Advanced Search found 12 item(s) featuring "Paul Claudel"

1929-03-25 Nieuwsjes uit de tooneelwereld (J.B.)
 • . . . Kortrijk, in den Stadsschouwburg . -De Waalsche kunstminnaars zullen op 28 april kunnen kennis maken met het meesterwerk van den Franschen dramaturg Paul Claudel "L'Annonce faitre à Marie" in... het Vlaamsch, namelijk in de vertolking van het Vlaamsche Volkstooneel . . . .
1931-05 "De stad" van Claudel, door het Vlaamsche Volkstooneel (Robert Erkens)
 • . . . «De Stad», van Claudel , door het Vlaamsche volkstooneel . De directie van het Vlaamsche Volkstooneel heeft het nuttig geoordeeld op het programma een woordje uitleg . . .
 • . . . zijn om bij de opvoering begrepen te worden door het publiek, dat door bedoelde directie dient bereikt. Dit was hier geenszins het geval. Claudel is enkel voor intellectueelen genietbaar en vliegt beslist boven de hoofden van de doorsnee-Davids-fondsers. Ik heb het hier over de opvoering en kan me . . .
 • . . . verhouding tusschen de geslachten vertolken, niet van zinnelijkheid ontbloot in het heele begin. Ik wensch me niet aan 'n volledige interpretatie van Claudel 's werk te wagen, en schets enkel schematisch de personnages. Isidore de Besme, de bouwer van de stad, verbeeldt de materieele kracht, het geld, het . . .
 • . . . alles te halen. Dit stuk raakt godsdienst, sociologie, philosophie. De vrouw gaat van Lambert de Besme naar Coeuvre, van Coeuvre naar Avare. Bedoelt Claudel hier 'n evolutie in elke vrouw? of 'n soort historische overzicht van de rol der vrouw? 'n uitstippelen van haar invloed eerst op politiek . . .
 • . . . millionnaire, de Spione in dienst der Sovjets!) Isidoor de Besme geeft aan Coeuvre een saphir, het eenig resultaat van al zijn opgravingen. Bedoelt Claudel dat zooals de wijsbegeerte, de kunst voortbouwt op de definitieve en vaststaande gegevens der exacte wetenschappen? De nieuwe mensch, Ivors, zoon van Coeuvre . . .
 • . . . maar als 'n redelooze schakel is, 'n klein kamwiel in 'n groot raderwerk; dat nu nog de verhouding arbeid-kapitaal onredelijk is en vernederend. Claudel is de eerste om te bekennen, dat gedachten alleen geen invloed hebben. Qua schoonheid gaat haast alles wat taal, melodie, rythme betreft verloren, zooals . . .
1931-10-18 Odiel Daem en "Ghéonkring" (LUDO)
 • . . . kontakt met het moderne toneel. TOEKOMST EN STOUTE DROOMEN Voor dees jaar hebben wij "Pachter Dandin" van Molière , "Maria's Boodschap" van Claudel , in een andere opvatting dan die van het Vlaamsche Volkstooneel , "Lysistrata" van Aristophanes , een geweldige en nog altijd aktueele satyre op . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL IV (Karel Van de Woestijne)
 • . . . grappig: het Oostenrijksch) naar Schnitzler , uit het Italiaansch naar Pirandello . Een zeer uitvoerige lijst van moderne Fransche werken, van Claudel tot Carco en van Vildrac tot Guitry zou ik hier eveneens kunnen overschrijven. Eindelijk zullen er Fransch-klassieke werken . . .
1929-07-07 Johan De Meester jr (Willem Putman)
 • . . . onderneming was Katholiek, moest Katholiek zijn, kon alleen als dusdanig leven en succès krijgen. Hoe zou het mogelijk geweest zijn een stuk als Claudel 's "Boodschap aan Maria" met bijval te spelen, ware er niet geweest dat zeer innig religieuze gevoel, dat in de zalen van het Volkstooneel . . .
1935-11 Een monographie over Verschaeve (Gerard Walschap)
 • . . . Dit vastgesteld zijnde telt hij juist vier soorten kunstenaars: natuurgodsdienstige ( Tagore ); religieus-socialistische ( H. Roland-Holst ); joodsche ( Bialik ); christelijke ( Claudel - Verschaeve ). De boeddhisten en de mohammedanen zijn dus geen soort, de communisten ook niet, indien zij niet een beetje religieus zijn, want Ik . . .
