Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


52 document(en) met "Raad voor de Podiumkunsten" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
1979, een decennium nadat het systeem wat tomaten te verduren had gekregen, leek de situatie voor de podiumkunsten in Nederland ingrijpend veranderd te zijn...zijn, óók bij de Raad voor de Kunst en het Ministerie...De belangrijkste festivals voor dans, het Holland Festival en Springdance, plaveiden in de jaren tachtig de weg voor de publiekswaardering van Trisha Brown, Pina Bausch, William Forsythe, La La La

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
De minister van Cultuur laat zich sindsdien adviseren door de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst, de Raad voor Dans, de Raad voor Muziektheater en de Raad voor Kunstencentra...Etcetera: Weegt de onvolledigheid van de adviesverstrekking ook zwaar door in de evaluatie van de Raad voor Kunstencentra...Johan Van Heddegem: Er is ooit één gemeenschappelijke vergadering geweest tussen de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst en de Raad voor Kunstencentra

Nr. 54, Februari 1996 • Paul Corthouts • Wordt het een warme lente?
46 §1). Concreet betekende dit dat, om vanaf 1 januari 1997 de situatie voor wat betreft de kunstencentra en de organisaties voor dans en muziektheater te kunnen actualiseren, er voor 31...het podiumkunstendecreet worden twee tijdsindelingen gehanteerd: de seizoensmatige aanpak - van 1 juli tot en met 30 juni - voor de theatergezelschappen; het kalenderjaar voor de kunstencentra en voor...Daarnaast is iedereen die met de podiumkunsten begaan is ervan overtuigd dat er voor de kunstencentra en organisaties voor dans en muziektheater dringend positief discriminerende maatregelen moeten

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Op 26 juni legde de Vlaamse regering de financiële situatie van het teksttheater de dans, het muziektheater en de kunstencentra vast voor de komende vier jaar...Eén van de beslissingen betrof de nieuwe subsidieregeling voor de podiumkunsten...Codewoord in deze operatie was voor de adviesraden en de minister Versnippering'. In het aangezicht van de schaarste aan middelen pleitten zowel de raad voor de dans als die voor het teksttheater voor

Nr. 58, December 1996 • Pol Arias, Claire Diez • Je t' aime, moi non plus
Ann Olaerts van het vti noemt het 'over de muur kijken, zien hoe de podiumkunsten zich hebben geaffirmeerd in beide gemeenschappen, welke de nieuwe vormen en ontwikkelingen zijn, hoe het...Voor elk tweetalig initiatief zich verwondde aan de tyrannieke lichtgeraaktheid van de politici, meesters van de grote ontmanteling van België...1977 ging de communautarisering van start die in 1980 zou leiden tot het installeren van de Raad en de Uitvoerende Macht van de Vlaamse en Franse Gemeenschappen

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
Volgens het huidige decreet voor de podiumkunsten bevriest Martens daarmee het danslandschap voor de komende vier jaar...Het behoudsgezinde (naar eigen zeggen 'politiek haalbare') advies van de Raad van Advies voor Dramatische Kunst had voor deze subsidieronde reeds de weg geplaveid en maakte dergelijke...Dat de Raad voor Dans wél veel meer werd gepasseerd, komt dan ook niet doordat die Raad haar huiswerk minder goed heeft gedaan of zoals de minister suggereerde 'dubbelzinniger' was in zijn advisering

Nr. 58, December 1996 • Marleen Baeten • Gesprek met Guy Cassiers
Waarom dat nu scheef gelopen is, is in de eerste plaats te wijten aan de afwachtende houding van de overheid, waarbij de Raad van Advies zeker niet vrijuit gaat...Kijk, ik heb een krantenknipsel bij me waarin Johan Thielemans (voorzitter van de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst) zegt: 'Er is veel gediscussieerd de afgelopen jaren...Toen de Blauwe Maandag Compagnie zijn voorstel aan het ntg geformuleerd had, las ik in de krant dat Johan Thielemans 'gelukkig was met het initiatief'. En achterafhoor je niets, terwijl de Raad de

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
Declerck, provinciegouverneur van Antwerpen en begin jaren '50 voorzitter van de Nationale Raad voor Dramatische Kunst, red...Na de oorlog kwam ik vaak met mijn vader naar het NIR-gebouw (NIR, Nationaal Instituut voor Radio-Omroep, van 1930 tot 1960 de voorloper van de brt, red...mei 1997 worden de bestaande culturele programma's afgevoerd en voor september 1997 wordt voor TV2, het verdiepend net, een strategie uitgebouwd op basis van het Censydiam-onderzoek dat de wensen van

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
Ook de Raad voor Kunstencentra motiveerde zijn advies om De Kopergietery gedurende de periode 1997-2000 slechts een startsubsidie te geven als volgt: 'Indien uit het dossier het luik "Speel...Ook Barbara Wyckmans ziet een aanvullende taak weggelegd voor de bestaande academies voor woord, voor beeld, voor muziek...Naast een uitbreiding van de projectenpot - wat tevens een verrijking zou betekenen voor de podiumkunsten voor volwassenen - is het logisch dat de betoelaging van de zogenaamde kinderkunstencentra

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
Voor de periode 1997-2001 adviseert de Raad voor Kunstencentra voor een totaal van 183.000.000 fr...Ook de Raad voor Kunstencentra stipt het probleem aan in de inleiding op zijn advies voor de periode 1997-2001...Er is een Raad voor Cultuur, een Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding en een Raad voor de Kunsten

