Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "Het Centrum voor Cultuurbeleid" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
een kunstbeleid", "mogelijke fundamenten voor een cultuurbeleid" en "modellen tot beleidspraktijk") leek mooi op papier, maar het aantrekken van referaathouders op basis van enkele concrete items ware...Dehert in een naïef-optimistische, weinig gestructureerde, explosief bedoelde woordenstroom, waaruit een pleidooi voor de eigenheid van het theater ten opzichte van de audio-visuele kunsten te...Hij benadrukte het belang van een goed beheer in de kunstsector: de verantwoordelijke van een artistiek centrum staat tussen de kunstenaar en de financiële bronnen

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Door de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven op deze studiedag (M. De Visscher van de Generale Bank en J. 'tKint de Roodenbeke van IBM) werd een zo zware verantwoordelijkheid voor de financiering...dat de kunstsector in Amsterdam in het jaar 1983 goed was voor een omzet van 1 miljard gulden en op het vlak van de tewerkstelling mee tot de grootste sectoren behoort...het vermelde colloquium) voor "l'audiovisuel'' als middel om theater te re-produceren en een grotere verspreiding te geven, kan dan ook moeilijk anders geïnterpreteerd worden dan als een hopeloze

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
Het blijft een van de werkhypotheses: het zou kunnen dat deze comici-gezelschappen, juist door de meest suksesvolle genres mee te pikken en aan het publiek voor te stellen, voor een groot deel de...Meestal gaat het om die keuze, om die ruimte voor die tekst, voor die regie, voor die muziek, voor dit publiek...Nog altijd de uitdrukking van wat in het Cinquecento gold als "la mémoire du prince": theater als verheerlijking, voor eeuwig, van de prins en zijn hof, het beeld dat bewaard moet worden en, vandaar

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
Maar daaruit concluderen dat de overheid zich kan onttrekken aan haar verantwoordelijkheid voor de gemeenschap inzake het openbaar vervoer... 3. De verworven onafhankelijkheid van de...Een kleine omkering van de verhoudingen ligt voor de hand: een avondje tafelen met als entr'acte een clownerie in het belendende theaterzaaltje door de meesterkok/acteur maakt met de staatstus...Inmiddels kan men hier niet anders dan het politieke gevecht met de particratie aangaan, opdat de politisering afgebouwd wordt en het cultuurbeleid de plaats toegemeten wordt die haar toekomt; nl

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Ze begeleidt Gregor als een "engelbewaarder", maar komt voor het overige nauwelijks aan het woord; alleen op het einde spreekt ze een lange slotmonoloog, waarin zij de "goede boodschap" volgens het...geconcentreerd op een thema dat wezenlijker is voor de jonge Claus (en wellicht voor het hele Clausoeuvre): het thema van de "buitenstaander", degene die geen deel heeft aan het gebeuren en vanop een afstand...Het Tijdschrift voor Theaterwetenschap (TTW) brengt het mollenwerk van deze instituten in kaart; het wordt uitgegeven in een samenwerkingsverband van de Instituten voor Theaterwetenschap van Amsterdam

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
De subsidies voor de Culturele Hoofdstad worden - elk voor de helft - gedragen door het Staatssecretariaat voor Cultuur en het Stadsbestuur van Lissabon, samen goed voor 1.600 miljoen frank...Vanaf 1981 werkt Maria Manuela Pinto Barbosa binnen de structuren van het Portugese cultuurbeleid, eerst bij de administratie, daarna als verantwoordelijke voor de sectie Theater...er naast dit gerenommeerd aanbod ook nog plaats was voor experimenten zoals de op De Ark en het jeugdprogramma van Antwerpen 93, antwoordt Barbosa dat het stuk van Handke door het Schauspielhaus

Nr. 47, December 1994 • Marleen Baeten • Redactioneel
Met als gevolg: geen dans en jeugdtheater, een naar het volgend nummer uitgestelde kritiek van de KVS-produktie Oedipus/In Kolonos en idem dito met een standpunt over de plannen van de overheid voor...de oprichting van een Vlaams Centrum voor Cultuurbeleid en een Raad voor Cultuurbeleid...Marianne Van Kerkhoven opende haar State of the Union tijdens het voorbije Theaterfestival met de woorden: 'Het theater ligt in de stad en de stad ligt in de wereld en de wanden zijn van huid'. Ze

