DABNAP

Digital Archive of Belgian Neo-Avant-garde Periodicals

263 documents found Results 1 to 20 Next page

jan. 1953 • tafelronde • De vierde man

Volgens Gilliams is het veeleer de strijd om de vorm, om hét Woord, die de inhoud bepaalt, en niet omgekeerd...Niemand ontkent de vorm-vernieuwende rol van het Expressionisme, maar om hieruit te besluiten dat juist dit naar de inhoudsvernieuwing leidde, zouden we niet durven beweren...Het is licht te verstaan dat de rethorische Karel Van de Woestijne volgens Gilliams’ theorie heel wat trappen lager staat dan Gezelle en Van Ostaijen

jan. 1953 • tafelronde • De vierde man

het graf van Paul van Ostaijen; hij legt er de basis, het vertrekpunt voor de geschiedenis van de Vlaamse poëzie...Gilliams plaatst zijn werk in de rij van de drie Groten, wat ons de titel van « de vierde Man » heeft ingegeven...Dat was in « De Man voor het Venster». Thans fulmineert Gilliams tegen: «de gezellige trant» van de anecdoterijmer in de stijl van Virginie Loveling’s «Het Geschenk» of van Edgar Lee Masters’ «De

jan. 1953 • tafelronde • De vierde man

Feit is dat het egocentrische element — hoe ook de transpositie wezen mag — de basis is en de kern van ieder kunstwerk...De eigen persoonlijkheid is de alpha en de omega van de kunst; het middel zowel als het doel...Over tijdgenoten schrijven is hoogstens bladvulling» bekent hij in «De Man voor het Venster» (p. 105). Het komt ons voor dat Gilliams in de eerste plaats getracht heeft zelf zijn positie in de

jan. 1953 • tafelronde • Over waarderingen; Het Ootje van Oote

Ook in de nieuwe dichtkunst, — want ik ben het eens met Kouwenaar’s bewering dat de traditionele poëzie het niet meer houden zal en niet eens met deze dat alleen de Experimentele groep de dichtkunst...Eh eh euh euh euh Oo-eh oo-eh o-eh eh eh eh Ach ach ah ach ach ah a a Oh ohh ohh Hiermee trad de 40-jarige Hanlo vanuit zijn Valkenburgse duisternis plots «de wereld» in. Elseviers Weekblad achtte...Kierkegaard overtreft ». Dat zijn nou de Hollanders ! De kwijl loopt van hun kin als zij iets «existentieel» ruiken, als Parijs in de buurt is. Het is alleen jammer dat de taal van Jacques Prévert, Léautaud en

jan. 1953 • tafelronde • De vierde man; Jean Cayrol of de...

Adriaan De Roover...Hebben de Franse schrijvers het dan zoveel moeilijker om zichzelf terug te vinden in de nieuwe wereld die zich langzaam aan de chaos ontworstelt ? Het is (bovendien opvallend dat de meeste hedendaagse...Het is hier niet de plaats, in te gaan op de concepties en de problemen over de mens en de wereld die hen niet met rust schijnen te laten

jan. 1953 • tafelronde • De vierde man

Een dichter kan niet lang genoeg aan zijn vers werken, poneert Gilliams, voor wie de druiven van de virtuositeit te zuur zijn...die de frontsoldaat als speelse albumblaadjes voor zijn geliefde tekende, behouden ondanks deze speelsheid, hun hoge poëtische waarde...Het blijft voor ons trouwens een open vraag of een in letters nagebootste vrouwenmond bij de frivole Apollinaire zelfs niet poëtischer is, dan de zeppelin bij de dood-ernstige Van Ostaijen

jan. 1953 • tafelronde

CRITISCH CAHIER NEDERLANDSE LETTEREN : Adriaan De Roover : De vierde man.....................52 FRANSE LETTEREN : Oskar van der Hallen : Jean Cayrol of de vernieuwing van de Christelijke Franse...Steen : Van Californië tot de Golf van Mexico 61 NETTO-GEWICHT Paul de Vree : Over Waarderingen......................62 Adriaan de Roover : Het Ootje van Oote 64

jan. 1953 • tafelronde

EERSTE JAARGANG NUMMER 11-12 REDACTIE Paul Lebeau, Frank Liedel, Ivo Michiels, Adriaan De Roover, Karel Vertommen, Paul De Vree...RAAD VAN VASTE MEDEWERKERS Frans Claessens, Andries Dhoeve, Korneel Goossens, Oskar van der Hallen, Marcel Van de Velde, Jos Van der Steen, Piet Tommissen, Jef Truyts, René Verbeeck...Het Algemeen Cultureel Tijdschrift «De Tafelronde» verschijnt 10 maal per jaar op 64 blz

febr. 1953 • tafelronde • Kanttekeningen bij Jonckheere's schrift over Aafjes; Het...