1921-08-25 EEN RUSSISCH DICHTER AAN DE VLAAMSE KUST II (Karel Van de Woestijne)
 • . . . en vooral Moskou - zijn die vertooningen van uitstekend gehalte. Men speelt van alles, de oude Grieken en Shakespeare evengoed als Claudel en Verhaeren . De beste schilders worden belast met het ontwerpen van décors en costumes: de decoratie, hoe dan ook vereenvoudigd, overtreft doorgaans . . .
1919-09-05 CHOREOGRAPHIE (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Pol van Ostaijen !); ik die, jongste tijdgenoot van het Théâtre libre mij niet meer beet laat nemen door de mystificatie van Claudel 's mysticisme, - ik ignoreerde zoowaar tot op hedenavond de Russische balletten. Het is wel eenigszins mijne eigene schuld: vlak vóór den oorlog kregen wij . . .
1938-11 "De boodschap aan Maria" van Paul Claudel (Willem Putman)
 • . . . «DE BOODSCHAP AAN MARIA» VAN PAUL CLAUDEL Doorheen gansch dit stuk davert de roep Gods, die van dit drama hoofdmotief is. Zooals Onze Lieve Vrouw krijgt ieder mensch de . . .
1923-02 Henri Ghéon: zijn programma (Lodewijk Dosfel)
 • . . . tooneelkunst moest bezielen en twee fijne mirakelspelen schreef. Hij stierf te vroeg, en met hem werd een gansche wereld van schoonheid begraven. Van Claudel vindt hij dat deze zijne esthetische eischen zoo hoog stelt dat het volk voorbijgaat, zonder er iets van te vatten . Ziedaar . . .
1938-11-30 Het Vlaamsche Volkstooneel; Anton Van De Velde (Willem Putman)
 • . . . een der beste geslaagde dingen, die wij aan Van de Velde danken, namelijk de zeer verzorgde vertolking van «DE STAD» van Claudel , in een vertaling van Urbain Van de Voorde . Ongetwijfeld een hoogtepunt in deze periode, die op de splitsing van het Volkstooneel . . .
 • . . . regie van het Brugsch massaspel van het H. Bloed. Maar om meer dan één reden is deze vertooning van het zware werk van Claudel mij lief geweest.. Het was een daad van durf. En het is een onverwacht slagen geworden. ...«De Stad» is een "gedicht". De uiterlijke actie . . .
 • . . . is er herleid tot een minimum. Het stuk leeft heelemaal in het woord en gij kent de moeilijkheid om het statige vers van Claudel behoorlijk voor te dragen. Welnu, bijna voortdurend was deze vertooning een festijn voor het oor, dank zij de verzorgde dictie der spelers, die er . . .
 • . . . is reeds een verfijnd genot op zich zelf. Meer. Deze taal is ons voldoende. Het diepgaande zangerig en zoo ongewoon beeldrijke vers van Claudel bekoort ons in zulke mate, dat wij in het genót er van volkomen bevrediging vinden zonder de behoefte te ondergaan de over het algemeen . . .
 • . . . publiek met deze lyrische prestatie te verzoenen. Hij heeft geen ongelijk gehad. Elke verminking kan in dit geval slechts schade doen. Men moet Claudel aannemen zooals hij is, of men moet hem laten liggen. Tot heden lieten alle regisseurs «De Stad» liggen. Van een tooneelstandpunt uit hebben zij . . .
 • . . . liggen. Van een tooneelstandpunt uit hebben zij geen ongelijk. Maar Van de Velde moet worden geprezen om zijn durf. Hij heeft Claudel gediend en een brok schoonheid op het tooneel gesteld, zonder zich een oogenblik om het publiek te bekommeren. Dit is tooneel voor weinigen. Deze . . .
1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)
 • . . . ontstaat, op een sobere muziek die haast niet meer is dan een zeer muzikale zegging. Het koor is hier dus rond het drama. Paul Claudel zal zelfs beweren dat het wel de oudheid is die de eerste Christenen voor dien vorm beïnvloed heeft. Wel mogelijk, zooals Christus de . . .
 • . . . land — opnam om Z'n eeuwige schoonheid en Z'n waarheden te veropenbaren ; zoo zien we werkelijk geen bezwaar om de theorie van Claudel te aanvaarden, en hij zal trouwens veel gemakkelijkheid hebben om ze historisch te staven. Het koor staat dus werkelijk rond en bij het sacrificiedrama. . . .