Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "Raad van Advies voor Teksttheater"Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
De tekst van het spel is van Marieke Demeester; de regie voert Rik Hancké, Wannes Van de Velde zorgt voor de muzikale aanpak en enkele liederteksten en de choreografie is van de hand van Lea Daan...Als voorzitter van de Raad van Advies en geïnterviewde in dit artikel kan ik akkoord gaan met de weergave van de citaten uit ons gesprek, al betreur ik persoonlijk enkele conclusies of stellingen die...Geachte Redactie, u zijt, op zijn zachtst gezegd, niet mals voor de representatieve waarde van de Raad van Advies

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
het compromis wordt de Raad wel uitgebreid van 12 naar 15 leden, vooral met het oog op een splitsing in twee subraden, één voor teksttheater, één voor de andere podiumkunsten, beide voorgezeten door...ontwerpdecreet, over de afwezigheid van expliciete normen voor de subsidiering van functies -nochtans : aansluiting bij de CAO is een subsidieringsvoorwaarden over de afwezigheid van 'professionelen' in de Raad van...het ontwerpdecreet, dat is echt een goed punt) Raad van Advies, en die op basis van deze structuur adequaat en alert reageert op de ambities van de theatermakers, en die zichzelf niet onderwerpt aan

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Van Wagner regisseert Jan Ritsema de acteurs van Dito'Dito, die voor het eerst iemand van buiten de groep aantrekken voor een artistiek concept...Ook de KNS-figuratie zorgde voor heibel, omdat ze voor een executiescène in het voor de KNS geschreven stuk Zwarte Sneeuw van Eddy Asselberghs niet uit de kleren wilden, of toch niet allemaal helemaal...Om zich terdege over de werking en de artistieke resultaten van de Vlaamse gezelschappen te informeren, zou zo'n Raad van Advies dus naar alle voorstellingen moeten gaan kijken

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Die onzalige discussie over de Raad van Advies : niemand vraagt zich af welke de democratische functie kan zijn van een adviesorgaan, en welke middelen zo'n adviseurs nodig hebben om zich van die...Helemaal in de lijn van wat men kan verwachten van De Gruyters "ethnocentrische reflex" ligt de vaststelling dat hij zich voor zijn repertoirekeuze baseert op Nederlandse (vooral het repertoire van...artistiek leider en de installatie van een Raad van Wijzen waarin André Delvaux, Fred Brouwers, Guido Minne, Jozef Deleu, Frans Boenders, Ludo Simons, Guido van Hoof, Pierre Mertens en Tijl Eyckerman zetelen

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
Wat gebeurt met een theatergezelschap dat in 1993, bij de aanvang van de vierjarige periode, 'onvoldoende' betoelaagd wordt wanneer in pakweg 1995 de begroting voor het teksttheater verhoogd wordt...De administratie zorgt niet alleen voor de continuïteit, maar ook voor de know how van de sector van waaruit heel wat beleidsvoorbereidend werk kan gedaan en/of georganiseerd worden...De raden van advies zijn tot nu toe in hun samenstelling, in hun werkwijze en in de degelijkheid van hun advies zeer zwak geweest

Nr. 47, December 1994 • Pascal Gielen • Theatercritici op het podium
Dit veld van culturele produktie wordt volgens Bourdieu afgebakend door twee polen: aan het ene uiteinde vinden we de commerciële massaproduktie, aan het andere eind de beperkte produktie voor een...Met het jongste podiumdecreet en de nieuwe samenstelling van de Raad van Advies voor Teksttheater (R.A.T...werd er een nieuwe pot gecreëerd van 42 miljoen voor 'sociale overgangsmaatregelen'. Opvallend hierbij is dat juist die gezelschappen die omwille van hun 'artistieke irrelevantie' van de R.A.T

