Advanced Search found 6 item(s) featuring "Titus Maccius Plautus"

1926-01-02 Tristan Bernard : "Les Jumeaux de Brighton" (Willem Putman)
 • . . . voeren stuk van Plautus is. Deze geleerde voordrachthouder verzekert ons dat Tristan Bernard , toen het zijn taak was op het college Plautus te vertalen, tooneelstukken schreef; terwijl hij nu, als het zijn taak is tooneelstukken te schrijven, Plautus vertaalt. Deze inleiding tot het blijspel . . .
 • . . . taak was op het college Plautus te vertalen, tooneelstukken schreef; terwijl hij nu, als het zijn taak is tooneelstukken te schrijven, Plautus vertaalt. Deze inleiding tot het blijspel was zeer geestig geënsceneerd en vertolkt. Zij gaf een Marais-cachet aan het spektakel, dat voor de rest, misschien . . .
 • . . . stemming zich in de zaal gaandeweg ontwikkelt en dat wij allemaal lachen precies om dezelfde redenen, waarom 2500 jaar geleden de toeschouwers van Plautus hebben gelachen. Deze gulle lach kome het " Théâtre du Marais " ten goede; hij is aantrekkelijker dan de geforceerde scherts om "Un bout . . .
1926-02-13 Gogol : "Le Revizor" (Willem Putman)
 • . . . jaar bij middel van de regie - ook al moet gezeid dat de nieuwe vertaling, waarvan hij zich bediende, zeer vrij is. Om Plautus voor ons genietbaar te maken vond Tristan Bernard het noodig veel wijzigingen aan te brengen in den tekst en zelfs in de . . .
1926-01-16 André Coelst : "De schrijver en zijn publiek" (Willem Putman)
 • . . . nous allons jouer est de Plaute", maar met brio bewijst dan Tristan Bernard , dat hij nog wat anders dan vertaler van Plautus is. Ook Achard laat zeggen over zijn fantastisch spel Malborough s'en va-t-en guerre, vóór het doek opgaat-"Ceci n'est pas une pièce. Cest . . .
1926 Pieter Langendijk: "Het Wederzijds Huwelijks Bedrog" (Lode Monteyne)
 • . . . Ie trouve» ? Onze zeventiende- en achttiende-eeuwsche Nederlandsche auteurs huldigden dezelfde meening. Hooft ontleende het onderwerp voor zijn «Warenar» aan Plautus ' Aulularia en Langendijk , die, voor het blijspel eenigszins als een zijner nabloeiers kan beschouwd worden, vond de stof van dit «Wederzijds Huwelijks . . .
1926 P.C. Hooft: Hooft's "Warenar" (Lode Monteyne)
 • . . . vrek, dat Molière dramatiseerde. Beide dichters lieten zich overigens inspireeren door een zelfde model : de Aulularia van den Romeinschen tooneelschrijver Plautus . Toch zijn de verschillen tusschen Hooft en Molière van werkelijk essentieelen aard. In Molière , zelfs nadat het harde . . .
 • . . . zijn eeuwig-menschelijk, wijl ze enkel de belichaming brengen van een abstract begrip: de ondeugd, die men Gierigheid heet. «Warenar dat is Aulularia van Plautus naar 's landts gelegenheid verduitscht», aldus luidt de titel der eerste uitgaven van Hooft 's blijspel. Het zijn de tooneeltjes uit het Amsterdamsche . . .
 • . . . Hooft 's blijspel. Het zijn de tooneeltjes uit het Amsterdamsche burgerleven gegrepen, die een origineel Nederlandsen karakter aan deze vrije vertaling van een door Plautus uit het Grieksch overgenomen blijspel geven... Zonder terug te schrikken voor een drastisch woord -- onze voorouders hielden aan preciese uitdrukkingen voor bepaalde dingen . . .
1923-06 Nieuwere dramatische kunst (Godfried Heynderickx)
 • . . . van den staat ten val bracht zou de komedie tot volledige ontwikkeling komen. In Rome treffen we slechts navolging van Grieksche modellen aan. Plautus en Terentius , de beide voornaamste vertegenwoordigers, hebben invloed geoefend op het achtiendeeuwsche theater. Ik wijs even op Hooft 's «Warenar», een . . .
 • . . . de beide voornaamste vertegenwoordigers, hebben invloed geoefend op het achtiendeeuwsche theater. Ik wijs even op Hooft 's «Warenar», een vrije bewerking van Plautus «Aulularia», op Lessing 's «Der Schatz» en Molière 's «l'Avare». Het Romeinsche theater was bovendien de eerste stap tot het «in-door playhouse». . . .