Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Gemeenschapsminister voor Cultuur"Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
wekten verbazing en, bij sommigen, tandengeknars: de Vlaamse Regering had zich op voorstel van Gemeenschapsminister van Cultuur, Karel Poma, "grotendeels geschaard achter de Raad van Advies voor...Bij dit alles stonden de RAT steeds de eigen doelstellingen van de betrokken instelling voor ogen; in functie daarvan was de redenering voor A-gezelschappen anders dan b.v...oordeel van de Raad," aldus Poma, "zal de conditio sine qua non zijn voor een terugkomen op mijn beslissing tot niet-erkenning en niet-subsidiëring voor 1985-1986

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Vorige zomer ontvingen acht Vlaamse beroepsgezelschappen van de Gemeenschapsminister van Cultuur, Karel Poma, een brief waarin hun het volgende werd meegedeeld: "Ik sluit mij aan bij het door de Raad...van Advies ingenomen ongunstige standpunt aangaande uw gezelschap voor het seizoen 1984-1985 en het voorbehoud dat hij nu reeds heeft gemaakt omtrent de verdere erkenning en subsidiëring voor 1985-1986...Het gunstige oordeel van de Raad zal de conditio sine qua non zijn voor een terugkomen op mijn beslissing tot niet-erkenning en niet-subsidiëring voor 1985-1986

Nr. 12, Januari 1985 • Wil Beckers • VRIJE TRIBUNE: J'ACCUSE
Hij subsidieert het theater in Nederlandstalig België eerder voor zijn receptieve (vreemde import) en commerciële aard en op de laatste plaats voor z'n creatieve en noodzakelijke taak...Er niet voor gezorgd te hebben een Raad van Advies voor Toneelspeelkunst samen te stellen die boven elke verdenking verheven is. Deze RAT bestaat voor een groot deel uit belanghebbenden...geven jaarlijks miljarden uit om hun eigen cultuur in net buitenland te promoten

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Gemeenschapsminister van cultuur Patrick Dewael, nog volop ondergedoken in zijn zelfopgelegde studieperiode, vaardigde twee medewerkers af: Johan Huys (adviseur Schone Kunsten) en Eddy Frans (adjunct...Smithuizen pleitte voor een meer rechtstreeks contact tussen de kunstenaars en de beleidsmensen: een Kunstparlement (ook voorgesteld door Lamers), een Kunstraad naar Amsterdams model, moet door de...Een budget voor moderne dans dient vrijgemaakt te worden

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Annemie Neyts (PVV), Marc Galle (SP) en Luc Breyne (CVP) zijn allen lid van de Commissie voor Cultuur van de Vlaamse Raad; de laatste is daar zelfs voorzitter van...Overheid versus private financiering", temeer daar als eerste referaathouder het woord werd gevoerd door Patrick Dewael, Gemeenschapsminister van Cultuur...voor een zeer groot deel leven van de subsidiëring door particulieren (de New Yorkse Metropolitan Opera draait voor 55 % op individuele giften, cf

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
elk geval zijn de niet-ingeloste verwachtingen bij de toespraak van de Gemeenschapsminister van Cultuur, Patrick Dewael, nog niet verteerd...Ghes-quire had het reeds over die problemen in haar inleiding tot Het historisch receptie-onderzoek van kinderliteratuur (1). Voor de bespreking van het festival levert dat de volgende gegevens op...Het festival moet meer profiel krijgen, maar dat geldt voor het kindertheater in het algemeen ook

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
De hele tijd zit je als toeschouwer vooral te luisteren naar de poëzie van Claudel, want in decor en kostuums is er geopteerd voor een vrij sobere aankleding, zodat er ruimte wordt gelaten voor...een mededeling van het kabinet van de Gemeenschapsminister van Cultuur, Patrick Dewael, heette het dat "principiële aandacht blijft uitgaan naar vernieuwende aspecten in het theateraanbod...Hebben hun medewerking al toegezegd: Roger Van Ransbeek voor de Vlaamse Toneelauteurs, Rudi Vanschoonbeek voor Dedalus, Georges Adé voor Diapason en Johan Thielemans voor Etcetera

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Daan Hugaert deed voor deze produktie een beroep op de projectenpot van het ministerie van Cultuur...Voor de KNS-ellende zoek ik de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de reëel bestaande cultuur in de stad Antwerpen...Zij adviseert de Gemeenschapsminister van Cultuur

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Op woensdag 22 juli 1988 ondertekenden de Gemeenschapsminister van Cultuur, Patrick Dewael, de burgemeester van Antwerpen, Bob Cools, en de schepen voor Cultuur van de stad Gent, Georges Bracke, de...Zeker, wat voor cultuur uitgegeven wordt, ligt laag, maar het ziet er niet naar uit dat daar binnen afzienbare tijd verandering in komt...Het gevaar is niet denkbeeldig dat men in het oude euvel hervalt: te veel middelmatige voorstellingen voor te weinig publiek

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
de globale politieke en culturele context is de positie van het Nederlands te Brussel versterkt en het respect voor de Nederlandse cultuur vergroot...Hier is echter weinig plaats voor authentieke artistieke bedrijvigheid: het draait er meer om de consumptie van cultuur uit het Vlaamse land...plaats van elk jaar te scharrelen bij de respectieve ministers van cultuur had men van een gunstige theatersituatie kunnen gebruik maken om een groot concept voor de stad uit te werken om het