Adriaan De Roover...Het volstaat, aldus de criticus, zijn woordmateriaal van nabij te onderzoeken om tot de vaststelling te komen dat onze dichter de exponent is van een psychologische situatie, in casu deze van de...Van de Woestijne zou de natuurbehoefte der zinnen, hem voorbestemmend om met adamische probleemloosheid door het leven te gaan, fataal tegengewerkt zijn geworden door een ziekelijk en door de tijd

febr. 1953 • tafelronde • Kanttekeningen bij Jonckheere's schrift over Aafjes

Jonckheere ziet in Aafjes niet zozeer de dichter van het geluk, niet de zanger van rozen en dood, niet de verrukte reiziger, noch de zwerver met zijn vlagen van vroomheid en brutaal nihilisme...Jonckheere houdt eigenlijk alleen de novellenbundel « De Zeemeerminnen » en de dichtbundels « Het Koningsgraf » en «In den Beginne» over, om zijn theorie over Aafjes’ lyrische speurtocht naar de...Volgens J. ligt het zwaartepunt van Aafjes’ werk in de bundel «In den Beginne », die hij noemt « de geraffineerdste detectie naar de alleroudste en subtielste antecedenten van de poëzie

febr. 1953 • tafelronde • Kanttekeningen bij Jonckheere's schrift over Aafjes

Volgens J. moet men verzen kunnen lezen «zonder dat de aandacht een navelbreuk opdoet» (p. 13). Het verschil tussen Aafjes en Achterberg is «ruimer dan esperanto voor een Zoeloe, die de burgemeester...zijn zucht naar litteraire gags kent J. geen maat; de goede smaak laat hem in de steek en zijn zouteloze aardigheden raken ten slotte kant noch wal...De wijze waarop J. de jongeren om hun zg

febr. 1953 • tafelronde • De juwelier

HEUPEN DE ZON WAS JONG EN ZOCHT DE PUURSTE DINGEN van lijn en kleur; en in een bosje blauw seringen vond zij haar buit: d’Helleense wijnamphoor en brandde om die wulpse bogen, tot zij haar kleur...Zo brandt mijn blijdschap om uw gave lenden en komt een aandacht in mijn vingers, die ze nimmer kenden: De fijnheid van de Griek, die Aphrodite's beeld met trage hand op zijn amphoor penseelt Dan...danst gij barvoets en met goochelhanden en in uw heupen tintelt plots het koele branden als van wijn, die sluimert in de welving der amphoor en die het leven weglokt van zijn diep-eentonig spoor

febr. 1953 • tafelronde • De juwelier

LIPPEN ROOD ALS DE CAPA VAN DE MATADOREN, als het granaten wonder van de nachtcactus, zijn uw lippen voor het spel geboren en welven tot de gratie van een kus...De ring onzer lippen ligt week gesnoerd en smelt uit elkaar, tot ons leven het kleine ivoren klavier beroert, — zich vastbijt — en woordloos ons monden doet beven

febr. 1953 • tafelronde • De juwelier

OORSCHELPEN DE LIEFDE FLUISTERT IN UW PERELMOEREN OREN, tot het geheimste woord in melodie vergaat, gelijk een bij de bloemkelk kan door boren, haar stamper zoent — en daarna dromen laat...Japanse nachtegalen zingen in de twijgen, voor de magnolia-bloesems van de Yama-piek...Er was een man, die kon de zaden horen groeien, Hij lei zijn oor dan op de boezem van het veld

febr. 1953 • tafelronde • De juwelier

HAREN HEEL DONDER ZIJN UW HAREN, MET DE GLANS VAN KOSTBAAR HOUT, maar zacht als vruchtpluis strelen zij mijn wangen...Dit is de zijde, waar de kolibrie zijn nest mee bouwt

febr. 1953 • tafelronde • De juwelier

HANDEN IK NEEM UW SMALLE HANDEN UIT IVOOR GESNEDEN en vind in elke palm het fijn geheim, zoals op lentebloemen ’t schrift van late rijm, en denk aan donkere vrouwen, die de toekomst lezen...Maar geen die weet hoe deze handen strelen, hoe diep hun nagels dringen in mijn vlees, hoe deze vingertoppen beven zonder vrees en met de zoetheid van het leven spelen...Het is mijn rein geluk, nadien, dat niemand weet, hoe uw geheime handen in de mijne wegen

febr. 1953 • tafelronde • De juwelier

BORSTEN GIJ DRAAGT UW BORSTEN ALS DE GRIEKSE TORS, die in de schaduw van de tempel werd gevonden...Paradijs, waar God de appelboom deed bloeien, viel Eva door een grote vreemde dorst; en toen ook Adam 's nachts de wanhoop voelde groeien, vond hij nog troost aan d'appel van haar borst...Hij, de dichter, die met de sterren speelt en d'aarde kleurt... O aan uw borsten wordt de nevel lichter en groeit de liefde die ons leven beurt

febr. 1953 • tafelronde • De juwelier

ADRIAAN DE ROOVER DE JUWELIER OGEN UW OGEN MET DE KLEUR VAN DONKERE LIKEUREN en met de gloed van kaarslicht in een donkere robijn ; Ook in een kerkraam vindt men soms die kleuren, wanneer het...Ik ben een insect in de tover van uw ogen...Ach door de zonnedruppels in uw irissen verblind en rusteloos trilt dit hart en voelt zich wond-gevlogen, gelijk een vlinder, die het licht te zeer bemint

febr. 1953 • tafelronde • De juwelier

LICHAAM VOOR UW LICHAAM WIL IK NU NOG BIDDEN; Dat God uw rijpheid spare en de worm vertrapt, opdat niet plots en met een snik zo midden in de zomer onze warme mond verslapt...Ik word de troubadour, die gij kunt laven : Het is niet alles, maar het is zeer veel

febr. 1953 • tafelronde • De juwelier

Laat thans, wijl ik mijn saters liedje speel, tien veie dwergen in de duinen komen dansen...Zo leeft de wind ook met het water samen...Tot alle sterren doven, (de laatste rozen zijn geraapt) dan rilt gij naakt in 't broos-wit schuimen en speelt het water met uw kinderluimen, wijl in uw jonge huid de duivel slaapt