Advanced Search found 5 item(s) featuring "Théâtre Molière"

1938-11-30 Het motief der passie (Willem Putman)
  • . . . luisterrijk, tooverachtig -- maar zonder dien dieperen doorvoelden klank, die ons losrukken moet uit onze objectiviteit. In dienzelfden passie-tijd speelde men in het « Théâtre Molière » een «PASSION DU FILS DE L'HOMME» van Loïc Le Gouriadec , knap gebouwd stuk in niet minder dan veertien tafereelen, maar ook . . .
1934-04 Katholieke kunst en Radio Catholique Belge (Anon.)
  • . . . kunst en Radio Catholique Belge door AL DE MAEYER Dinsdag 20 Maart diffuseerde R.C.B. een Passiespel dat, vermeen ik, in het Théatre Molière , werd vertoond. Ik weet niet of, voor het verschijnen van deze bijdrage, andere protesten zullen opgegaan zijn. Zooveel te luider klaag ik hier . . .
  • . . . van P. de Mont zelf al werd die aanduiding in de opvoering niet altijd op het oog gehouden. Wat het in Théatre Molière geworden is, weet ik niet, maar R.C.B... diffuseerde, en over de radio was het een mislukking - als Katholieke regie. Daar is me . . .
1924-01-26 Schouwburgiana (Anon.)
  • . . . gevorderde begrippen en een zeer rekbare moraal schikken en waar de toiletten en het publiek dus die lijn volgen. Dan is er het Théatre Molière , burgerlijk en goed, waar men zich niet hoeft te kleeden, en waar zelfs heel veel fatsoeniijie draken gegeven worden en hiermede is de . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL V (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Die winteroogst is trouwens doorgaans schraal. Terwijl "Galeries" en "Vaudeville" doorgaans als echte succursales fungeeren van de Parijsche comédies en vaudevilles, blijft de " Molière " volk lokken met het afkooksel van Alexandre Dumas fils, terwijl de " Gaïtés " op de minst-gekleede operette en een op iederen . . .
  • . . . in den Parkschouwburg "Matinees littéraires", die gegeven werden door de " Comédie française ". Om de week kwam het huis van Molière naar Brussel over met de onschuldigste van hare praestaties. Voor groote menschen was het doorgaans nogal vervelend: de groote menschen zijn het eens geworden . . .
1938-11-30 Fransch tooneel te Brussel; Panorama (Willem Putman)
  • . . . Marguérite Pierry deed dat op aangrijpende wijze leven. «TREMPLIN», een stuk van Edmond Menzel , werd om denzelfden tijd vertoond in het Théâtre Molière . Het is al zoo fatsoenlijk als «Aurélie» onfatsoenlijk is. En ergens in een artikel schreef de auteur zelfbewust dat het zijn rol was . . .