Nr. 48, Februari 1995 • Patrick Allegaert • Jongeren, pop en theater
Op 8 oktober 1994 beet Patrick Allegaert de spits af van een reeks studiedagen voor leerkrachten die het Vlaams Theater Instituut organiseert in samenwerking met het Cultureel Centrum Hasselt...De jeugdwereld contrasteerde dan heel fel met de wereld der volwassenen: jong-zijn stond voor vrijheid, los, gek, seks en alles tenminste één keer proberen voor je in het vaste keurslijf terechtkomt...schaakclubs, popgroepen,... Het cultuurbeleid van de jaren zestig, zeventig erkende de waarde van gespreksgroepen, bezinningsweekends, debatavonden, het bieden van 'vormingsmogelijkheden'. Het spreidingsideaal

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Lannoye, Marleen Baeten • Interview met Minister Weckx
Naast de Raad voor Cultuur opteer ik voor een orgaan met een beleidsondersteunende rol: het Centrum voor Cultuurbeleid...Etcetera: Het Centrum voor Cultuurbeleid is dus op de eerste plaats bedoeld als ondersteuning van het cultuurbeleid...Het Centrum voor Cultuurbeleid moet voor de beleidsvoering natuurlijk zijn voelhorens uitsteken naar de sector

Nr. 48, Februari 1995 • Inhoudstafel
Voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN-Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635). Uw abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij u het opzegt één maand voor het afloopt...Advertentiewerving Christa Heremans, Dienst voor Cultuurpromotie Vooruitgangsstraat 323, 1210 Brussel, tel...de negentiende eeuw Foto omslag Repelsteel, Teneeter / Bas Mariën Partner voor Cultuur

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Uitgangspunten voor het cultuurbeleid 2001-2004, zorgde wekenlang voor journalistiek vuurwerk in de Nederlandse kranten en weekbladen...kunst voor een groter en breder publiek' (Trouw, 9/6/99), 'Het is hoog tijd voor een cultureel reveil' (nrc 16/6/99). Het Nederlandse debat maakt in elk geval duidelijk dat het ontwikkelen van een...Voortdurend hamert Bharucha op de gevaren van decontextualisering en dehistorisering, twee esthetische strategieën die hij voortdurend aan het werk ziet in de interesse van het Westen voor het

Nr. 69, Januari 1999 • Pascal Gielen • Dans in Vlaanderen 1980 - 1995
Voor een enkele keer ligt het Franstalig cultuurbeleid hier voor op het Vlaamse...het programmaboek van het Kaaitheater voor het seizoen 1989-1990 stelde Hugo De Greef het volgende: 'Er moet geld gezocht worden om dat wat kunstenaars willen creëren, ook te betalen...Zo zien we dat het Commissariaat Generaal voor Internationale Culturele Samenwerking een belangrijk com-pensatiebeleid voerde voor een gebrekkig dansbeleid

Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
Minister Anciaux heeft namelijk twee ontwerpdecreten klaar: voor de culturele centra en voor het gemeentelijk cultuurbeleid...Minister Anciaux heeft nu werk gemaakt van een nieuw wettelijk kader: hij legt zowel een ontwerpdecreet voor de culturele centra als een ontwerpdecreet voor het gemeentelijk cultuurbeleid...memorie van toelichting van 18.12.2000) biedt de minister onmiddellijk een alternatief aan voor de gemeenten die geen centrum- of spreidingsfunctie vervullen, maar toch een cultuurbeleid willen

Nr. 76, Maart 2001 • 
Weefsels Het meervoud van de multicultuur De wereld is een ‘global village’. Ook voor niet-westerse kunstenaars...Het lichaam - Site voor de antropologische blik Cineaste An van Dienderen over de retoriek van antropologische documentaires en over het portret dat zij maakte van choreograaf José Besprosvany...Culturele centra new look Minister Bert Anciaux heeft een ontwerpdecreet klaar voor de culturele centra en voor het gemeentelijk cultuurbeleid

