Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "Dienst voor Podiumkunstenaars"Nr. 44, Februari 1994 • Cecilia De Moor • Kunst en recht: kan het ene zonder...
Hij erkent hierin ondermeer dat de bedrijfsvoorheffing in bepaalde gevallen niet verschuldigd is gedurende de periode van onduidelijkheden die dateert van voor de eerste aanpassingen aan het systeem...Onlangs bleek dat zelfs deze circulaire bepaalde ambtenaren uit het Gentse niet afschrikt om in de net omschreven gevallen toch betaling van de voorheffing te eisen voor die periode...Het is technisch onjuist en bovendien onmogelijk om de inkomsten van een rechtspersoon, die een eigen activiteit heeft en daarvoor net inkomsten verwerft, zo maar, aan de personen die in dienst zijn

Nr. 58, December 1996 • De Grootinquisiteur • Manifest
Maar ook de roep naar het 'niet spelen', naar het 'zichzelf zijn op scène', ook de angst voor projectie, voor illusie, voor esthetiek en onmiddellijk genot zijn stuiptrekkingen van die reformatie...Podiumkunstenaars bleven en blijven nog wel theater spelen, maar dit gebeurt voor een publiek dat zich aandient uit nostalgie, uit traagheid, of omwille van de mondaine ceremonie voor en na de...Het lijkt er wel op dat zulke protestanten erop uit zijn om het theater voor eens en voor altijd te kelderen, en dat unieke van deze suggestietechniek te deporteren, gelijk te schakelen met andere

Nr. 60, Juni 1997 • Clara Van den Broek • Pleidooi voor de tweede e
Voor haar is de tijd dan ook verre van rijp voor een toonmoment, en dat had de festivalorganisatie zeker moeten zien...Ook moet gewezen worden op de verantwoordelijkheid van de Raad voor Dans, die De Beweeging min of meer verplicht heeft af te zien van haar initiële consequentie naar beginnende podiumkunstenaars toe...Zoals Myriam Van Imschoot het ooit erg mooi uitdrukte, doet De Beweeging niet zozeer dienst als springplank, maar als 'trampoline, die zowel voor afzet als voor vangnet moet doorgaan

Nr. 60, Juni 1997 • Rudi Laermans • De denkbeeldige lichamen van Meg Stuart
Deze zinnelijkheid is een immer weerkerend thema in de naoorlogse fotografie en schilderkunst; zij staat ook centraal in een bepaalde literaire traditie (die, voor alle duidelijkheid, niet rond...Het streven naar een 'verkunstiging' van het lichaam maakte toen plaats voor de exploratie van een in alle opzichten banale en daarom meestal ongeziene affectiviteit van het lichaam, van de...En voor zover beide ook bij uitstek betekenisproducerende acts zijn, ja model kunnen staan voor 's mensen omgang met collectief gedeelde betekenissen (met taal), tonen deze beelden de lichamelijke

Nr. 63, Maart 1998 • Dirk Pauwels • Manifest: Ze zien er zo gelukkig uit
Een resolute keuze dus voor adolescenten en jongvolwassenen, én voor het motto dat theater zich het beste laat consumeren op tijdstippen waarvoor het van oudsher is bedoeld, namelijk na de dagtaak en...Deze scheiding der krachten is noch voor het jeugdtheater noch voor het volwassenentheater een goede zaak gebleken...Maar ja... Zoals Jo Roets van Blauw Vier zei: "s Morgens om tien uur al te moeten sterven is noch voor diegene op de scène noch voor diegenen die ernaar moeten kijken een aangename bezigheid

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • Twintig jaar Kaaitheater: een kleine sociogenese
Zo sloeg de strijd voor de erkenning van het jonge theater en de hedendaagse dans uiteindelijk om in een sfeer van permanente guerrilla...Omgekeerd geldt natuurlijk ook dat er weinig overblijft als je voor iemands werk niet warm loopt of erdoor gecharmeerd wordt...Marianne Van Kerkhoven heeft voor het Kaaitheater namelijk altijd gepoogd om gemeenschappelijke lijnen te vinden in het artistiek programma

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
Stel het je maar eens voor: vier, vijf keer per jaar papieren invullen voor de vdab, rva, kinderbijslag (wisselende kinderbijslagfondsen naargelang de werkgever); bij de aanvang en het einde van een...Een andere piste is belastingvrijstelling - eventueel met een plafond - voor cultuurbedrijven en individuele kunstenaars 'ter vervanging van de huidige verkapte subsidie via OCMW en dop...Zeer recent werden er twee documenten bekrachtigd die directe implicaties hebben voor alle podiumkunstenaars die binnen het decreet (dus binnen een gesubsidieerde theaterstructuur) werken: een nieuw

Nr. 68, Juni 1999 • Raf Weverbergh • Belgische roulette
Probleem van die pragmatische lijn: voor de podiumkunstenaars die al onder het decreet vallen, verandert er dus niet veel, omdat - grosso modo - alle andere schouwspelartiesten in een met het decreet...Een laatste nieuwigheid in het voorstel De Clerck/Goutry is de oprichting van een Dienst voor Podiumkunstenaars, een gezamenlijke dienst van de rsz en de rsvz, die over de toepassing van deze wet...het spk, geïnspireerd op het 'boekingskantoor' van de sp, de modelovereenkomst, de Dienst voor Podiumkunstenaars, die in het sp-voorstel wel alleen onder de rsz zou ressorteren), en het is daarom niet

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Van archipels en satellieten
Voor de kunstenaar is de inzet van die spanning, van dit constante gevecht, het vrijwaren van zijn artistieke vrijheid: een vrijheid die levensnoodzakelijk is voor de ontwikkeling van de creatie én...het 'oude gezelschap' zoals dat kort na WOII nog bestond had je aparte acteurs voor de grote (1ste plans-) en de kleinere (2de en 3de plans-) rollen, voor elk 'emplooi' had men het aangepast personeel...gezelschapsmodel, maar eerder voor voldoende financiële middelen om kunstenaars van het kaliber van Viviane De Muynck permanent in dienst te kunnen nemen - wat daarom nog niet wil zeggen dat De Muynck op absolute wijze

Nr. 83, Januari 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Werkverslag. Hoofdstuk I: Nuanceren: Over het innemen...
Tom Jansen zegt in SS: 'Als president Truman voor een Japanse rechtbank was gekomen, nou dan had hij het ook niet gemakkelijk gehad...de vrouwelijke verering voor Hitier; Tom Jansen is de intellectueel die het allemaal kan analyseren en duiden...uitzondering van de shots op Tom Jansen: hij zit immers rug publiek, weggedoken tussen de leden van het koor met de cameraman voor hem aan hetzelfde tafeltje en de gefilmde beelden zijn zo groot, zo pregnant

Nr. 92, Juni 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Op zoek naar radicaliteit: Een onvoltooide tekst
Een steen die op de weg ligt is voor de ene onbeduidend klein en voor de andere een onoverkomelijk obstakel...Waar voor ons een aaneenschakeling van gebeurtenissen verschijnt, ziet hij één grote catastrofe die onafgebroken puinhoop op puinhoop stapelt en ze hem voor de voeten smijt...Omdat we lak hebben aan een maatschappij waarin geen plaats meer blijkt te zijn voor creatie, voor kwaliteit, voor fundamenteel onderzoek (wetenschappelijk én artistiek), voor lange-termijndenken

Nr. 97, Juni 2005 • Marleen Baeten • Enkele genereuze bedenkingen
Meer nog dan het Marquez-achtige levensverhaal, dat dienst doet als kapstok voor allerlei bespiegelingen over leven en liefde, verleden en toekomst, is het deze volgehouden vanzelfsprekendheid die de...De Morgen van 5 april stelt Guy Cassiers zijn plannen voor Het Toneelhuis voor: ‘Iemand gaat zich specifiek focussen op de internationale werking en Erwin Jans zal zoeken naar een duidelijker...intercultureel verhaal, voor een nieuw publiek

Nr. 114, December 2008 • Delphine Hesters • De mythen en sagen uit Kunstenrijk
Per decreet vastgelegd: structurele subsidies krijg je voor twee of voor vier jaar...werkomstandigheden voor de ‘individuele kunstenaars’). De subsidievormen van het kunstendecreet kunnen daar bij nader inzien best bij van dienst zijn... als ze losgeweekt worden uit het de middelen die ze...Voor ze verder worden rondgedeeld moet eens grondig worden uitgezocht wat ze werkelijk voor podiumkunstenaars kunnen betekenen