Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


22 document(en) met "Minister van Begroting" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
houden het bij deze twaalf, omdat zij - door het schrijven van een gemeenschappelijke open brief aan minister Poma (zie verder) - voorlopig zichzelf onderscheiden hebben van andere, eventueel...Er zijn natuurlijk nog andere factoren die van invloed zijn op het aantal voorstellingen: de grootte van het potentieel publiek, de belangrijkheid van het theaterblok in het geheel van de werking, de...De Minister van Begroting (Ph

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De Vlaamse musicals die in opdracht van Arena geschreven werden (Johnny Limbo van Luc Vandeputte en Walter Stes en Playmate van Jaak Van de Velde en Walter Ertvelt) verzopen in de ambitie om...De artistieke reputatie van Schoenaerts maakt van hem een prijsbeest, maar zijn produk-ties staan volkomen los van wat er in Arca/NET gebeurt...Verhuisd uit een parochiezaal aan de rand van Gent, kwam het gezelschap terecht in de vergane glorie van het Gentse volkstheater, het Van Crombrugge-genootschap

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Hebt gij één van de tijdelijke groepen al weten verdwijnen door toedoen van de minister...Het is toch niet de taak van de minister van cultuur te zorgen dat er geen mensen worden afgedankt...bent het dus eens met Brinkman (minister van cultuur in Nederland) om topgroepen meer te steunen

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
De tekst van het spel is van Marieke Demeester; de regie voert Rik Hancké, Wannes Van de Velde zorgt voor de muzikale aanpak en enkele liederteksten en de choreografie is van de hand van Lea Daan...nadien... Ik schrijf u dit alles omdat uw artikel --- zij het dan beperkt tot het toneelleven van een stad -- blijk geeft van een objectiviteit die een eresaluut verdient, terwille van de zeldzaamheid van het...De leden van de Raad zijn zich allen bewust van hun verantwoordelijkheid ten overstaan van de Minister in verband met het te voeren beleid ten overstaan van het theater-gebeuren in Vlaanderen en dit

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
van de best geoutilleerde theaters van West-Europa is.) De totale kostprijs van de 'Bourla' overschreed uiteindelijk het miljoen, in plaats van de oorspronkelijk voorziene 300.000 Gulden (ook de kosten...De bevoegde dienst van de Stad Antwerpen (nog steeds eigenaar van het gebouw) gaf als officieel standpunt dat minister voor Nederlandse Cultuur Poma initiatieven genomen heeft om het gebouw over te nemen...Een paar maand geleden werd een beslissing naar de begroting van volgend jaar verschoven

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
de burgemeester van Antwerpen, de direkteurs van de drie Antwerpse stedelijke gezelschappen (KNS, KJT, MKT) en van vakbondsafgevaardigden, verklaarde Minister Poma dat het MKT in aanmerking zou komen...De Minister lijkt een ongunstig advies van de RAT te kunnen ontplooien in beloftevolle vooruitzichten, (de 10 miljoen die hij in 1983 aan de KNS ontnam zouden dus via het MKT eventueel weer naar de...Bovendien," zo citeert de minister de conclusie van zijn RAT verder, "ondervindt het Brialmontteater binnen de Brusselse kontekst een zware concurrentie niet alleen vanwege andere vergelijkbare

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
de persoonlijke beslissing van minister Poma het MKT niet te schrappen). Oorspronkelijk had hier Hadewych moeten staan, een mystieke tekst van Frieda Pittoors en Apostopoulos Angelopoulos...De leden van de RAT hadden de Minister ook voorgesteld de betrokken gezelschappen extra te volgen tijdens de eerste helft van het seizoen 1984-85...de daaropvolgende maanden en op vraag van de Minister zijn nog meerdere contacten geweest met vertegenwoordigers van MKT, EWT, Brialmont en Tentakel