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
Stel het je maar eens voor: vier, vijf keer per jaar papieren invullen voor de vdab, rva, kinderbijslag (wisselende kinderbijslagfondsen naargelang de werkgever); bij de aanvang en het einde van een...het nieuwe podiumkunstendecreet werden drie instituties gehoord in de Vlaamse Raad: de Commissie Podiumkunsten (beleidsadviesraad), het Vlaams Theater Instituut (steunpunt voor de podiumkunsten) en de...Kars Van Pellecom bevestigt de wantoestanden: 'Met de vrt is er net een nieuwe cao afgesloten, maar voor de andere productiehuizen is er geen regeling, ondanks de herhaalde vraag van de vakbonden

Nr. 68, Juni 1999 • Raf Weverbergh • Belgische roulette
Voor de socialezekerheidspositie van de schouwspelartiesten is de Belgische, federale overheid bevoegd, voor 'culturele aangelegenheden' (onder meer de subsidiëring) de Gemeenschappen...Op 14 januari 1993 vaardigt de Vlaamse Gemeenschap een decreet uit, waarin zij de subsidies regelt voor de werking van organisaties voor podiumkunsten...Een probleem dat de werkgevers van de gesubsidieerde/decretale sector (bij monde van de VDP - Vlaamse Directies voor Podiumkunsten) bezighoudt, is die eigenaardige combinatie van interimkantoor en

Nr. 68, Juni 1999 • Pascal Gielen • De verdrongen bemiddelaar
sociologisch vakjargon heet zoiets 'de operationele code van het spel onder de knie krijgen'. Voor de Administratie is dat bijvoorbeeld de regel der bureaucratische correctheid, voor politici de...Terwijl een strategische beheerraadconstellatie vooral belangrijk is om de individuele artistieke en aanverwante belangen te verdedigen, kunnen de Vlaamse Directies voor Podiumkunsten (vdp) een handje...Een tactvolle selectie luidt dan de boodschap en de nuntius kan dit voor de geloofwaardigheid van de Kunst best discreet blijven doen

Nr. 69, Januari 1999 • Guy Cools, Rudi Laermans • Talking 'bout my generation
Bijgevolg wordt ook het discursieve discours sneller gemanipuleerd indien een productie minder geslaagd is. Nochtans is falen essentieel voor elk leerproces en is het ook voor de ontwikkeling van de...tijd een fervent verdediger geweest van het laatste, zowel beleidsmatig (vanuit mijn functie in de Raad voor de Dans) als in mijn programmering (o.a...van de Raad voor de Dans

Nr. 69, Januari 1999 • Pascal Gielen • Dans in Vlaanderen 1980 - 1995
Het debat wordt tactvol ontweken; infrastructuur wordt niet ter beschikking gesteld van hedendaagse choreografen en men huivert zelfs voor de medefinanciering van onderzoek dat zowel de dans als de...Gent (1982), de Monty te Antwerpen (1983), het Nieuwpoorttheater in Gent (1984) en De Werf in Brugge (1986). Voor een gedetailleerde geschiedenis van de kunstencentra verwijs ik naar de vermelde...Met de stemming van het podiumkunstendecreet in 1993 werd een Raad voor Dans (rad) geïnstalleerd

Nr. 70, December 1999 • Katrien Darras • Het nieuwe podiumkunstendecreet...
De tweede reden voor een herziening van het decreet was de in 1997 door toenmalig cultuurminister Luc Martens geïnstalleerde Raad voor Cultuur...Nog steeds geldt de naleving van de cao voor de podiumkunsten als een streng beoordeeld subsidiecriterium...Festivals en Steunpunt Nieuw zijn de categorieën festivals en steunpunt voor de podiumkunsten die aan de bestaande categorieën theater, muziektheater, dans en kunstencentra worden toegevoegd

Nr. 74, December 2000 • Johan Thielemans • De toeschouwer als onderwerp van het politieke...
Johan Thielemans was voorzitter van de Raad van Advies voor Nederlandstalige Dramatische Kunst en lid van diens opvolger, de Beoordelingscommissie voor Nederlandstalige Dramatische Kunst...Hij is sinds 1997 voorzitter van de Raad voor Kunsten...De vrijheid van de kunstenaar binnen de podiumkunsten lijkt dan toe te nemen

Nr. 76, Maart 2001 • Erwin Jans • Het meervoud van de multicultuur
Voor de westerling die in het bezit is van de nodige documenten, de juiste informatienetwerken en voldoende financiële middelen is de wereld wellicht een dorp, ‘a global village’ waarin hij vrij kan...Voor de westerling die in het bezit is van de nodige documenten, de juiste informatienetwerken en voldoende financiële middelen is de wereld wellicht een dorp, ‘a global village’ waarin hij vrij kan...Hij wijst er verder op dat de interesse voor India steeds een interesse was voor de traditie, nooit voor de huidige situatie

Nr. 75, Maart 2001 • Dirk Pauwels • Het theater als artistieke pleister op de...
Diegenen voor wie de Belangrijke Buitenlandse Festivals hoogdagen zijn, diegenen die aan de hand van hun buitenlandse ‘contacten’ en natuurlijk ook op de websites van internationale kunsttijdschriften...de begeleidende teksten moeten voor alles ‘wervend’ zijn en de foto’s ‘tot de verbeelding spreken’. Laat ik het publiek dus vooral niet horen klagen: het theater en de podiumkunsten...binnen en wij, de bevoorrechte gelukzakken van de culturele elite, kunnen weer voor vier jaar aan ‘t werk

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Darras, Dries Moreels • Bart Caron: "We denken niet in termen...
het begin was dat alleen voor de infrastructuur, later ook voor de werking...En dit geldt niet alleen voor het theater (de podiumkunsten), maar ook voor muziek en voor b.v...Waarom gaan de mensen van punt a naar punt b? Waarom gaan de mensen naar de stad voor een bepaalde school


Toon volgende resultaten