Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


205 document(en) met "NAMEN TE GEVEN" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Ik kan namen noemen van Belgen die op dit ogenblik beroemd zijn en die via het Belgische Centrum kans kregen om bijvoorbeeld stage te doen bij grote buitenlandse regisseurs...en de vriendschap onder de volkeren te versterken, het wederzijds begrip te stimuleren, en de creatieve samenwerking onder alle tonelisten te verruimen...03/237.38.67). Om lid te worden moet men 'blijk geven van enige activiteit of deskundigheid in een van de uitvoerende kunsten, als b.v

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Ik zou slechts een vergoeding geven voor het transport, voor hun verplaatsingen en maaltijden, opdat ze die niet van hun werklozensteun zouden hoeven te betalen...Delcampe ziet "een aantal gekwalificeerde mensen op de markt, die gepassioneerd worden door het theater en die bezig zijn de geïnstalleerde generaties een duwtje te geven", en ook de angst voor...Kijken in hoeverre het zinnig is om als collectief door te gaan, op een nieuwe manier organisatorisch en inhoudelijk zin te geven aan het bestaan van onze groep

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Een sluitend antwoord is niet meteen te geven...Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat steeds dezelfde namen opduiken...Het hoort tot de plicht van de overheid om hierop toe te zien, de aan- of afwezigheid van een uit privé-initiatief ontstaan centrum mag hier niet de doorslag geven

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Soms houdt een mens te weinig uit, soms te veel...Wanhopige droom in de droom: ik kan, gewoon door mij op te rollen, mijn lichaam veranderen in een projectiel dat door een gat in het dak van de lift te slaan, de tijd inhaalt...Ik heb te lang geaarzeld: de mannen maken zich los van het reclamepaneel en komen dwars over de straat op mij af, voorlopig zonder mij aan te kijken

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
uiting te geven aan een obsessieve wereld...Net zoals de vaak lang uitgesponnen metaforen rond zinkende schepen en dergelijke lijkende parabels te opvallend geconstrueerd om doorzichtig te zijn en ruimte te laten voor de werkelijkheid achter...hebben getracht al deze feiten zo volledig mogelijk weer te geven

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Om vijf voor twaalf, misschien iets vroeger, stelt men alles in het werk om mij terug het gevoel van halfnegen te geven: de marktsfeer, de muziek, de bar, de feestverlichting, ... Hoe komt...Op deze manier dacht men het essentiële te kunnen overhouden en tevens een tijd-loze stijl te ontwikkelen die de voorstelling een universeel karakter moest geven...Het concept vervalt en meteen wordt het moeilijk om aan de figuur van de verteller een duidelijke inhoud te geven, of tenminste : er is geen nieuwe intentie gevonden, wat men duidelijk afleest uit de

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Vlerick haalde groepen in die een paar jaar later te duur werden om nog in de Zwarte Zaal op te treden en legde een opvallende aandacht aan de dag voor de vermenging van kunstvormen, vnl...En Poma beweert daar niets mee te maken te hebben...Men denkt er eerder aan de ingediende rekeningen van het NTG eens te gaan nazien om te becijferen of er niet hier en daar kan gesnoeid en bespaard worden

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Maar toch, daarmee verdwijnt op dit moment ook elke mogelijkheid om de idee nieuwe adem te geven...Hoewel het niet makkelijk is om genoeg zelfkritiek te bezitten om tot een nieuwe adequate werking te komen of om er zelf een eind aan te maken...En vind je het politieke censuur van de overheid om Proloog weg te bezuinigen ? "De redenen van de overheid om zich van Proloog te ontdoen hebben niets maar dan ook niets vandoen met de

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Het lijkt dan ook niet overbodig de principes en ideeën die aan de basis liggen van Cunninghams werk nader te belichten, te meer daar zij een belangrijke invloed hebben uitgeoefend op heel de post...Haar danstechnieken waren er dan ook op gericht een optimale uitdrukking te geven aan emoties en conflicten...Hij weigerde het publiek één of andere interpretatie of idee op te dringen en werd aldus de grondlegger van de 'pure movement' idee die zeer sterk haar stempel heeft gedrukt op de post-modern dance

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
En toch hebben de Tachtigers meer gemeen dan de regie de boventoon te laten voeren en specifieke acteurstechnieken (zingen, dansen, een type neerzetten) geen kans te geven...gardist uit de jaren 50 blijkt tegen-woordig niet meer in staat om zijn tekst te onthouden, leest dus af uit een boek, valt te vroeg of te laat in, moet door de andere auteurs geholpen worden, maar vreemd...Het plan om de vijf lesbrieven, Scholen in Toneel Een brug tussen wetenschap en onderwijs, uit te geven, ontstond na een enquête bij leraren in het noorden van Nederland

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Hij vond het te delicaat om erover te praten, was blijkbaar bang dat iemand haar zou beschouwen als een buit...Welke namen geven ze tegenwoordig toch, hé...Het was te mooi om waar te zijn

