Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


52 document(en) met "Raad voor Podiumkunsten" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Wat dan de overheid in paniek brengt "omdat er zoveel gezelschappen zijn waar het ministerie nooit van hoort en waar het ministerie nooit van wil horen, waar de Raad voor de Kunst niet over kan...stellingen leiden tot (suggesties voor) een "rechtvaardige" verdeelsleutel voor de al te beperkte subsidiegelden...Geld staat nooit garant voor en zegt niets over de kwaliteit van een kunstwerk, maar is een noodzaak voor wie zich met kunst bezighoudt (professioneel in elk geval, vaak geldt het ook voor niet

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
zijn er zo gewend aan geraakt om met weinig tevreden te zijn, dat ook hier geldt: " 't is beter dat men slecht van u spreekt dan helemaal niet". Terwijl de Raad van Advies voor Toneel zwijgt...Annemie Neyts (PVV), Marc Galle (SP) en Luc Breyne (CVP) zijn allen lid van de Commissie voor Cultuur van de Vlaamse Raad; de laatste is daar zelfs voorzitter van...voor een zeer groot deel leven van de subsidiëring door particulieren (de New Yorkse Metropolitan Opera draait voor 55 % op individuele giften, cf

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Ik had Gor-don al eerder gezien in vrij lege Pa-rij se banlieue-theaterzalen, maar nu hij een thuismatch speelt, is het werk voor het talrijke BAM-publiek en voor mij bijzonder overtuigend...George Brugmans van Springdance (Utrecht) houdt een schitterend pleidooi voor de Nederlandse podiumkunsten...Ik twijfel ook aan de bereidheid van het hedendaagse universitaire milieu om evenveel aandacht aan de dag te leggen voor spitsonderzoek in het culturele domein als voor wetenschap en technologie

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
De Nederlandstalige creatie van De Nacht juist voor het Woud was vorig jaar het debuut van het nieuwe gezelschap Sandberg Produkties uit Antwerpen, en werd goed bevonden voor een nieuwe mini-tournee dit...Daarenboven zag het zich beloond met 2 zetels in de nieuwe Raad voor Advies (voor Rudy van Vlaenderen en Jozef Verhaeren). Of directeur Van Vlaenderen een zekere rancune voelt tegenover...Varia staat voor de Europese dimensie in het Franstalige theater, voor een groot repertoire, voor Duitse dramaturgie, voor gewichtige scenografie, voor belangrijke talentverzameling, voor Europese

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Op die manier is grotere politieke soepelheid theoretisch mogelijk, vermits de minister (en zijn Raad voor Podiumkunsten) geen rekening moet houden met voorwaarden vooraf...Laatste opvallende vernieuwing: uit de Raad voor Podiumkunsten, de opvolger van de R.A.T...De Keersmaeker, Jan Lauwers, Josse De Pauw,...) kunnen verder werken: zij hebben teveel ervaring... De Raad voor Podiumkunsten -- wie kan er nog inzitten

Nr. 26, Juni 1989 • Inhoudstafel
120; te storten met vermelding van hel aantal bestelde abonnementen op KB-rekening nummer 433-1069951-66 van Etcetera, Abonnementendienst, Visverkopersstraat 13, bus 13, 1000 Brussel; voor...Biedt de Raad van Advies voor Podiumkunsten meer garanties voor een autonoom artistiek beleid ? En vooral, wordt het nu mogelijk iets te doen tegen de institutionele verstarring en artistieke...Etcetera biedt nu en straks voer voor het (hopelijk) belangrijke debat

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Ten vierde: de samenstelling van de Raad voor de Podiumkunsten, een probleem waar de werkgroep nog niet uitgeraakt was en waar ze voorstellen overliet aan de Executieve zelf...het compromis wordt de Raad wel uitgebreid van 12 naar 15 leden, vooral met het oog op een splitsing in twee subraden, één voor teksttheater, één voor de andere podiumkunsten, beide voorgezeten door...Een -in de dagelijkse realiteit regelmatig mank lopende, maar principieel gezonde- splitsing tussen beheerscontrole (door de ambtenarij) en inhoudelijke evaluatie (door experts in de Raad voor de

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Waar bleef de regisseur ? Hij had in de tekst kunnen hakken, hij had de spelers enige zin voor ritme kunnen meegeven, enige zin voor nuance, ook al zijn de personages kartonnen stripfiguren...Voor hoelang ? Robert Wangermée is benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van de Munt...Ik heb duidelijk gekozen voor een dekreet dat alle podiumkunsten wil behandelen, en niet alleen het tekstteater

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Wat betekent het voor hen om, ver buiten de vertrouwde omgeving in een zaal, die notabene oorspronkelijk werd gebouwd voor circusvoorstellingen, hun spirituele ding voor een uitverkocht huis...Deze wat uitgebreide situering om te wijzen op het toch wel ongewone karakter van deze pro-duktie "met kinderen bestemd voor volwassen oren". Een voorstelling die aldus de aankondiging, "voor het...Een pad, nooit zonder risico's, maar vruchtbaar en noodzakelijk voor de dynamiek en de actualiteit van de podiumkunsten

Nr. 31, September 1990 • Hildegard De Vuyst • Een lege plek om te blijven
De kat op de koord Een kunstencentrum moet erkend worden door een nog te installeren Raad voor Kunstencentra, maar het kabinet van Cultuurminister Dewael laat weinig twijfel bestaan over wie...Misschien, dacht ik, heeft dat te maken met het feit dat de Beursschouwburg tot voor kort gefinancierd werd door Volksontwikkeling en niet door Kunsten, maar hetzelfde geldt voor deSingel...Het decreet van '90 legt voor hen zelfs niet eens de toestand vast zoals die nu is, maar zoals die was voor deze centra halfweg de jaren '80

