Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


22 document(en) met "kunstendecreet" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • De onzichtbaarheid van de mediakunstenaar
Terwijl we de laatste hand leggen aan dit nummer, plaatsen de medewerkers van de minister van Cultuur het werkdocument kunstendecreet op het internet...De mediakunstenaars hopen dat hun positie buiten het kunstendecreet hun toch al precaire status binnen de artistieke samenwerkingsverbanden tussen verschillende kunsttakken niet ten kwade komt...Het werkdocument kunstendecreet noemt 'multidisciplinariteit en multifunctionaliteit' alvast als een relevante ontwikkeling, die de vernieuwing van het beleid mee gestuurd heeft (Algemene toelichting

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Culturele competenties verhogen: Ann Olaerts over kunsteducatie...
De structureel gesubsidieerde organisaties in het kunstendecreet zullen dus ook ten dienste staan van de erfgoedinstellingen...centraal) drie ondersteuningsvormen binnen het kunstendecreet a. structurele ondersteuning voor organisaties met kunsteducatie als kerntaak b. extra honorering voor structureel erkende...het kunstendecreet is er een hoofdstuk gewijd aan organisaties die kunsteducatie als kerntaak hebben

Nr. 86, April 2003 • Wordt er te veel theater gemaakt in...
het licht van de aanmaak van het nieuwe kunstendecreet en de komende structurele subsidieronde dringt zich een grondige en veelzijdige analyse van het podiumkunstenlandschap op

Nr. 86, April 2003 • Elke Van Campenhout • Nadine: Een kunstenaarscentrum
nadine hoopt dan ook binnen het nieuwe kunstendecreet een profiel te vinden dat beter aan haar werking en structuur beantwoordt

Nr. 87, Juni 2003 • Marleen Baeten • Kansen bieden tot een brede en blijvende...
Ook het toekomstige kunstendecreet, dat voorziet in subsidies voor kunsteducatie (zie Etcetera 86, p. 45), en het op te richten Steunpunt Cultuur-Onderwijs voorzien in de behoefte aan een

Nr. 89, December 2003 • Marleen Baeten • Van Theaterstorm tot Kunstbende: Is theatereducatie te...
De dankbaarheid voor de zo lang uitgebleven erkenning en het vooruitzicht op een eventuele structurele erkenning via het nieuwe kunstendecreet', maakt de verleiding blijkbaar groot om het...Kunsteducatie werd immers ingeschreven in het op handen zijnde kunstendecreet, maar men zal moeten samenwerken met partners die vallen onder decreten inzake onderwijs, cultuurcentra, jeugdwerk...Meer informatie over kunsteducatie als nieuw item in het vernieuwde kunstendecreet vind je in Etcetera 86, p.45-48 4 HoBo staat voor: Hedendaagse Onderneming ter Bevordering en Ondersteuning

Nr. 91, April 2004 • (advertentie)
VLAAMS THEATER INSTITUUT UITNODIGING colloquium In de aanloop naar de nieuwe structurele subsidieronde, met het nieuwe kunstendecreet als wettelijk kader, houdt het VTi een

Nr. 95, Februari 2005 • Elke Van Campenhout, Bojana Cvejić • The Mapping
Een merkwaardige conclusie net op het moment dat het nieuwe kunstendecreet de specialisatie en scherpe keuzes opnieuw centraal stelt in het artistieke beleid

Nr. 96, April 2005 • Elke Van Campenhout • Liefde zonder mededogen: Een publieke tête-à-tête tussen...
Enkele dagen voordien had hij al de voorzitters van de beoordelingscommissies van het Kunstendecreet toegesproken...Het is mijn insziens een verkeerde inschatting te denken dat met de invoering van het Kunstendecreet 'alles eens en voor altijd geregeld' is en dat iedereen die nu de kop boven de grond steekt zich

Nr. 98, Januari 2005 • Redactie Etcetera • Kunst en beleid
Het nieuwe kunstendecreet werd tijdens de eerste structurele subsidieronde voor het eerst aan de praktijk getoetst

