Advanced Search found 22 item(s) featuring "Théâtre du Parc"

1926-07-29 André Rivelle : "La nouvelle Aurore" en "La Diane" in het "Théâtre du Parc" (Willem Putman)
 • . . . André Rivelle : "La nouvelle Aurore" en "La Diane". in het " Théâtre du Parc ". Wat nu te zeggen over Mijnheer André Rivelle ? Ik heb een zwakje voor hem omdat hij zich bezondigt . . .
1925-07-28 Georges Rency : "La dernière victoire" in het "Théâtre du Parc" (Willem Putman)
 • . . . Georges Rency : "La dernière victoire" in het " Théâtre du Parc ". Een koloniaal stuk. Het doet onder velerlei opzicht denken aan de stukken van Jan Fabricius -- met dit verschil . . .
1938-11-30 Het motief der passie (Willem Putman)
 • . . . uitzondering gemaakt voor de Jezus-rol, die door een anoniem speler werd uitgebeeld, en waarin waarlijk geheel het passie-drama zinderend geconcentreerd was. In het « Théâtre du Parc » kregen we dan van de passie vooral een «lieve» versie, romantisch en zoeterig, maar toch niet onverdienstelijk. In «L'ENFANT DE NAZARETH» van . . .
1919-05-27 UN SONGE DE NUIT D'ETE IN DEN MUNTSCHOUWBURG (Karel Van de Woestijne)
 • . . . van "A Midsummer night's dream", met de gekende muziek van Mendelssohn en door de vereenigde gezelschappen van Munt - en Parkschouwburgen . En misschien zou ik over die, trouwens merkwaardige vertooning, gezwegen hebben, om redenen, die ik louter aangeef, was hier geen aanleiding tot het navertellen . . .
1926-07 TOONEEL TE BRUSSEL I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . TOONEEL TE BRUSSEL I "La nouvelle Aurore" en "La Diane" door André Rivelle De volksvertooningen in het " Théâtre du Parc ", die telken jare gedurende de nationale feesten gegeven worden voor bomvolle zalen, stelden ons opnieuw in de gelegenheid kennis te maken met . . .
1923-12-08 Ivan Tourgenieff : "Un mois à la campagne" (Willem Putman)
 • . . . dorpspolitiek. De Vlaamsche schouwburg in de Lakenstraat suggereert u oranje-appelen en meer soortgelijke levensmiddelen. De menschen gaan er om te "eten". In het " Parc " geeft eene eindelooze rij auto's vóór den ingang u het diepe besef van uwe minderwaardigheid. De "Alhambra" maakt u nuchter, want gij kunt er . . .
1925-10-24 Gustave Van Zype : "Les Autres" in het "Théâtre du Parc" (Willem Putman)
 • . . . Gustave Van Zype : "Les Autres" in het " Théâtre du Parc ". Reeds de titel van dit nieuwe stuk liet ons vermoeden dat de auteur, wiens zeer idealistisch streven ons door zijn vroegere . . .
1925-07-29 Fernand Hannecart : "Le Fripon de Verone" in het "Théâtre du Parc" (Willem Putman)
 • . . . Fernand Hannecart : "Le Fripon de Vérone" in het " Théâtre du Parc ". Fernand Hannecart is 22 jaar oud. Dat voelen wij in ieder vers, in ieder tooneel, zoowel in opzet, conflict . . .
 • . . . voelen wij in ieder vers, in ieder tooneel, zoowel in opzet, conflict als ontknooping van dit dramatisch werk, dat verleden Donderdag in het " Théâtre du Parc " werd gecreëerd onder leiding van den heer Monret , regisseur van het " Théâtre du Vaudeville ". Na de vertooning kwam . . .
1926-07-27 Fernand Hannecart : "L'Ombrelle rose" in het "Théâtre du Parc" (Willem Putman)
 • . . . Fernand Hannecart : "L'Ombrelle rose" in het " Théâtre du Parc ". Nu eerst zijn we volop, "et pour de bon", in hoogere regionen. Geen quaestie meer van inzicht, natuurlijkheid, goeden smaak. Deze . . .
1925-01-20 Philippe Lambert : "Et Satan conduit le Bal" in het "Théâtre du Parc" (Willem Putman)
 • . . . Philippe Lambert "Et Satan conduit le Bal" in het " Théâtre du Parc ". "Wat nut is er geweest in 't storten van ons bloed?", zoo schreef een West-Vlaamsche priester-dichter in een soldaten-gebedenboekje gedurende den . . .
 • . . . een jonge Fransch-schrijvende Belg, heeft uitgewerkt in zijn tooneelspel : Et Satan conduit le bal, waarvan de première ons werd aangeboden door het " Théâtre du Parc ". Die fel doorschokte periode na den wapenstilstand in ons land, terugkomst na vijf jaren afwezigheid van zoovele jonge lieden in een huiskring, . . .
