Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "Raad voor Cultuurbeleid"Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
Bestaat dat dan, een 'socialistisch cultuurbeleid'? De internationale arbeidersbeweging, zowel socialistisch als communistisch van inspiratie, heeft nooit een prioritaire belangstelling gehad voor...En toch blijft het allemaal paradoxaal : aan de ene kant voel je een verwaterd socialisme met een nog sterker verminderde aandacht voor cultuur en aan de andere kant stel je vast dat het budget voor...Voor het seizoen 1983-84 paste de stad voor KNS en KJT - het gebouw van de stadsschouwburg en zijn technisch personeel inbegrepen - respectievelijk 83.385.000 en 56.357.000 fr

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Frank Van Oss, "Dossier Alternatieve Culturele Centra, Limelight: puur cultuur", in Opvoeding, driemaandelijks tijdschrift van de Centrale voor socialistisch cultuurbeleid, jg...Geachte Redactie, u zijt, op zijn zachtst gezegd, niet mals voor de representatieve waarde van de Raad van Advies...zwijgplicht is binnen de Raad en dat u opteert voor spreekplicht

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
aan alle toneelgroepen werd rondgestuurd, doet de Raad van Advies voor de Toneelkunst (RAT) een oproep tot suggesties m.b.t...Toen er bij de invoering van het decreet plotseling veel meer geld voor theater vrijkwam - ook voor groepen die voorheen nooit gesubsidieerd werden -, werkte dit binnen het Vlaamse theater als een...Op de lijst van kandidaten voor de Staatsprijs voor Toneel zal men bezwaarlijk de namen van Jan Decorte en Jan Fabre terugvinden; nochtans hebben zij een belangrijker bijdrage geleverd tot de Vlaamse

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
met projecten gaan werken" (dat nog nergens een invulling kreeg, laat staan op zijn voor- en nadelen bevraagd werd) lijken dit de nieuwe hefbomen voor een theaterbeleid dat het fameuze decreet zal moeten...Wanneer Luc Philips vandaag Becketts Krapp's last tape speelt voor volle zalen, dan kan dat omdat in de jaren 50 een stel "elitaire" maar overtuigde theatermakers bereid bleek Beckett te spelen voor...De organisatie van kunst Wanneer dit nummer van Etcetera verschijnt zal Minister Dewael voor het eerst gepraat hebben met zijn Raad van Advies voor Toneel

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
kabinetschef). Van de dertien leden van de Raad van Advies voor de Toneelkunst (RAT) waren er drie: voorzitter Piet Jaspaert, ondervoorzitter (en joernalist) Hugo Meert en Warandedirecteur Eric Antonis...een kunstbeleid", "mogelijke fundamenten voor een cultuurbeleid" en "modellen tot beleidspraktijk") leek mooi op papier, maar het aantrekken van referaathouders op basis van enkele concrete items ware...pleidooi voor meer privé-initiatief vanuit de kunstwereld

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
zijn er zo gewend aan geraakt om met weinig tevreden te zijn, dat ook hier geldt: " 't is beter dat men slecht van u spreekt dan helemaal niet". Terwijl de Raad van Advies voor Toneel zwijgt...Annemie Neyts (PVV), Marc Galle (SP) en Luc Breyne (CVP) zijn allen lid van de Commissie voor Cultuur van de Vlaamse Raad; de laatste is daar zelfs voorzitter van...voor een zeer groot deel leven van de subsidiëring door particulieren (de New Yorkse Metropolitan Opera draait voor 55 % op individuele giften, cf

Nr. 14, Juli 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Het wordt hem aangedragen vanuit de praktijk, door mensen te velde, niet - voor zover bekend - door de Raad van Advies voor de Toneelkunst...voorstellen voor een nieuw beleid onder de titel "Weer vrijheid voor het theater", terwijl in hetzelfde nummer de Nederlander Jan Kassies het had over "Cultuurbeleid in crisistijden". Het Vlaams Theater Circuit...heeft vroeger al suggesties gedaan voor een ander subsidiëringssysteem en voor de hervorming van de Raad van Advies

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
Dit zeg ik niet voor u, maar voor mezelf, om me er nog eens goed rekenschap van te geven dat het hele theaterfestival een zaak is van de critici...Deze juryleden hebben gekozen voor het moderne, in de betekenis van het hedendaagse theater, en duidelijk niet voor het conservatieve of conserverende theater...Omdat ik dit soort professionaliteit verwerp, moet ik wel kiezen voor het eerste: iets is mooi, goed of belangwekkend voor die mensen die door allerlei sociale mechanismen als beoordelaars aanvaard

Nr. 43, November 1993 • Marc Reynebeau • Met twee woorden spreken
De publieke middelen voor cultuur zijn al niet bepaald genereus te noemen, zodat het cultuurbeleid des te meer om een coherente, orthodoxe en goed doordachte aanpak vraagt: er valt immers géén geld te...Voor dat falende cultuurbeleid van de overheid was sponsoring meer bepaald het énige alternatief...Toen hij in de Vlaamse Raad over de Ambassadeurs werd ondervraagd, verklaarde Van den Brande dat haast met zoveel woorden: de begunstigden moeten 'representatief (zijn) voor het Vlaams cultureel leven

Nr. 47, December 1994 • Marleen Baeten • Redactioneel
Voor enkele auteurs stond de te halen deadline onverwacht snel voor de deur...Met als gevolg: geen dans en jeugdtheater, een naar het volgend nummer uitgestelde kritiek van de KVS-produktie Oedipus/In Kolonos en idem dito met een standpunt over de plannen van de overheid voor...de oprichting van een Vlaams Centrum voor Cultuurbeleid en een Raad voor Cultuurbeleid