Nr. 49, April 1995 • Gunther Sergooris • Verzuchtingen van het muziektheater
Bruneel: De Werkgroep muziektheater maakt deel uit van de 'Vereniging van Directies voor Podiumkunsten' (VDP). Dat is een belangenorganisatie, die het hele veld van de podiumkunsten vertegenwoordigt...Het zorgt voor een minimale omkadering van twee personen in vast dienstverband, voor een eenvoudige vorm van infrastructuur en voor de mogelijkheid een produktie op te starten...Bruneel: Die kleinschaligheid berust óp een misverstand, hoewel daar in de criteria van de Raad van Advies sprake van is. Wij leggen ons niet neer bij de kleinschaligheid

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
De minister van Cultuur laat zich sindsdien adviseren door de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst, de Raad voor Dans, de Raad voor Muziektheater en de Raad voor Kunstencentra...Het eerste woord aan het laagste budget: de Raad van Advies voor Muziektheater...Etcetera: De Raad van Advies voor Dans heeft dergelijke opmerkingen betreffende het Ballet van Vlaanderen reeds op een persconferentie vermeld

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Op 26 juni legde de Vlaamse regering de financiële situatie van het teksttheater de dans, het muziektheater en de kunstencentra vast voor de komende vier jaar...Codewoord in deze operatie was voor de adviesraden en de minister Versnippering'. In het aangezicht van de schaarste aan middelen pleitten zowel de raad voor de dans als die voor het teksttheater voor...Er valt niet naast te kijken hoezeer het Kortrijkse theater Antigone ondanks een ronduit negatief advies op de geldelijke toeschietelijkheid van de minister kan rekenen, net zoals het door de raad

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
Een salon van weigeraars Over het uitblijven van een dansbeleid In weerwil van de adviezen van de Raad voor Dans besliste minister Luc Martens afgelopen zomer geen nieuwe...Het behoudsgezinde (naar eigen zeggen 'politiek haalbare') advies van de Raad van Advies voor Dramatische Kunst had voor deze subsidieronde reeds de weg geplaveid en maakte dergelijke...Betekent de angst voor versnippering niet de angst voor de versplintering van het landschap, voor een soort invasie van groepen, een overbevolking van choreografen

Nr. 60, Juni 1997 • Luk Nys • Gevraagd: een professionele adviesraad met een heldere...
De minister van Cultuur volgt hierin maar gedeeltelijk het advies van de adviesraad...kernpunt 14 van deze brief verbaast het de adviesraad dat de minister voor deze vier gezelschappen een som van 22 miljoen opzij heeft gezet...De raad antwoordt daarop dat niet enkel die zeven lijntjes maar ook de 'Algemene bemerkingen in het evaluatierapport' deel uitmaken van het advies

Nr. 75, Maart 2001 • Marianne Van Kerkhoven • Belangrijke kunst gooi je toch niet weg...
Een dergelijke praktijk zou een enorme verlichting betekenen voor de kunstenaars-makers zelf en een bijzonder grote betekenis hebben in de richting van het onderwijs, van de nieuwe lichtingen aan...Als je zo’n raad van cultuur echt iets wilt laten doen dan kan dat; eigenlijk ben jij die raad zelf...De situatie in België was natuurlijk helemaal ontstellend: daar is hetzelfde advies van de Raad voor Cultuur gewoon gepasseerd door de minister, die dan nog eens een keer opnieuw geld heeft uitgedeeld

Nr. 87, Juni 2003 • Judith Vindevogel, Staf Pelckmans • Wordt er te veel theater gemaakt in...
Vaak speelt bij hen de angst mee dat ze niet genoeg publiek zullen bereiken en dat hun Raad van Bestuur - déze druk blijkt veel sterker aanwezig dan die van de overheid - hen daarvoor ter...De plussen en minnen van de vele beoordelaars die in die tijdspanne hun overtuiging hebben kunnen laten gelden zal zorgen voor een kinetisch landschap...Hij kan zo nodig een stevige buffer vormen voor deze politici die zich inderdaad nog al te dikwijls in de plaats willen stellen van de professionele cultuurwerkers