1919-03-27 Het Tooneel te Brussel II (Karel Van de Woestijne)
 • . . . TOONEEL TE BRUSSEL II Brussel, 27 Maart . Na een vlaag van zeer uiterlijke, zeer uitbundige vaderlandsliefde, heeft het bestuur van den Parkschouwburg , voor onze Belgisch-Fransche schrijvers en hun gewoon publiek het nationaal tooneel, begrepen, dat heel goed vaderlandsch werk kon verricht zonder dat men zijn toevlucht . . .
 • . . . tot het verheerlijken van oorlogs- en overwinningspatriotisme. Met al de zorg, die het aan zijn vertooningen pleegt te besteden en die van den " Théâtre du Parc " de " Comédie française " der Fransche Belgen maakt; met de gebreken ook, die dergelijke schouwburgen kenmerken, als daar zijn een kiesche . . .
 • . . . overwinningspatriotisme. Met al de zorg, die het aan zijn vertooningen pleegt te besteden en die van den " Théâtre du Parc " de " Comédie française " der Fransche Belgen maakt; met de gebreken ook, die dergelijke schouwburgen kenmerken, als daar zijn een kiesche sleur en een afkeer van al . . .
1919-02-11 Tooneel te Brussel I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . redevoering van haren doorluchten vader. Hartverheffing... Het brengt mij op het laatste paragraafje van dit mijn tooneeloverzichtje: op eene Belgische première in den Parkschouwburg . Na zeer schoone, zeer onpersoonlijke verzen van Albert Giraud , hoorden wij met eerbied naar "Les Semailles", van onzen hooggewaardeerden confrère
1924-11-04 Luigi Pirandello : "Chacun sa vérité" (Cosi e se vi pare) (Willem Putman)
 • . . . aan, daar namelijk was afgeweken van de meestal in dat theater gehuldigde vereenvoudigde ensceneering en ons een burgerlijk salon werd vertoond waarin het " Théâtre du Parc " gerust Dumas kon spelen. Het spel was een perfectie, ook al misten wij Delacre en Florencie in de bezetting. Alle . . .
1921-03-30 BELGISCH TOONEEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . muziek, die Claude Debussy op "Pelléas et Mélisande" heeft gemaakt, heeft dan toch dat drama ruimere bekendheid bezorgd. Thans speelt de Parkschouwburg zijn drama: "Le Bourgmestre de Stilmonde". Daar het een oorlogsstuk is van het heel erge soort, een echt "drame de propagande", zooals de auteur . . .
1924-01-26 Schouwburgiana (Anon.)
 • . . . de deftigste en voornaamste gehoorzaal van de hoofdslad tevens de goedkoopste is. Ik neem dan natuurlijk alleen in aanmerking de duurdere schouwburgen, als Théatre du Parc , Galeries Saint Hubert , Alhambra , Vaudeville , Gaily , Théatre du Marais . De volksschouwburgen zijn . . .
 • . . . de wereld gewoonlijk met "Mireille" of "Aïda" in de Munt en heeft dan een roomkleurig of zachtrose toiletje aan. Het Théatre du Parc is al even voornaam en maakte een prettigen lichten ietwat bonbonniée-achtigen indruk. Men speelt er de goede Fransche stukken, klassieke en moderne, . . .
 • . . . dan hoog, het publiek is uitgelezen, zwartgerokt en licht getoilletteerd, en de stukken, die er gespeeld worden, moeten een zekeren toets kunnen doorstaan. Le Parc is evenals La Monnaie , het theater voor deftige, voorname menschen, die dus voornaam doen en er ook nog voorname begrippen op . . .
 • . . . het is daar ook duur. Men speelt daar eveneens de nieuwste Fransche stukken en is er zoo kieskeurig niet als in het Théatre du Parc . Wel gedraagt men er zich voornaam, uit hoofde van de dure plaatsen en wat dies meer, maar men kan er gerust lachen, . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL V (Karel Van de Woestijne)
 • . . . TOONEEL TE BRUSSEL V Brussel, October . - Muntschouwburg - Parkschouwburg - Vlaamsche Schouwburg - Een nieuw stuk van Teirlinck - De overige schouwburghen Om de redenen, die ik heb aangehaald . . .
 • . . . " Odéon ". " Le Marais ", die geen subsidies geniet, is niet eens een Koninklijke schouwburg, zooals de Muntschouwburg , de Parkschouwburg en de Vlaamsche schouwburg . En daarom misschien is de rust er behaaglijk. In hoofdzaak klassieke schouwburg, die de jongeren alles behalve uitsluit . . .
 • . . . toekomst eerder gering. Zoodat de Muntschouwburg voorloopig op een dood punt schijnt gekomen. De tweede onderneming, die Koninklijk heet, is de Parkschouwburg . Aan den Parkschouwburg is in de laatste maanden een groot geluk overkomen: hij is voor een deel ingestort. Zonder de minste aardbeving, . . .
 • . . . Muntschouwburg voorloopig op een dood punt schijnt gekomen. De tweede onderneming, die Koninklijk heet, is de Parkschouwburg . Aan den Parkschouwburg is in de laatste maanden een groot geluk overkomen: hij is voor een deel ingestort. Zonder de minste aardbeving, zijn een paar muren en . . .
 • . . . eene zedige instorting voor. En nu dacht ieder bij zich-zelf en zelfs luidop (al klonk het Duitsch): Mes dehnt sich das Haus"; de Parkschouwburg wordt eindelijk afgebroken en, wrat op de Warandeschoonheid, in beter geschikte oorden weder opgebouwd naar meer-moderne eischen; waar plaats en geld is voor een . . .
 • . . . besparing in, de normale besparing, het overal-toegepaste compressie-systeem, dat dezelfde ruimte beschikbaar stelde voor meer toeschouwers; en er verloopen geen weken of de Parkschouwburg speelt weer de mondaine, doorgaans muffe stukken, die te Parijs hebben afgedaan, doch met de dure vedettes, die ze te Parijs ad astra hebben . . .
 • . . . er verkapte Fransche propaganda in zien, die dan toch eene zeer verstandige propaganda is. Voor en na den oorlog hadden wij in den Parkschouwburg "Matinees littéraires", die gegeven werden door de " Comédie française ". Om de week kwam het huis van Molière naar Brussel over . . .
1924-05-24 De Sakharoff's (Willem Putman)
 • . . . heeft devotelijk het hoofd gebogen. Brussel beaamt steeds, vooral in de kringen die de orkestzetels bezetten in Monnaie , Marais , Parc en Galeries , wat Parijs vóórdoet, (ik verwijs naar het geval van "Knock") en, hoewel het optreden der Sakharoff's hier verleden jaar . . .
1922-02-21 MOLIÈRE TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . gelaten bij een, overigens opmerkelijke lezing van Paul Spaak over den jubilaris, en bij... een belofte: op vier Maart zal het " théâtre du Parc " openstaan voor de artiesten van de Comédie française, die Le Bourgeois Gentilhomme zullen uitvoeren met de muziek van Lulli , waartoe . . .
1922-10-27 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . zestien schouwburgen is er een zeventiende gekomen, die niet alle dagen speelt, en waar ik u verleden maand reeds over schreef. Het heet: Le Théâtre du Peuple , is sociaal-democratisch, en heeft paedagogische oogmerken. Tot op den dag van gisteren uitten die bedoelingen zich bij uitsluiting in het gesproken . . .
 • . . . en de Fransch-Russische " Compagnie de Sam Vermeil ": eene Fransche invasie waar wij, eerlijk gezegd, wel buiten konden, aangezien wij reeds in den Parkschouwburg de " Comédie française " en het " Théatre de l'OEuvre " van Lugné-Poe en Suzanne Després geregeld zien optreden, . . .
1936-01 Fransch Tooneel te Brussel: "Godefroid de Bouillon" van Herman Closson (Willem Putman)
 • . . . van Bouillon te zien herleven. Oeverigens, wat kennen we van hem ? Niet veel meer dan zijn standbeeld, dat heel dicht bij het Théâtre du Parc staat en waarvan wij een reproductie vinden in al de schoolboeken, met de vermelding : hij ging naar Jeruzalem, versloeg de Turken . . .
1925-12-12 Peer Gynt : in het "Théâtre du Parc" (Willem Putman)
 • . . . Peer Gynt : in het " Théâtre du Parc ". Het is zeldzaam dat ons te Brussel, in een anderen schouwburg dan de " Marais ", iets geboden wordt dat de . . .
 • . . . zoo banaal, dat er bezwaarlijk nog kon sprake zijn van "experiment". Een verblijdende gebeurtenis was echter de opvoering van "Peer Gynt" in het " Théâtre du Parc ", en het is maar jammer dat bedoeld theater ons niet meer op zulke spektakels vergastte. Het valt den recensent moeilijk, . . .
1938-11-30 Fransch tooneel te Brussel; Panorama (Willem Putman)
 • . . . Bois de imponeerende figuur van kardinaal Richelieu ten tooneele -- wie waagt het dan zich hierbij oneerbiedig te betoonen ? -- en het Théâtre du Parc had ten slotte den goeden inval ons eens dat nog immer frisch poëem te toonen van Charles Van Lerberghe , dat . . .
 • . . . Brusselsche zedenschets, die meer dan gewone aandacht verdiende, nl. «PEYCH-DE-VOS ET Co» van Léo Berryer en Couarraze . In het Parc speelde men «LA LIEGEOISE» van Georges Garnir , zooiets dat we geneigd zijn te heeten : «Romeo en Julia te Luik», en waarvan . . .