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Uw taak, geachte dames en heren, is het toneeldecreet te herdenken en te herzien, het daarbij zeker meer 'rationeel' te maken om elk negatief automatisme er uit te bannen en er eerlijke morele...Duiding Het is natuurlijk aardig van Poma te beweren dat "het pluralisme verzekerd en alles bespreekbaar is". En niemand hoeft eraan te twijfelen dat Jaspaert en co "vanuit een diepe liefde...Te verwachten Omdat het in een klein landje als Vlaanderen eigenlijk nauwelijks mogelijk is een volledig 'onafhankelijke en deskundige' commissie voor toneel samen te stellen mag men

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
De stad zou het in pacht geven aan het ministerie van Karel Poma die dan over het gebruik moet beslissen ; werken zijn nodig om het opnieuw bruikbaar en veilig te maken...internationale bekendheid met zijn 8-urig project Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was (cfr...Na de start in 1981 was er vooral muziek te beluisteren (het muziekconservatorium huist in hetzelfde gebouw), maar sinds 83 is er ook veel dans en toneel te zien (Ballet van Vlaanderen, nieuwe

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Ook in de conservatoria van Gent en Antwerpen begon ze op dat moment les te geven...muziek: men heeft soms niet de moed en het doorzettingsvermogen of men begint te laat om reëel eerst die solfège van de danskunst te gaan leren...hebben wel wat stokken- en eierdan-sen; maar dat is alles te kort, te klein

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Hij duwt hem op het bureau om hem een pak slaag te geven...te zijn, teleur te stellen -- sommigen van u zijn zelfs van buiten de stad, ja uit andere provincies gekomen-- dat ging mij te ver en mijn vrouw deelt, ongetwijfeld, mijn mening...Wanneer een volk van achtendertig miljoen mensen opstaat om zich te verdedigen, vastbesloten alles te vernietigen en zich liever met al zijn bezittingen te laten verdelgen dan zich te onderwerpen aan

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Welke verklaringen worden in zo'n geval aangevoerd, niet zozeer om het eigen standpunt te wettigen, hoewel dat òòk, maar in de eerste plaats om voorkomen en verschijningsvorm van de tegenstelling te...Het volstaat een vergelijking te maken met het Noorden, Voor de bevrijding van de zeven Noordprovincies hadden die werkelijk niet veel te betekenen en het zwaartepunt lag tevoren in het Zuiden, Maar...Ons standpunt is duidelijk: het is aan de Minister onze adviezen openbaar te maken, het is aan ons de grootste openbaarheid te hanteren bij het voorbereiden van het advies, En daar zullen wij in de

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Het half miljard dat we geven is veel geld, maar eigenlijk nog te weinig om iedereen tevreden te stellen...Wij staan heel dicht bij de theatermakers, daardoor kunnen we meer nieuws doorgeven dan de dagbladkritiek en worden we zelf om de haverklap gevraagd om bij een gezelschap te gaan werken, bijvoorbeeld...Tot een esthetische kwaliteit komt men slechts op lange termijn, daarvoor is de wisseling van medewerkers bij hen te groot

Nr. 8, September 1984 • Klaas Tindemans • REPERTOIRES IN HET SEIZOEN 1984-85
Maar precies in die waardering is de logica ver te zoeken, en 'redelijkerwijs' niet te achterhalen, zeker niet als blijkt dat de RAT-leden omtrent die criteria een strikt stilzwijgen hebben...zelf dat ze, wegens te 'moeilijk' theater, te weinig publiek trokken, en trekken ze de foute conclusie dat het repertoire populairder moet worden...Het is natuurlijk verheugend te kunnen vaststellen dat deze schrijvers ontdekt worden en dat men ze aandurft, maar het is bijna zeker, gezien de reputatie van de betrokken theaters, hoe ernstig die

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
Onder de navolgers hiervan rekent men onder andere de architecten Moller (het Theater te Mainz, 1833), Roelandt (de Schouwburg te Gent, 1837) en Semper (het Hoftheater te Dresden, 1838-1841). De...praalziek vertoon (2). Het volstaat hier dan ook aan te geven dat na de renovatie van 1865 de nu 'royaal' beklede zaal liefst 2200 plaatsen bevatte, of 170 meer dan ...de Parijse Opera...Dit illustreert wel duidelijk de weinig artistieke, maar des te meer protserige functie van het Théâtre Royal Français voor de sinjorenbourgeoisie

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
één zonk en de lijken ronddreven verdienden ze weer wat Dat zei ie terwijl ie zat te wachten tot de dokter kwam en ik steeds weer moest zeggen dat ik zijn diagnose niet kon geven Luister je niet...Oi Oi Geef me die spijker Hier moet ie nog vaster Sakko Eindelijk wat te doen Ik kan je er ook twee geven Oi Heb er maar één nodig Hou eens vast Man in auto Ik heb de dood te vaak onder ogen...gehad om nog bang voor hem te zijn Maar deze is onbegrijpelijk Geen doel geen reden te bekennen Zijn jullie dan vijanden Hebben jullie iets tegen me aan te voeren Als au Niet in mijn knie Alsjeblieft Mijn


Toon volgende resultaten