Nr. 98, Januari 2005 • (Inhoudstafel) • (Inhoudstafel)
Criteria voor een kunstendecreet Boden de criteria duidelijke oriëntatiepunten, of zwommen de aanvragers in een zee van interpretatieruimte...Op www.e-tcetera.be Een uitgebreide versie van Criteria voor een kunsten­decreet, de doorlichting die Delphine Hesters maakte van het kunstendecreet

Nr. 98, Januari 2005 • (Cover) • (Cover)
EURO, NEDERLAND: 9 EURO Alles komt goed met het kunstendecreet

Nr. 98, Januari 2005 • Rudi Laermans • Bevreemdend beleid
Het was al opvallend stil ten tijde van de aanmaak van het Kunstendecreet, maar de discursieve temperatuur ging in cultureel Vlaanderen serieus beneden nul vanaf november 2004...Het Kunstendecreet voorziet zo’n begeleidende nota niet, en ze is er ook zonder deze bepaling niet gekomen...Aan het slot van zijn betoog merkte Anciaux fijntjes op ‘dat het Kunstendecreet perfect toelaat om een tweejarige subsidie toe te kennen aan organisaties die een vierjarige subsidiëring aanvragen

Nr. 98, Januari 2005 • Delphine Hesters • Criteria voor een kunstendecreet
Dat deze subsidies ten goede moeten komen aan ‘kwalitatief hoogwaardige kunstcreatie’ en moeten leiden tot een ‘rijk cultureel landschap’, aldus het Kunstendecreet, staat buiten kijf...Hetzelfde geldt voor de adviescommissie Kunsten die via het Kunstendecreet werd opgericht en die als voornaamste taak heeft de kwaliteitsbeoordeling te coördineren en te evalueren...Kunstendecreet neergeschreven zijn

Nr. 99, December 2005 • Van alle markten thuis
Dossiers werden geschreven maar in tussentijd werd het nieuwe kunstendecreet gefinaliseerd...Anciaux had intussen de fakkel weer overgenomen en besliste in juni 2005 dat de aanvragen tot structurele subsidiëring nutteloos waren: 'Musical behoort niet tot het kunstendecreet maar wel

Nr. 101, April 2006 • Pieter De Buysser • Dertien thesen tegen snobs (Bis)
Beleidsmatig valt het doorgeven van 'het gehalte van het kunstwerk' onder het kunstendecreet...Het kunstendecreet hoeft daar niet voor te worden gebruikt

Nr. 104, December 2006 • (Inhoudstafel) • (Inhoudstafel)
De categorie ‘werkplaatsen’, zoals die in het nieuwe kunstendecreet werd gelanceerd, is een flexibele term die heel wat ladingen dekt

Nr. 104, December 2006 • Anne Dekerk, Sally De Kunst • Landschapsschets werkplaatsen
Over deze nieuwe categorie binnen het kunstendecreet heerst nogal wat verwarring...Bij de laatste ronde, na de invoering van het schottenloze kunstendecreet, werd dat aantal opgetrokken tot veertien...van het schottenloze kunstendecreet, dat vraagt om een open en ruimdenkende omkadering van de kunstenaar en zijn praktijk

Nr. 104, December 2006 • Elke Van Campenhout • Edito
Terug naar de tuin om een nieuwe categorie in ons ‘schottenloze’ kunstendecreet op te spitten: ‘de werkplaatsen’. En weer naar de tafel voor verder onderzoek

Nr. 106, April 2007 • Lieve Dierckx • Allemaal samen: mag ballet ook dans zijn?
De beoordelingscommissie gaf dit met zoveel woorden mee als waarschuwing in haar adviesnota aan het kbvv in het kader van het nieuwe Kunstendecreet...Sinds het nieuwe kunstendecreet bijvoorbeeld, is één en ander in een stroomversnelling gekomen