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Als Elly voor de zoveelste keer komt vertellen dat men haar vooral niet voor de gek mag houden, reageert zelfs het publiek nog nauwelijks...Eens stelde ik me voor dat het personage, uit De Nacht juist voor het Woud , op zijn eentje de woestijn in zou stappen om daar, op het einde van zijn krachten nog één keer 'HULP' te roepen om ten...Wij willen wel wijzen op een lacune in uw berichtgeving over de "beleidsmakers". De Nederlandse Cultuurcommissie heeft herhaalde malen officiële adviezen gegeven aan de Gemeenschapsminister voor

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Gemeenschapsminister van Cultuur Patrick Dewael van zijn kant, diende bij de Vlaamse Executieve een podiumkunstendecreet in. Klaas Tindemans legt beide voorstellen naast elkaar...een (voor-)ontwerp van decreet 'houdende regeling van de subsidiëring van podiumkunsten', ingediend door gemeenschapminister van cultuur Patrick Dewael...januari). Het eeuwige probleem van de te late uitbetalingen wil de SP oplossen door de oprichting van een Fonds voor de Betoelaging van de Toneelspeelkunst, zoals dat al bestaat voor o.a

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
De lange smalle tapijten, één voor de Sheyk en één voor de dansers...Wat betekent het voor hen om, ver buiten de vertrouwde omgeving in een zaal, die notabene oorspronkelijk werd gebouwd voor circusvoorstellingen, hun spirituele ding voor een uitverkocht huis...Wij hebben altijd de stelling verdedigd dat cultuur de basisvoorwaarde voor een gezonde economie is. Cultuur genereert creativiteit, als een maatschappij cultuur zou schrappen en verwaarlozen, dan zou

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
Rijkscentrum voor Hoger Kunstonderwijs, wat Brussel betreft en tussen Studio Herman Teirlinck, het Conservatorium, het Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie, de Akademie voor Schone Kunsten en de afdeling...Brabant zal men dus voor de toneelopleiding moeten kiezen of voor het verder bestaan van het RITCS of voor dat van de toneelafdeling van het Conservatorium; voor de provincie Antwerpen betekent dit...Het valt af te wachten hoe het kabinet van de Gemeenschapsminister van Cultuur op het advies van de Raad zal reageren

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Eind januari 1991 legde de Gemeenschapsminister van Cultuur Patrick Dewael voor de derde keer zijn 'ontwerp van decreet houdende regeling van de subsidiëring voor de werking en de infrastructuur van...De Vlaamse Executieve gaf de Gemeenschapsminister haar fiat om deze tekst voor beoordeling aan de Raad van State voor te leggen...De Gemeenschapsminister oordeelde dat, wegens gebrek aan voldoende voorkennis, het niet opportuun was om ook voor die sectoren nu reeds dergelijke beoordelingscriteria op te stellen

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
tekst die in januari van dit jaar door de Gemeenschapsminister van Cultuur aan de Vlaamse Executieve werd voorgelegd...Het decreetontwerp van de hand van Gemeenschapsminister van Cultuur Patrick Dewael werd immers sterk in vraag gesteld door de CVP-fractie in de Executieve...Enkele voorbeelden ter verduidelijking (als referentie geldt de tekst, die eind januari '91 door de Gemeenschapsminister van Cultuur aan de Vlaamse Executieve werd voorgelegd (1)). In een

Nr. 40, Februari 1993 • Stef Ampe • Arm Brussel
Dit moet als motor fungeren voor een nieuw artistiek elan en een verhoogde publieke interesse voor het bestaande aanbod tot gevolg hebben...Het pleidooi voor de restauratie van het gebouw aan het Flageyplein om het dan in gebruik te nemen als centrum voor hedendaagse kunsten is zeer respectabel...de Gemeenschapsminister van Cultuur, beklemtoond dat het dossier voor hem een absolute prioriteit vormt

Nr. 44, Februari 1994 • Cecilia De Moor • Kunst en recht: kan het ene zonder...
Van september 1991 tot september 1992 werden, met de steun van de Franse gemeenschapsminister van cultuur, een reeks ronde-tafelgesprekken georganiseerd waarin kunstenaars, organisatoren, ambtenaren...De huidige Franse gemeenschapsminister van cultuur, Eric Tomas, stelde in september 1993 het eindrapport van deze besprekingen voor...een persmededeling verklaart de Vlaamse gemeenschapsminister van cultuur, Hugo Weckx, dat ook hij als pleitbezorger wil fungeren voor de kunstenaars en werk wil maken van een aangepast statuut

Nr. 54, Februari 1996 • Paul Corthouts • Wordt het een warme lente?
Als reden voor deze gefaseerde aanpak voerde de Gemeenschapsminister van Cultuur in zijn persmededeling aan dat hij een goed onderbouwde beslissing wou nemen voor de komende periode van vier jaar...Hij zal dan wellicht ook de kans grijpen om, aan de hand van zijn globale visie, bij zijn collega's in de Vlaamse regering te pleiten voor voldoende middelen voor cultuur...Zij mogen immers hoe dan ook zeker zijn van het (minimale) budget dat hen is toegezegd, zelfs indien de Vlaamse regering het nu reeds schamele budget voor cultuur zou terugschroeven