Advanced Search found 4 item(s) featuring "Paul Marie Théodore Vincent d'Indy"

1921-06-22 MUZIEK TE BRUSSEL II (Karel Van de Woestijne)
 • . . . MUZIEK TE BRUSSEL II Brussel, 22 Juni . Het zal een maand geleden zijn dat Vincent d'Indy te Brussel, vóór een publiek van louter vrienden, kwam spreken in een hoog-gedragen causerie over zijn meester César Franck . Dien meester . . .
 • . . . leerling sedert lang en op meer practische wijze herhaald hier te Brussel aan Franck gebracht. Wij kunnen zeggen dat de Franschman d'Indy ons, Belgen, César Franck heeft onthuld en teruggeschonken. Het kan een vijf-en-twintig jaar geleden zijn dat bij elke tentoonstelling der "Libre Esthétique" . . .
 • . . . Belgen, César Franck heeft onthuld en teruggeschonken. Het kan een vijf-en-twintig jaar geleden zijn dat bij elke tentoonstelling der "Libre Esthétique" Vincent d'Indy uit Parijs overkwam, om ons, in intieme concerten van kamermuziek, de werken van zijne vrienden, de toenmalige "jongeren", met hemzelf als oudste en . . .
 • . . . genialen organist der Clothildiskerk wellicht de volmaaktste en in elk geval de zuiverste en meest-geïnspireerde zijn (ik zonder er het groote kwartet, volgens d'Indy het hoofdwerk, niet uit), was de gewekte stemming er te dieper en te vromer door, zonder de vermoeidheid te moeten ondergaan die van werken . . .
 • . . . eenmaal niet, - werd men niet gewaar bij't hooren van geringere, maar diamant-heldere werken; het doorzicht van den leider, van den liefdevollen doorgronder Vincent d'Indy , was trouwens zóó groot, dat hij elke schakeering gelden liet derwijze, dat de aandacht weldra hartstochtelijk volgen werd. De professoraal-uitziende leerling met de . . .
 • . . . trilde; de emotie die hij wekte was van even-geestelijken als van zuiveren gevoelsaard: Franck kon het verdragen; maar het was eene eer voor d'Indy dat het geestelijke het op het gevoelige niet won. Geestelijke aandoening naast dieper-psychische aandoening, en tusschen beide een gelukkig evenwicht: daar wilde ik met . . .
 • . . . den Muntschouwburg , en die bestaan uit werk van twee leerlingen van César Franck : "Le Chant de la Cloche>" van Vincent d'Indy -zelf, en "La Péri" van Paul Dukas . Bij deze twee werken komt bovengemelde dubbele, evenwijdige maar evenwichtige, hoedanigheid ten stelligste uit. Zij . . .
 • . . . gevestigd: een louter-geestelijke werking ging van Franck op zijne leerlingen niet over, en het legt het verschil uit tussen, b.v., een Vincent d'Indy en een Reynaldo Hahn . Die leerlingen ondergingen integendeel, qua inspiratie, heel wat andere invloeden. De stichter eener nieuwe Fransche school wist . . .
 • . . . Fransche school wist zijne volgelingen niet af te houden van o.m. den Duitscher Richard Wagner , en zoo komt het dat een Vincent d'Indy , behalve dan in de behandeling van het klank-materiaal, meer aan den schepper van de "Meistersinger" dan aan den meester der "Eolides" . . .
 • . . . meester der "Eolides" doet denken. De Brusselaars die het voorrecht hadden, in hunne eigene stad de eerste voorstelling bij te wonen van d'Indy 's lyrische drama's "Fervaal" en "L'Etranger", merkten wel het verschil tusschen den leerling van Franck en, bijvoorbeeld, den zooveel groveren Reyer, verschil dat . . .
 • . . . gevoels-gebouw, opgetrokken uit Fransche materialen: aldus deze imponeerende partituur, die, niet voor het tooneel gedacht, het op het tooneel nochtans prachtig "doet", omdat d'Indy nu eenmaal in hoofdzaak dramatisch is aangelegd, - wat hem van een César Franck verwijderen moest, niettegenstaande alle verknochtheid. Wel faalt soms . . .
 • . . . Hierin staat Dukas , met alle inspiratief-geestelijk verschil, dat oneindig is, veel dichter bij den meester Franck dan de oudere Vincent d'Indy het doet. Zijne stofverwerking is ingewikkelder, wij gingen haast zeggen minder-loyaal, dan in den "Chant de la Cloche>", al heeft zij denzelfden schoolinvloed . . .
1919-05-09 Tooneel en muziek te Brussel (Karel Van de Woestijne)
 • . . . hun oorsprongsland - ik bedoel Frankrijk - geweigerd en genegeerd werden, en die thans klassiek zijn geworden; dat te Brussel de muziekdrama's van Vincent d'Indy werden gecreëerd en voor 't eerst buiten Frankrijk "Pelléas et Mélisande" en de heerlijke "Ariane et Barbe-Bleue" van Paul Dukas werden . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL V (Karel Van de Woestijne)
 • . . . première van gaf - ik noem namen als Gounod , Lalo , Saint-Saëns , Reyer , Massenet , d'Indy - maar veel van wat te Parijs viel - ik zal maar Carmen aanhalen - beleefde hier overtuigende triumphen, die aan de "
1921-01-24 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . wel eene halve eeuw gevestigde gewoonte wat de Fransche lyrisch-dramatische kunst betreft, - hoevele meesterstukken der Fransche opera, van Lalo tot d'Indy , over Reyer en Saint-Saëns heen, werden niet te Brussel in de Muntschouwburg gecreëerd! - moet ik er op . . .