Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


254 document(en) met "Gent Het Net" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Net zoals de meest emotionele momenten van Jef Demedts' vertolking in De koning sterft, toont ook de meest boeiende passage in Het Offer is te kort ons het beeld van 'de eigen dood', het sterven als...Anne Ubersfeld somt alle pleziertjes op: het plezier van het kind dat luistert naar het verhaal; het plezier van het begrijpen ; het plezier van de reiziger die meegaat met een ander personage; het...Net als je je gaat afvragen, of de cirkel van zijn dagelijkse sleur hiermee rond is, maakt Hij tabula rasa en verschijnt het witte blad van het "beginnen" als de eerste dageraad, waarin de geest met

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Inhoudelijk zet deze produktie die stap verder waartoe het einde van In Diesem Traum... uitnodigde, maar net niet kwam, nl...De donkere draad doorheen het geheel is in feite het failliet van het menselijk contact, het onvermogen tot communicatie...Daarin ook hoofdstukken over het Groningse vertier in vroeger eeuwen, de ontwikkeling van het toneel in Groningen en Nederland, de rol van het stadsbestuur en de kroniek van het gebouw

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Als zij op het toneel stond te praten, geloofde je dat de hersens van Shaw zelf aan het werk waren: dat was het geheim van De Gruyter...Hij vertelt hoe hij bij het uitbreken van de oorlog met een deel van het gezelschap naar Frankrijk vluchtte met de bedoeling daar voor het leger te gaan spelen...Ida Wasserman was voor het begin van het eerste oorlogsseizoen door de Duitsers gedwongen op te stappen uit het gezelschap

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Bovendien was ik gaan regisseren bij het Brusselse amateurtoneel; van daaruit was het een kleine stap naar de regieopleiding van het RITCS...Ik weet heel goed dat de parameters in onze sector anders liggen dan in het bedrijfsleven, maar het is het enige middel opdat de kunsten uit die geïsoleerde positie zouden geraken...Het is het vijfde maar ook het laatste Kaaitheater ? "Als het van mij afhangt: ja

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
het vergaderzaaltje naast het kantoor van directeur Gerard Mortier praten we over het model, het theater, Europa, en meer en verder...Het derde probleem is natuurlijk het hele produktieproces: de repetitie, het gebrek aan gezamelijke voorbereiding van regisseur en dirigent...Voor de muziek geldt net hetzelfde: de muziek werd destijds geschreven voor het hof

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Toeschouwers te Gent, Brugge, Knokke, Leopoldsburg en Leuven hadden pech: ze kregen volgens regisseur Dirk Buyse slechts "het onbevredigend resultaat van een moeizame en tekstgetrouwe zoektocht naar...Eddy Vereycken Met "net afspringen van het pro-ject met Eddy Vereycken" werd in Etcetera 10 niet Musk bedoeld, maar het plan om het seizoen 1985-86 volledig in handen van Eddy Vereycken te...Fred Six, Het NET versus de RAT, in Ons Erfdeel, 28e jg

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Net voor het ter perse gaan vonden we in onze brievenbus een kopie van advies nr...De Sluipende Armoede, Gent - STUC, Leuven - Teater Tentog, Nijlen - Theater AtZ, Kortrijk - De Lokomotief, Antwerpen - Stok, Antwerpen - Het Gevolg...Teater Poëzien, Gent - Volgens de RAT is Poëzien geenszins op het niveau van een B- of C-gezelschap

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Gent kon Tillemans zich laten drijven op het wonderlijke acteursinstinct van Julien Schoenaerts, die reeds van bij het allereerste begin van zijn carrière elke tekst naar zijn hand kon zetten...Tegenover het publiek is het een uitdaging, want het 'zwakke' niveau stelt zichzelf buiten het bereik van de kritiek, gezien de nulgraad van het acteren nagestreefd wordt...De vakbewaamheid, het métier van het spelersgilde (zoals dat nagestreefd wordt bij Trevor Nunn, Patrice Ché-reau, Peter Stein, Jürgen Gosch of Giorgio Strehler) wordt tussen haakjes geplaatst, net

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Op maandag kon je hem in Arca-Gent aan het werk zien in twee Beckettteksten Krapp's laatste band en Katastrofe; op woensdag speelde hij in de Antwerpse Arenbergschouwburg een van de laatste...Voor een acteur is het net eender...Vanuit deze visie is het niet verwonderlijk dat Philips nogal van leer trekt tegen de verloedering van het acteursvak, als negatief bijverschijnsel van het theaterdecreet, waardoor het ambtenarisme

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Het blijft voor mij ook een verrassende vaststelling dat net zoals De Struiskogel vorig jaar in Italië, de Epigonenprodukties veel aan kwaliteit winnen in deze relativerende sfeer...het beheer van het NTG geen rol heeft gespeeld, vindt U overigens duidelijk verwoord in het artikel 'Spots op het voorbije lustrum en gok op de toekomst' van het 3de Lustrumboek van het NTG, waar ik, de...Dat moeten we dus in onze woordenschat even inpassen, want, net zoals iedere Vlaming die aan het programma deelnam, hadden we dat zo nog niet gezien