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Yvonne op/ achter de canapé In een regie van Matthias De Koning stortte Stan zich in een uitbenen van Yvonne, Prinses van Bourgondië van de Pool Witold Gombrowicz...Uit de talrijke kandidaten koos Minister van Cultuur Dewael uiteindelijk Clémeur, zeer tegen de zin van Mortier die Franz Marijnen naar voor had geschoven...homme de culture le plus 'indispensable' de la Communauté française" (dixit Le Soir) krijgt van zijn voorganger André Leysen een evenwichtige begroting, maar moet op vrij korte termijn zorgen voor een

Nr. 39, December 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra
Bij de aankondiging van het nieuwe programma verklaarden Mark Deputter en Dirk De Wit, de artistiek verantwoordelijken van het Stuc in Leuven, dat zij er ernstig over nagedacht hadden om de deuren van...Intussen heeft de minister ook bekend gemaakt dat er op de begroting 1993 geld is vrijgemaakt voor het uitvoeren van het nieuwe decreet in één fase (een ogenblik werd voorgesteld om het decreet...geschiedenis van de verschillende kunstencentra (inkomsten en uitgaven, pu-bliekscijfers, receptieve en produktieve werking, de rol van het Vlaams Theater Instituut, de rol van de overheid). Een onontbeerlijke

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
Ook ondanks dit decreet blijft de mogelijkheid van een levendig theaterlandschap, maar het wordt afhankelijk van de toepassing door de minister van cultuur...De jongste jaren diende de minister meermaals af te wijken van het gekregen" advies omdat het verre van voldeed...Het mandaat van de adviesraad zou in tijd parallel moeten lopen met dat van de minister

Nr. 43, November 1993 • Marc Reynebeau • Met twee woorden spreken
Het is immers de federale minister van financiën (de politieke voogd van de Nationale Loterij) die beslist over de verdeling van de Loterij-winsten...Dat kon op de drie belangrijke beleidsterreinen die de zijne zijn: als voorzitter van de executieve, als minister van economie en als minister van buitenlandse betrekkingen...Ze werd zelfs officieel van overheidswege bevorderd, zeker door de toenmalige, liberale minister van cultuur Patrick Dewael

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
1990 leidt ze de 'Culturele Actie' op het Staatssecretariaat van Cultuur, dat rechtstreeks afhangt van de eerste minister Cavaço Silva, want Portugal kent geen apart ministerie van cultuur...van Pina Bausch; Sankai Juku als vertegenwoordiger van de nieuwe Japanse dans; een choreografie van Forsythe door het Nationale Ballet van Nederland; Merce Cunningham en de nieuwe produktie van Rosas...van Tom Waits, gespeeld door het Thalia Theater van Hamburg; Luca Ronconi met zijn Teatro di Roma, niet met het eerder aangekondigde Affabulazione van Pasolini maar met Aminta van Torquato Tasso

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Theo Van Rompay en Stef Ampe hadden een gesprek met leden van de vier Raden van Advies Staf Pelckmans, Bruno Verbergt, Eddy Frans en Johan Van Heddegem (in dezelfde volgorde als het rijtje Raden...Bij het aantreden van minister Luc Martens hebben we onze vraag herhaald om inzage te krijgen in de beleidsplannen, het activiteitenoverzicht en de begroting van het Ballet, zodat we tenminste een...Verder verwacht ik van de minister dat hij naar wegen zoekt om de kwaliteit van de adviesverlening te verhogen, dat hij samenwerking nastreeft

Nr. 54, Februari 1996 • Paul Corthouts • Wordt het een warme lente?
Het podiumkunstendecreet van 27 januari 1993 bepaalt dat de Vlaamse regering moet beslissen over de verdere erkenning en subsidiëring van reeds erkende organisaties, op basis van een advies van de...Er mag aangenomen worden dat de minister hiermee niet enkel doelde op de pure inhoud van zijn besluit, ook al vond hij het wellicht niet ongevaarlijk en iets te overhaast om, na slechts enkele maanden...Noodgedwongen waren het dus de preadviezen - weliswaar met de reactie van de instellingen in bijlage - die werden doorgestuurd naar de minister

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
Een salon van weigeraars Over het uitblijven van een dansbeleid In weerwil van de adviezen van de Raad voor Dans besliste minister Luc Martens afgelopen zomer geen nieuwe...Allicht alludeerde minister Martens met zijn bewering op het uitblijven van grootscheepse reddingsoperaties, zoals onder voormalig minister van cultuur Weckx, toen een vangnet met een omvang van 42...Minister Martens mag dan wel 213 miljoen extra uit de begroting hebben kunnen halen, blijkbaar stond snel vast dat die som zou geïnvesteerd worden in een verdere consolidering van de bestaande

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
1990 besluit Minister van Cultuur Dewael een substantieel deel van het voorziene budget voor de theaterprojecten over te hevelen naar de receptieve productiecentra, die ook wel 'werkplaatsen voor...Het kabinet van Minister Dewael becijfert dat er jaarlijks 250.000.000 fr...Onlangs werden de nieuwe adviesraden van de Minister van Cultuur ingevoerd en bemand, maar niets wijst erop dat de huidige structuur snel tegemoet zal komen aan bovenstaande verzuchtingen

Nr. 68, Juni 1999 • Clara Van den Broek, Marleen Baeten • Het wilde Westen
het geval van Ten Oorloghebben wij die gesprekken vanuit de redactie zelf al heel vroeg op gang getrokken, meer bepaald van in het najaar van '96...Dat magazine is van de Standaard-Magazineredactie, niet van de cultuurredactie van De Standaard...Als dat verandert - en er zijn stemmen in die richting, je moet maar eens naar het discours van de Nederlandse minister van Cultuur luisteren, die de eigen inkomsten steeds wil verhogen - stel je je

Nr. 68, Juni 1999 • Katia Segers • Zin en onzin van sponsoring
Autonome kunst - dit is kunst die niet afhankelijk is van de markt -benadert in dit geval het ideaal van de 'ware kunst'. Kunst geproduceerd binnen de condities van de markt verliest haar statuut van...het succesbedrijf Music Hall). In ons land heeft vooral Patrick Dewael -minister van Cultuur tussen 1985 en 1989 - de idee gepromoot dat cultuur en economie niet eikaars tegenpolen zijn...Via de ondersteuning van musea en de hulp bij de bouw of restauratie van accomodaties (theater-, concertgebouwen) en de structurele sponsoring van culturele- en kunstencentra maakt het kunstinitiatief

Nr. 72, Juni 2000 • Luk Van den Dries • Vaudeville
minister en de publieke opinie te vragen voor de door de kortzichtigheid van een commissie bedreigde Vitale onderdelen' van de Vlaamse theatercultuur...Moet de minister eerst een beleidskader aanbieden en een begroting waarbinnen de adviezen kunnen ontstaan of wordt de commissie daarentegen totaal vrijgelaten met de opdracht enkel een kwaliteitslat...Want een uiteindelijke beslissing wordt door de minister geveld en het hangt louter van zijn eigen visie (die hij dan wel dient te motiveren) af of die adviezen al dan niet en in welke mate gevolgd

Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
Als de minister van Cultuur een evenwichtig en coherent spreidingsbeleid voor de kunsten wil uitbouwen, dan kan hij blijkbaar moeilijk om dit planningsapparaat heen, ook al is het...memorie van toelichting van 18.12.2000) biedt de minister onmiddellijk een alternatief aan voor de gemeenten die geen centrum- of spreidingsfunctie vervullen, maar toch een cultuurbeleid willen...Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde, Zaventem Papierberg Beide ontwerpen van decreet van de minister van Cultuur gaan uit van de autonomie van de gemeenten en proberen de uitbouw van een


Toon volgende resultaten