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
De Raad van State, van zijn kant, reageert op het decreetontwerp voor de podiumkunsten en vindt dat een aantal bepalingen niet conform zijn aan het cultuurpact...Slechts sinds korte tijd beschikt het gemeenschapsonderwijs over een eigen inrichtende macht: de Algemene Raad voor het Gemeenschapsonderwijs, kortweg ARGO genoemd...Raad van State reageert op het decreetontwerp voor de podiumkunsten Onlangs gaf de Raad van State zijn mening te kennen over het 'ontwerp van decreet houdende regeling van de subsidiëring voor

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Organisatie voor podiumkunsten Organisaties voor podiumkunsten kunnen erkenning en subsidiëring als gezelschap aanvragen, dan wel opteren voor projectmatige betoelaging...Een organisatie voor podiumkunsten kan er ook voor kiezen projectmatig te werken...beoordelingscriteria gelden niet voor de andere organisaties voor podiumkunsten

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
verblijfplaats in het Nederlandse taalgebied heeft' (2). Om voor erkenning en voor subsidiëring in aanmerking te komen diende een organisatie voor podiumkunsten te beschikken over rechtspersoonlijkheid...bevoegde adviesraden moeten toelaten de artistieke kwaliteit, de globale werking en het beheer van elke organisatie voor podiumkunsten te beoordelen (10). Daarvóór gold deze regeling enkel voor de organisaties...De basissubsidies bedragen maximaal 15% van de door de Vlaamse Raad goedgekeurde kredieten voor instellingen voor Nederlandstalige Dramatische Kunst

Nr. 37, April 1992 • ERwin Jans • Arne Sierens Gent en de wereld
Voor het 'Zuidelijk Toneel' vertaalde hij inmiddels Desire under the elms van Eugene O'Neill en als 'writer in residence' schreef hij Boste voor De Blauwe Maandag Compagnie...Sierens schreef zijn eerste stuk Het Vermoeden, dat als ondertitel 'een treurige burleske' meekreeg, voor een amateurgezelschap dat in opdracht van Het Huis voor Politieke Vluchtelingen een stuk over...Ten einde raad en om aan het front te ontsnappen verminkt de soldaat zichzelf, hij schiet zich in zijn hand: 'De oorlog is voor eeuwig en 3 dagen gedaan voor mij'. Zijn pijn en wanhopige vreugde wordt

Nr. 38, Mei 1992 • Dirk Vanhaute • Het kindertheater zit in de lift. Een...
Zeker in het licht van het nieuwe, en waarschijnlijk snel goedgekeurde decreet voor de podiumkunsten is er een initiatief nodig...Om in dit stadium efficiënt te werken zou de Raad van Advies aan de Toneelkunst (RAT), vooraleer een advies aan de minister van cultuur uitte brengen voor het seizoen 1992-93, enkele zittingen hieraan...Ook de Raad voor de Kunsten kan hierin nuttig werk leveren

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
De vernieuwde interesse voor muziektheater zegt veel over onze tijd en over de podiumkunsten in het algemeen...Tijdens de eerste vier jaar moet het decreet permanent geëvalueerd worden teneinde een nieuwe of minstens een verbeterde tekst ter stemming voor te leggen aan de Vlaamse raad...De administratie zorgt niet alleen voor de continuïteit, maar ook voor de know how van de sector van waaruit heel wat beleidsvoorbereidend werk kan gedaan en/of georganiseerd worden

Nr. 42, Juni 1993 • Luk Van den Dries • Dovende en brandende fakkels
Merkwaardig hoe een toegevoegd werkwoord plots weer de betekenis van de oorspronkelijke benaming wakker roept: een militant theater, ijverend voor een sociaal-kritisch repertoire...Merkwaardig ook dat de tegenstanders van de recente adviezen van de Raad van Advies voor Toneel (RAT) zich met name verdedigen met maatschappelijke argumenten: hun theaters hebben een maatschappelijke...een SP-voorzitter zich voor de kar laat spannen van de hardste schreeuwers en daardoor de indruk versterkt dat de SP een partij is voor conservatieve lobbyisten

Nr. 47, December 1994 • Marleen Baeten • Redactioneel
Voor enkele auteurs stond de te halen deadline onverwacht snel voor de deur...Met als gevolg: geen dans en jeugdtheater, een naar het volgend nummer uitgestelde kritiek van de KVS-produktie Oedipus/In Kolonos en idem dito met een standpunt over de plannen van de overheid voor...de oprichting van een Vlaams Centrum voor Cultuurbeleid en een Raad voor Cultuurbeleid

Nr. 49, April 1995 • Gunther Sergooris • Verzuchtingen van het muziektheater
Bruneel: De Werkgroep muziektheater maakt deel uit van de 'Vereniging van Directies voor Podiumkunsten' (VDP). Dat is een belangenorganisatie, die het hele veld van de podiumkunsten vertegenwoordigt...Het zorgt voor een minimale omkadering van twee personen in vast dienstverband, voor een eenvoudige vorm van infrastructuur en voor de mogelijkheid een produktie op te starten...Coolen: Met het werk dat wij brengen is de Vlaamse Opera voor ons een voor de hand liggende partner

Nr. 50, Juni 1995 • Christoph De Boeck • Durven springen
Misschien kunnen Thersites, de vereniging van critici, en de Vereniging van Directies voor Podiumkunsten eens rond de tafel gaan zitten om dat te bespreken...Dat verwart hen, het schept een ambivalent gevoel: is het nou voor kinderen of voor volwassenen...Christoph De Boeck OPROEP Voor het seizoen 1996/1997 roept FACT jonge regisseurs en theatermakers op voorstellen aan te bieden voor produkties in de kleine of de grote zaal


Toon volgende resultaten