Nr. 12, Januari 1985 • Wil Beckers • VRIJE TRIBUNE: J'ACCUSE
Het oppervlakkige, commerciële en voorspelbare theater dat in het buitenland niet of nauwelijks wordt gesubsidieerd te favoriseren en geen enkel gezond evenwicht te hebben gevonden tussen een...Dat hij niet kan vrijgepleit worden van partijpolitieke machinaties, De situatie van het Merksems Kamertheater in Antwerpen en de duistere affaire van Theater Arena in Gent spreken boekdelen...schrijft de minister dat het NVT een uniek fenomeen is, dat tegelijkertijd het geld van de overheid aanwendt om te investeren in de toekomst

Nr. 13, April 1986 • Alex Mallems • Wilson en Fabre op de praatstoel
Daarom worden de complexe teksten van Christopher Knowles (autistisch protégé van Wilson) interessant: het visuele en het auditieve behouden daarbinnen immers een zekere autonomie tegenover elkaar...Europa werkt men meestal net omgekeerd: men bouwt een oorzaak-gevolg relatie uit waar het uiteindelijk effect (de voorstelling) dan de resultante van wordt...Gent, in het kader van het Off-Off-festival

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
Verder nog een verslag van het Klapstukfestival (Leuven) en een kijkje "Sous Ie Pont" in Gent...Opvallend in dit opzicht is het feit dat juist de twee "favorieten" van Klapstuk '85, de Lucinda Childs Dance Company en Groupe Emile Dubois zich net niet laten afleiden door niet-danselementen en...Wanneer, in dit tweede deel, het dansen begint, gaat de emotie van het lijf-aan-lijf gevecht uit het eerste deel verloren

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Vóór hem waren regisseurs Pol Dehert (ARCA-NET, Gent) en Jan Joris Lamers (Maatschappij Discordia, Amsterdam) aan het woord geweest...Ten slotte ging men in de discussie achteraf over tot het opstellen van een motie (zie kaderstuk; intussen heeft het Vlaams Theatercircuit ook een uitgebreide lijst van "standpunten" samengesteld ten...Gerard Mortier) Motie 1. Het behoort tot de beschaving van een land en een volk dat over het kunst- en cultuurbudget NIET wordt gediscussieeerd als ware het een luxe

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Niet in het minst omdat het muzikaal allemaal heel boeiend is: in het eerste deel gebruikt Berio de grote massa's van het koor en het orkest: men zwelgt in de klanken...Achtereenvolgens kwamen aan bod: het Don Bosco-college uit Gent-Zwijnaarde met Brilleke of dom blijft dom (een stuk uit de Gripstheaterstal); het Don Boscocollege uit Kortrijk met Geheime Vrienden, de...Het boek is mooi, maar net niet mooi genoeg

Nr. 14, Juli 1986 • Peter De Jonge • Dansfestival De Beweeging
Het festival vond een onderkomen in het Cultureel Centrum van Berchem en De Beweeging bleek een leemte op te vullen in het Antwerpse theateraanbod, zodat het met het economische risico nogal losliep...De heer neemt het vast, tilt het even omhoog en plaatst het terug op het tafeltje...Net als voor Momentum (1984) koos José Besprosvany voor Evento het balanceren als basisbeweging

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Dé regisseur bestaat niet, de regisseursfunctie bestaat nog maar net, en wordt steeds anders ingevuld naargelang de omstandigheden waarin gewerkt wordt en het temperament van de man (het zijn bijna...Men is sinds jaren getraind in het in stand houden van een dodend immobilisme en men hanteert daarbij meesterlijk het denkpatroon dat in het land misschien het best gekend is: nl...Informatie uit Mieke De Jaegher, De geschiedenis van het toneelonderwijs in Vlaanderen sinds 1860, ongepubliceerde thesis, Gent 1983 - 84

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Dries Wieme: "In Gent ben ik onmiddellijk na de oorlog naar het conservatorium gegaan...Die was net door het sociaal voelende Antwerpen aan de KNS-deur gezet...Het argument voor de Raad van Advies, of het Rekenhof, of gewoon de overheid, had kunnen zijn dat het Brialmonttheater van zijn 4 tot 4,5 miljoen inkomsten, die het maakte per seizoen, teruggevallen

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
Het witte Muntgebouw uit 1819 toont ongetwijfeld dit rationele denken, net nog vóór het onweer van het eclectisme rond 1830 zal toeslaan...Het is een œil de bœuf van 1986, het oog dat oogt naar het plein (verleden) en foyer (heden). Het wordt de bedoeling dat een licht als een volle maan door deze opening in het foyer schijnt...Boven het toneel is een nieuw ophangsysteem ontwikkeld dat bestaat uit een orthogonaal horizontaal net van autonoom werkende ophangpunten

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Het even beroemde schot-Hedda Gabler schiet zich door het hoofd, aan het slot-wordt nauwelijks opgemerkt, maar de (onbeschreven) notitieblaadjes en het bijeenscharrelen ervan vormen een perfect...NTG Gent Occupe-toi d'Amélie Het einde van een theaterseizoen wordt best gekenmerkt door een komedie...de Chinees-mandarijn (een vreemdeling in New York, net als de acteurs) wordt aan het slot door de regisseur in de rol van pooier 'echt' gedood; het kleine meisje - spelend met


Toon volgende resultaten