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Lannoye, Marleen Baeten • Interview met Minister Weckx
De minister voor Cultuur en Brusselse Aangelegenheden Hugo Weckx wil hiertoe een Raad voor Cultuur en een Centrum voor Cultuurbeleid oprichten...Naast de Raad voor Cultuur opteer ik voor een orgaan met een beleidsondersteunende rol: het Centrum voor Cultuurbeleid...Men zou tot een systeem moeten komen dat die schotten wegvallen en dat zou bijvoorbeeld door een Raad voor Cultuur en een Centrum voor Cultuurbeleid kunnen voorbereid worden

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
Het behoudsgezinde (naar eigen zeggen 'politiek haalbare') advies van de Raad van Advies voor Dramatische Kunst had voor deze subsidieronde reeds de weg geplaveid en maakte dergelijke...Dat de Raad voor Dans wél veel meer werd gepasseerd, komt dan ook niet doordat die Raad haar huiswerk minder goed heeft gedaan of zoals de minister suggereerde 'dubbelzinniger' was in zijn advisering...Terecht, want hoe kan een Raad voor Dans (sic) een totaalbeleid uitstippelen als slechts een derde van het totale dans-budget binnen haar bevoegdheid ligt

Nr. 69, Januari 1999 • Pascal Gielen • Dans in Vlaanderen 1980 - 1995
Voor een enkele keer ligt het Franstalig cultuurbeleid hier voor op het Vlaamse...Zo zien we dat het Commissariaat Generaal voor Internationale Culturele Samenwerking een belangrijk com-pensatiebeleid voerde voor een gebrekkig dansbeleid...Met de stemming van het podiumkunstendecreet in 1993 werd een Raad voor Dans (rad) geïnstalleerd

Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
Minister Anciaux heeft namelijk twee ontwerpdecreten klaar: voor de culturele centra en voor het gemeentelijk cultuurbeleid...Minister Anciaux heeft nu werk gemaakt van een nieuw wettelijk kader: hij legt zowel een ontwerpdecreet voor de culturele centra als een ontwerpdecreet voor het gemeentelijk cultuurbeleid...memorie van toelichting van 18.12.2000) biedt de minister onmiddellijk een alternatief aan voor de gemeenten die geen centrum- of spreidingsfunctie vervullen, maar toch een cultuurbeleid willen

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Darras, Dries Moreels • Bart Caron: "We denken niet in termen...
Katrien Darras & Dries Moreels De eerste versie van het ontwerp van decreet op de culturele centra en het gemeentelijk cultuurbeleid zorgde voor nogal wat opschudding...En dit geldt niet alleen voor het theater (de podiumkunsten), maar ook voor muziek en voor b.v...Je zou natuurlijk ook stadsgewestelijk kunnen denken, of culturele regio's afbakenen en een geïntegreerd cultuurbeleid ontwikkelen voor die hele regio

Nr. 82, Juni 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Stadstheaters - deel 3: Publiekstheater Gent
het werk bij Arca begint zich een grote fascinatie af te tekenen voor Vlaamse dramaturgie, voor zowel oude als nieuwe Vlaamse stukken...Het is onze bedoeling dat plateau meer in te schakelen in het stedelijk cultuurbeleid, het open te stellen voor andere collega’s; een receptief podium, maar dan vooral Génts-receptief...van der meiren: Voor Montagnes Russes had ik enkele jonge acteurs bij mekaar die voor het eerst samenspeelden maar misschien de kern van een gezelschap hadden kunnen vormen

Nr. 85, Februari 2003 • Katrien Darras • Grote Storing in zuidelijk West-Vlaanderen
En of dat nu voor tien of voor vijftien gemeenten was, dat doet er op een bepaald moment niet meer toe...Voor alle projecten samen geldt voor ons hetzelfde als voor Brugge 2002: met twintig procent van de projecten bereik je tachtig procent van de bezoekers...ETCETERA: Nochtans zijn jullie vanaf 1998 naar buiten gekomen met een aantal projecten, maar dan werd jullie weer verweten dat die voor een selecte doelgroep waren

Nr. 87, Juni 2003 • Judith Vindevogel, Staf Pelckmans • Wordt er te veel theater gemaakt in...
Voor een gezelschap als WALPURGIS kan een organisator zich niet beperken tot het werk dat hij 'gewoonlijk doet'. Er wordt van hem verwacht dat hij creatief is en méédenkt...Het nieuwe decreet betreffende het lokale cultuurbeleid goot wel wat olie op de roest en zie: ambras in de vriendenclub...De Warande werkt reeds jaar en dag met een sterke autonome raad van bestuur en er zijn weinig gemeentebesturen in Vlaanderen waar de verhouding met de politiek (over de partijen heen) zo goed

Nr. 99, December 2005 • Elke Van Campenhout • Creatief is troef
Flordia introduceerde controversiële index-modellen als de 'gay index' en de 'bohemian index' als graadmeter voor de potentiële ruimte voor creativiteit in een stadsomgeving, waardoor de 'creatieve...Nu is het de uitdaging voor de cultuursector om te bekijken wat dat voor hen betekent...Voor meer informatie hierover kan je terecht op www.wvc.vlaanderen.be/cultuurbeleid/download/ cultuurindustrie_visietekst01022005.pdf 2 Meer informatie over de Conventie is te vinden op de

Nr. 112, Juni 2008 • John Zwaenepoel • Column: Aengespoeld
Net voor de première van zijn bewerking en regie van De man die zijn haar kort liet knippen (Johan Daisne), begin mei van dit jaar, gaf Joris Vandevenne een interview op Radio Wijkname Regionaal (rwr...Ik word hierin ook gesteund door mijn volledige Raad van Bestuur...lacht) RWR: Afgaand op uw brieven in de Stakelse Courant durft u het lokaal cultuurbeleid wel eens hard aan te pakken