Advanced Search found 8 item(s) featuring "Paul Gilson"

1921-11-08 "Prinses Zonneschijn" in de Vlaamsche Opera te Antwerpen (Anon.)
 • . . . tevens een gewrocht waarvan de adem van een universeelen geest het innerlijke vuur deed ontbranden. Dit zou reeds volstaan om den naam van Paul Gilson door alle Vlamingen te doen hoogschatten. Dat hij bovendien als kunstenaar en mensch om hunnentwil, door verdwaasde machthebbers verguisd werd, kan slechts zijn . . .
 • . . . immers te beter de waarde van 's kunstenaars schepping, naarmate het in hem getroffen wordt. Te dierbaarder is hun dan ook geworden wat Paul Gilson hun aanniet te verwonden schoonheid schonk, - een schoonheid, waarvan de zuivere stem borg staat voor de edele inborst van den kunstenaar. Er . . .
1929 De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen (Lode Monteyne)
 • . . . grootste opofferingen -- de historie der Opera is rijk aan dramatische en zelfs tragische incidenten! -- de zangspelen van Jan Blockx , Paul Gilson , August de Boeck , Emile Wambach , Alpaerts , Lodewijk Mortelmans , Edward Verheyden , Jul. . . .
1919-05-27 UN SONGE DE NUIT D'ETE IN DEN MUNTSCHOUWBURG (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Voor zijn en ons ongeluk, begaf zich echter de componist (niemand noemt hem, maar er bestaan goede redenen om te onderstellen, dat hij Paul Gilson heet) in compromissie met de activisten. Hij was staatsambtenaar: hij aanvaardde eene weddeverhooging en liet zich verleiden tot het aanvaarden van het tijdelijke . . .
 • . . . door een Duitscher te vervangen (de boutade is van Lucien Solvay zelf). En zoo kregen wij in plaats van den niet-genoemden Paul Gilson , de overgekende partituur van Mendelssohn-Bartholdi , wier verdienste wij zeker niet onderschatten, maar die ons toch zeker niet bracht wat wij met . . .
1939-07 HET TWEE-EN-TWINTIGSTE JAAR 1918-19 (August Monet)
 • . . . het huis verdreven heeft kunnen worden. Voor dien avond had de heer Fontaine zijn keus laten vallen op «Prinses Zonneschijn» van Paul Gilson , waarin twee zijner nieuwe pensionarissen een veelbelovend debuut deden : Mej. Julia Lauwers, die de titelrol zong en Mej. Jeanne Montfort, een kapitale . . .
1920-03-28 GEORGES EEKHOUD'S EERHERSTEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . weldra alle volkeren vereenigd te zien door één band van internationale broederlijkheid. Het feest werd besloten met een muzikaal gedeelte van werken van Paul Gilson , eveneens om zijn Vlaamsch-zijn broodeloos gesteld, Jan Blockx en aan Wagner 's staatsgevaarlijken "Tannhauser" gewijd. Het was voor het eerst, . . .
1921-11-25 EEN TOONEELVERTOONING (Karel Van de Woestijne)
 • . . . iets voor voelt, bezitten wij zoo goed als niet. De Kees Doorik, die Georges Eekhoud uit zijn roman heeft getrokken, waar Paul Gilson eene frissche folkloristische muziek bij geschreven heeft, en die gisteren de "Section d'Art" van het Volkshuis heeft vertoond, maakt eene uitzondering . . .
1924-06-14 Een nieuwe Vlaamsche opera. "Vikings" van Arthur Meulemans (Willem Putman)
 • . . . Meulemans Wagneriaansch is. Reeds de aard zelf van Meulemans ' muziek, fijne voornaamheid, rijke schakeering, rillende sensitiviteit, waarin wij eerder invloeden van Gilson en Debussy zullen ontdekken, brengt ons buiten voormelde onderstelling. Wél werkt Meulemans met motieven en staat dus zijn werk in . . .
1941-02 NAAR EEN VLAAMSCHE DANSKUNST (Elsa Darciel)
 • . . . trant van Hans Memlinc en Dirk Bouts . "De Verloren Zoon" wordt gedanst op muziek van Peter Benoit , Paul Gilson en Edgar Tinel ; de costumes zijn ontworpen naar Pieter Breughel . Het is mij een groot genoegen hier te . . .
 • . . . Rembrandt en van Rubens , en : "De Verliefde Leeuw", een dierenepos in lustig-moraliseerenden trant, op muziek van Benoit , Gilson , en oude volkswijzen. Reeds zijn een half dozijn vertooningen nu achter den rug, en ook deze nieuwe balletten werden overal goed onthaald