménée" van Gogol . Ik kan deze appreciatie over Delacre niet beter sluiten dan met volgenden zin van Matei Roussou , dien ik gaarne mede . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL IV (Karel Van de Woestijne)
 • . . . le Marais ", die het volksche meer in kleurige oppervlakkigheid pleegt te vertoonen (ik denk hierbij aan de vertolking van een stuk van Gogol ) dan in stoere kantigheid. Een geruststelling schenken intusschen de groote zorg, die Delacre pleegt te wijden aan hetgeen hij vertoont, de inrichting . . .
1925-09 TOONEEL-TENTOONSTELLING TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . meer etsen van Stan van Offel: zes costuums voor d'Annunzio 's Martyre de Saint Sebastien, een décor voor het eerste bedrijf van Gogol 's Hyménée, costuums voor een ballet en dan twee ontwerpen voor Crommelynck 's Cocu magnifique. Hiervan is vooral het décor van het derde bedrijf, . . .
1926-03-13 Ernest W. Schmidt en het blijspel (Lode Monteyne)
 • . . . boom, daarop recht meende te hebben, kon een universeel type geworden zijn, zooals Molière er vele heeft geschapen, zooals b.v. een Gogol er verscheidene heeft geteekend in zijn onafgewerkte «Doode Zielen» -- een type behoorend tot een bepaald land, tot een scherp gekenschetsten stand en bezittend . . .