Advanced Search found 8 item(s) featuring "Pedro Calderon de la Barca"

1923-11-12 De wonderbare toovenaar (Anon.)
 • . . . DE OPVOERING VAN CALDERON 'S " DE WONDERBARE TOOVENAAR ", TE TEMSCHE Men schrijft ons: Op Zondag 4 November en Zondag 11 November werd te Temsche opgevoerd: " . . .
 • . . . TEMSCHE Men schrijft ons: Op Zondag 4 November en Zondag 11 November werd te Temsche opgevoerd: " De wonderbare toovenaar ", van Calderon , vertaald door den E.H. Karel De Leenheer , leeraar in de Normaalschool te Sint-Niklaas-Waas. Deze opvoering moet speciaal vermeld worden onder tooneelliefhebbers vooral. . . .
 • . . . Normaalschool te Sint-Niklaas-Waas. Deze opvoering moet speciaal vermeld worden onder tooneelliefhebbers vooral. Het stuk op zich zelf vertoont ons iets van die prachtige Calderon 's dramatiek --- zoo omvangrijk en zoo weinig in onze Katholieke middens bekend. Zooveel zoekenden naar christelijk tooneel vinden hier een goudmijn voor eindelooze initiatieven. . . .
 • . . . vat men onverschrokken post in de moderne richting. Het oud tooneel gansch verbouwd, gansch de enscenéering, die veeleischend is in dit werk van Calderon , vol tooverij, stijlvol en eenvoudig, zoodat de opvoering van Temsche werkelijk een zeer interressante proef is der moderniseerenden. Deze poging te Temsche mag de . . .
1934-06-03 Het mysterie der mis (Anon.)
 • . . . "Het mysterie der mis" door Calderon de la Barca , bewerkt door Henri Gheon Kan het "drama" bij uitstek, de Mis, wel voor het voetlicht gebracht worden? De . . .
 • . . . door Henri Gheon Kan het "drama" bij uitstek, de Mis, wel voor het voetlicht gebracht worden? De groote Spaansche tooneeldichter Calderon de la Barca , heeft dit beproefd, doch zijn werk als dusdanig is niet meer speelbaar. Het blijkt trouwens geen voldoende getrouwe uitbeelding te geven . . .
 • . . . trouwens geen voldoende getrouwe uitbeelding te geven het grote sacrificie. Verleden jaar gaf Anton Van de Velde ons een bewerking van Calderon 's spel, die geweldigen bijval oogstte in het H. Graf te Turnhout. Thans heeft h. Ghéon - geen onbekende bij ons . . .
 • . . . in het H. Graf te Turnhout. Thans heeft h. Ghéon - geen onbekende bij ons - het thema van Calderon hernomen en een nieuw spel opgebouwd op gansch persoonlijke wijze. Groot en schoon werk. De bekende kristen tooneelschrijver plaatst de Mis terug in de . . .
1925-05-16 Calderon's "Schouwtooneel" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
 • . . . Calderon 's "Schouwtooneel" in " De nieuwe Spieghel ". Het spel van Calderon werd ons getoond, vastgezet in een drieluik-vorm, waarin dan . . .
 • . . . Calderon 's "Schouwtooneel" in " De nieuwe Spieghel ". Het spel van Calderon werd ons getoond, vastgezet in een drieluik-vorm, waarin dan het te spelen "Schouwtooneel" het centrale tafereel is. Vóór een gouden voorhangsel verschijnt de Dichter . . .
1928-07-07 "Gerechtigheid te Zalamea" van Calderon (Willem Putman)
 • . . . "GERECHTIGHEID TE ZALAMEA" VAN Calderon Men gunne mij dat ik dezen keer vooral nadruk leg op de atmosfeer der vertooning, en er dus "om heen" praat. ...Het geldt . . .
 • . . . nog andere gevaren aan openluchtspel verbonden. Daar is de omgeving zelf, de sfeer, de "ambiance". En op dat gebied was de vertooning van Calderon 's stuk te Blankenberge een leuk experiment... ...Op de Botermarkt, in het hart van het nu overbevolkte badstadje, waar het seizoen in vollen gang is, . . .
 • . . . is, werd aan den voet van een telefoonpaal een houten verhooging opgetimmerd, en den badgasten werd daarmee vriendelijk verzocht een paar uur naar Calderon te komen luisteren. Mijn vriend zei : je moet maar durven ! En inderdaad, de Blankenbergsche atmosfeer einde Juli kan bezwaarlijk gunstig genoemd worden . . .
 • . . . ! En inderdaad, de Blankenbergsche atmosfeer einde Juli kan bezwaarlijk gunstig genoemd worden voor dergelijke literaire oefening. Maar het gold natuurlijk een specialen Calderon , die dan nog door Walschap op speciale wijze was vervlaamscht, en natuurlijk ook op speciale wijze werd vertoond -- zoodat we hem gerust heeten . . .
 • . . . Walschap op speciale wijze was vervlaamscht, en natuurlijk ook op speciale wijze werd vertoond -- zoodat we hem gerust heeten kunnen : een Calderon voor badgasten. We zijn dan den wemelenden dijk afgedaald en hebben gaarne plaats genomen op een groen stoeltje, dat voor de gelegenheid speciaal geverfd . . .
1925-11-14 Gaston Martens : "De groote Neuzen" te Ninove (Willem Putman)
 • . . . rol. Men had Mej. Judith Van Gelder gestraft met de rol der oude babbelzuchtige "Seele" en het lieve gezichtje van haar die in Calderon 's "Schouwtooneel" de "schoonheid" speelde weggeschminkt onder zulke laag zonderlinge kleuren, dat zij er nagenoeg uitzag als de grijsgeworden dubbelganger van het pertige katje Tybert, . . .
1925-02-23 TOONEEL IN VLAANDEREN (Karel Van de Woestijne)
 • . . . dat het "Vlaamsche Volkstooneel" deze bewerking van Beatrijs niet meer in dit seizoen zal geven. Op de Gecroonde Leersse zal een stuk van Calderon volgen. N.R.C., 25 Februari 1925 . . . .
1925-09 TOONEEL-TENTOONSTELLING TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . voor laatstgenoemd stuk schilderde, benevens talrijke foto's uit Marieken van Nijmeghen, De Nacht, Advent en twee buitengewoon knappe costuumteekeningen van Gerard Rutten voor Calderon 's schouwtooneel. Er was een uitzonderlijke belangstelling voor de vele foto's van het A-Z-spel te Leiden; ook hangt daar het gedetailleerde plan der architectuur voor . . .
1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)
 • . . . dat men een koorspel zou hebben met de personen van een spel door koren te geven, neen, tenzij de personages zooals b.v. in Calderon enkelingen zouden zijn die representatief zijn voor een heele gemeenschap, als b.v. een christen, een heiden, een jood. En zoo kon Anton . . .
 • . . . In 1931 gaf men er Jephta van Vondel . Het volgende jaar gaf Anton van de Velde in zelfde pensionaat Calderons Geheimen der Mis met 500 meisjes : de personen waren er tot spreekkoren omgezet. Daar zal wel het baanbrekerswerk begonnen zijn. Het spreekkoor was . . .