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Darras, Dries Moreels • Bart Caron: "We denken niet in termen...
Katrien Darras & Dries Moreels De eerste versie van het ontwerp van decreet op de culturele centra en het gemeentelijk cultuurbeleid zorgde voor nogal wat opschudding...Het gaat ook om het geloof in de 'horizontale spreiding' van de jaren zestig en zeventig, met name dat er een groot publieksbereik kon zijn voor cultuur in de brede zin van het woord als er in iedere...het decreet zullen heten; de grotere zijn 'regionale culturele centra'. Het ontwikkelen van parameters voor het vastleggen van die cesuren was het moeilijkste, omdat er in Vlaanderen weinig of geen

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • De kunstenaar, de stad en Brussel
Mede dankzij de veralgemening van het aantal institutionele toonplekken, zoals het paradoxale fenomeen 'museum voor hedendaagse kunst', heeft de kunst zich vanaf de jaren zestig in toenemende mate...Maar laat ik 'Groot Brussel' even voor wat het is -en wel: een bestuurlijk enigszins verweesde metropool- en terugkeren naar de hoofdlijn van het betoog...Daarom blijft ook in de huidige netwerksamenleving de grote stad als sociale condensator voor het artistieke gebeuren een kardinale locus, een onontbeerlijke humus

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
Dat neemt niet weg dat een combinatie van de beide zonet gesignaleerde ontwikkelingen een bruikbare insteek oplevert voor een cultuurbeleid wég van het nog steeds gangbare 'infrastructuralisme...Het huidige Vlaamse cultuurbeleid geeft alvast interessante aanzetten in de richting van netwerkbevordering, onder meer via het decreet op het lokaal cultuurbeleid, het voor binnenkort...Het bevordert de wederzijdse belangstelling voor het werk, zorgt voor sociale netwerkvorming, en levert in het beste geval ook verder bruikbare professionele contacten op

Nr. 85, Februari 2003 • Katrien Darras • Grote Storing in zuidelijk West-Vlaanderen
Als je één keer naar buiten gekomen bent en daarna duurt het twee jaar voor je eigenlijke project begint, denken de mensen blijkbaar dat je niets meer aan het doen bent...Heeft die discussie je iets bijgebracht voor het realiseren van dit project?. DELRUE: Met de projecten die zeer goed ingebed waren in het lokale leven hebben we zeker een nieuw publiek bereikt...hebben nu wel Overleg Cultuur - overigens de enige regionale samenwerking die dankzij het nieuwe Decreet op Lokaal Cultuurbeleid is ontstaan

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Culturele competenties verhogen: Ann Olaerts over kunsteducatie...
Het 'koepeldecreet' moest voor heel dat beleidsdomein een uniforme regeling treffen voor beleidsinstrumenten enerzijds en voor een aantal 'transversale' (sectoroverstijgende) materies anderzijds...Tot hier het beleidskader dat de achtergrond vormt voor een gesprek over kunsteducatie met Ann Olaerts, raadgever op het kabinet Cultuur van minister van Grembergen...Waarschijnlijk zal het een onafhankelijk overheidsstatuut hebben, zoals Cultuurnet Vlaanderen (Centrum voor cultuurcommunicatie): een vzw die aangestuurd wordt door de overheid, maar die een redelijk

Nr. 87, Juni 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vanop de Maaskant gezien: Gesprek met Hugo...
noemt het CC ook 'een huis voor kunsten'. Dat is verrassend, omdat de basisopdrachten van een cultuurcentrum zoals ze in het nieuwe decreet aangaande het lokale cultuurbeleid geformuleerd zijn...Voor mij is het duidelijk dat cultuurbeleid nog altijd in de eerste plaats gaat over spreiding van cultuur, spreiding van kunst en de daaruit voortvloeiende keuzes...Het is niet dat het decreet op het lokale cultuurbeleid verhindert wat u doet, maar het vereist het niet


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK