Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "Commissie Podiumkunsten" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Annemie Neyts (PVV), Marc Galle (SP) en Luc Breyne (CVP) zijn allen lid van de Commissie voor Cultuur van de Vlaamse Raad; de laatste is daar zelfs voorzitter van...Structurele armoede is bijgevolg de "gewone" situatie in de podiumkunsten...Door hun eemalig, "niet-reprodu-ceerbaar" karakter kunnen podiumkunsten niet op dezelfde manier ingeschakeld worden

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Organisatie voor podiumkunsten Organisaties voor podiumkunsten kunnen erkenning en subsidiëring als gezelschap aanvragen, dan wel opteren voor projectmatige betoelaging...Een organisatie voor podiumkunsten kan er ook voor kiezen projectmatig te werken...Verder moet, om erkend te worden, een kunstencentrum "ten minste één eigen produktie of co-produkties van elk minimum 5 voorstellingen gerealiseerd hebben op het vlak van de podiumkunsten" (11). Deze

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
Het decreet voor de podiumkunsten is na veel heen en weer gereis tussen de bevoegde instanties nu toch in de laatste fase geraakt in de Vlaamse Executieve werd een akkoord bereikt over de nieuwe tekst...verblijfplaats in het Nederlandse taalgebied heeft' (2). Om voor erkenning en voor subsidiëring in aanmerking te komen diende een organisatie voor podiumkunsten te beschikken over rechtspersoonlijkheid...bevoegde adviesraden moeten toelaten de artistieke kwaliteit, de globale werking en het beheer van elke organisatie voor podiumkunsten te beoordelen (10). Daarvóór gold deze regeling enkel voor de organisaties

Nr. 40, Februari 1993 • Stef Ampe • Arm Brussel
De redenering in de nota is duidelijk: een groot, internationaal, kwalitatief hoogstaand festival (het middel) moet de Nederlandstalige podiumkunsten in Brussel er weer bovenop helpen (het doel...Gemeenschaps Commissie), bij alle theaterrecensenten (met uitzondering van witte raaf Pieter T'Jonck). Ook wijzelf weten vanuit de Beursschouwburg nog niet precies hoe we ons hier tegenover kunnen verhouden

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
Onder die nieuwe benaming bracht het decreet diverse organisaties samen die als belangrijkste gemeenschappelijk kenmerk hebben dat de vernieuwing in de podiumkunsten van de jaren '80 zich grotendeels in hun...Ik voelde me aangesproken toen Marianne Van Kerkhoven zich op het colloquium van de werkgroep Kunstencentra van de Vlaamse Directies Podiumkunsten (19/6/98, Oostende) afvroeg of de kunstencentra zich...de commissie podiumkunsten), die op hun beurt zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende sectorale beoordelingscommissies

Nr. 68, Juni 1999 • Katia Segers • Zin en onzin van sponsoring
Een negatief advies van de commissie betekent voor een muziekorganisatie in de praktijk dat ze haar werking dient stop te zetten voor de komende vier jaren...podiumkunsten 3,075 miljard BEF over

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
Een kunstenaar is geen werkongeval of gehandicapte, waarbij een commissie moet uitmaken hoeveel procent kunstenaar hij is.' Arne Sierens pleit voor een nuchtere economische benadering die ten goede...het nieuwe podiumkunstendecreet werden drie instituties gehoord in de Vlaamse Raad: de Commissie Podiumkunsten (beleidsadviesraad), het Vlaams Theater Instituut (steunpunt voor de podiumkunsten) en de...vdp (Vlaamse Directies Podiumkunsten). Men gaat ervan uit dat deze instituties impliciet de belangen van de artiesten behartigen, maar anderzijds hebben ze alle drie toch een eigen specifieke focus en dito

Nr. 70, December 1999 • Katrien Darras • Het nieuwe podiumkunstendecreet...
Enkel het steunpunt voor de podiumkunsten en de opdrachten aan scheppende kunstenaars krijgen een afzonderlijk hoofdstukje...Het steunpunt podiumkunsten moet 'als doel hebben een bijdrage te leveren tot het optimaal functioneren van de podiumkunsten op alle niveaus en in al hun aspecten...Daartoe zal het de kennis en meningsvorming over de podiumkunsten bevorderen, zowel op nationaal als op internationaal niveau', zo stelt het decreet

Nr. 71, Maart 2000 • Redactioneel
totaal worden negen nieuwkomers erkend, volgens de Commissie 'omwille van de grotere verscheidenheid die op die manier in de sector ontstaat'. Kan de Commissie haar ambities op dit punt...kwalitatieve werking' en 'het potentieel aan artistieke krachten' in Het Toneelhuis wil de Commissie een onderscheid maken met kvs en Publiekstheater Gent (de fusie ntg-Arca). Het advies voor deze twee...Tussen haakjes: de Commissie slaagt erin om in haar beoordeling van het Publiekstheater Gent alleen over het dossier te spreken en met geen woord over de producties van ntg en Arca te reppen

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Van archipels en satellieten
Het vernieuwen van onze woordenschat om hem aan te passen aan een geëvolueerde realiteit zou ook binnen de podiumkunsten een constante bekommernis moeten zijn...Bovendien: als de toename van de multidisciplinariteit binnen de podiumkunsten voor een vervaging van de grenzen tussen de disciplines heeft gezorgd, dan is er evenzeer een vervaging van grenzen vast te stellen...De commissie teksttheater heeft haar taak meer dan naar behoren vervuld

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Je maakt dan echt werk voor je publiek, want dat negeert je niet, en niet voor die commissie...Het verslag dat de commissie uitbracht over L'Avenir est à la tendresse en dat de eigentijdse kracht van dit project negeerde, is onaanvaardbaar...Dat is het eerste grote verschil tussen podiumkunsten en andere kunstvormen

Nr. 83, Januari 2002 • Nikol Wellens • Opdracht volbracht?: Meer sociale bescherming voor alle...
Als dit al geregeld is in de sector van de (gesubsidieerde) podiumkunsten, wat is dan de meerwaarde van dit nieuwe statuut voor podiumkunstenaars...Er wordt een commissie 'kunstenaars' opgericht om hierover te waken en kunstenaars te informeren

Nr. 87, Juni 2003 • (personalia)
Kurt Melens is dramaturg bij Het Toneelhuis, lid van de Bijzondere Advies Commissie poëzie, essay en theater van het Vlaams Fonds voor de Letteren en initiatiefnemer van het Schrijverspodium...Dries Moreels, redacteur van Etcetera, is coördinator collecties van het Vlaams Theater Instituut, waar hij ook een project rond cultureel erfgoed in de podiumkunsten trekt...Staf Pelckmans is directeur van cultuurcentrum de Warande en voorzitter van de commissie cultuurcentra

Nr. 87, Juni 2003 • Judith Vindevogel, Staf Pelckmans • Wordt er te veel theater gemaakt in...
Deze commissie nam immers ontslag omdat hun zeer zorgvuldig afgewogen advies grondig verstoord werd door een minister die meende toch nog een aantal extra gezelschappen te moeten erkennen...De commissie moet divers zijn samengesteld uit leden waarvan het mandaat beperkt is in tijd...Een vervangingsplicht na vier jaar voor een gedeelte van de commissie moet de continuïteit en vernieuwing garanderen

Nr. 92, Juni 2004 • Erwin Jans, Nezha Haffou, Khalid Aminé • Marokkaans theater tussen oost en west
Er is een commissie van tien leden die samen met de minister beslist over de toekenning van de subsidies...Ik ben nu twee jaar lid van de commissie die de subsidies toekent, maar ik ken nog altijd geen precieze bedragen...Ik heb in de commissie heel vaak discussies wanneer woorden als "professioneel" of "amateur" gebruikt worden om groepen te evalueren, want die termen hebben geen duidelijke omschrijving in Marokko

Nr. 94, December 2004 • Bojana Cvejić • Curator meets artist
Dit is een beproefde methode van de Vlaamse podiumkunsten, die ooit een explosie van de hedendaagse dans mogelijk maakte en die ook heel wat jonge internationale artiesten naar België lokte die daar...autopsy of a performance creatie en uitvoering Nada Gambier productie ZentTum NRW/PACT Zollverein Essen, ihkv DEPARTS (gesteund door de Europese Commissie en het Culture 2000 programma) skene

Nr. 96, April 2005 • Bojana Cvejić • 'The Way to Make Something Yours is...
Ook al is de performance in kwestie niet multimediaal, en behoort ze tot één van de podiumkunsten, toch doet ze in dat geval een vorm van chaosmose ontstaan: ze trekt een dynamisch traject doorheen...Bachs tijd, na betaling van de commissie, zijn doel vervulde

Nr. 98, Januari 2005 • Rudi Laermans • Bevreemdend beleid
maar waarom heeft niemand, ook bijvoorbeeld niet de Vlaamse Directies voor Podiumkunsten, om meer duidelijkheid over de finale beoordelingscriteria gevraagd...verdediger van een behoudsgezinde theatertaal op te stellen, maar, nog afgezien van het mangelende dossier, oordeelt de commissie dat het gebrek aan een welomschreven artistiek project en de vaak zwakke...De commissie stelt dan ook de stopzetting van erkenning en subsidiëring voor

Nr. 105, Februari 2007 • Jo Huybrechts, Elke Van Campenhout, David Berge • Potentie in plaats van polyvalentie
Vooral de beeldende kunsten en het ‘nieuwe media’-werk krijgen meer en meer belangstelling binnen huizen die voorheen eerder exclusief op podiumkunsten gericht waren...1991 De commissie monumentenzorg laat weten dat de zaal weliswaar charme heeft, maar niet authentiek is. Bijgevolg kan het gebouw niet geklasseerd worden als ‘historisch gebouw’. Om budgettaire...Onder impuls van Minne komt er meer aandacht voor podiumkunsten

Nr. 106, April 2007 • Lieve Dierckx • Allemaal samen: mag ballet ook dans zijn?
en de commissie wijst op de druk uit het bredere dansveld waar ‘de vraag werd gesteld of Vlaanderen een eigen balletgezelschap nodig heeft’. Het kbvv nam de handschoen op en verklaarde aan te...Verder zijn er nu binnen de podiumkunsten drie huizen met eenzelfde subsidiestatuut als ‘Instelling van de Vlaamse Gemeenschap’: de Vlaamse Opera, het kbvv en deSingel...De naamgeving op talig niveau, commissie Dans, heeft in elk geval gezorgd voor een unieke invulling van het begrip ‘dans’ op beleidsniveau: dans was geen ballet, dans gold enkel als alle vormen van


Toon volgende resultaten