Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


58 document(en) met "Statuut van de Kunstenaar" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 63, Maart 1998 • Rudi Laermans • De idiotie van het menselijke
le voyeur — In de teksten van Moravia die mede aan de basis van deze voorstelling liggen, wordt keer op keer de onverschilligheid van een specifiek soort van kijken tegen het engagement van de taal...De voorstelling is vooral ook één lange, genadeloze ontmaskering van de Professor, hier symbool voor de koele observator die voor de ware kennis de prijs van een totale onthechting betaalt: het...Le Désir schuift soms abrupt, soms haast onmerkbaar van het register van het traditionele toneelspelen naar de axioma's van de post-Brechtiaanse podiumkunst, van de bekende rechttoe rechtaan

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
De vdp, die in de onderhandelingen met de overheid optreedt als spreekbuis van de theaters, treedt in het overleg over de cao op als werkgeversfederatie...Kars Van Pellecom bevestigt de wantoestanden: 'Met de vrt is er net een nieuwe cao afgesloten, maar voor de andere productiehuizen is er geen regeling, ondanks de herhaalde vraag van de vakbonden...Kan eenzelfde institutie de ene keer fungeren als spreekbuis van de managers (bij het afsluiten van een cao) en de andere als spreekbuis van de artiesten (bij onderhandelingen met de overheid)? Mij

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
Ten eerste is er de komst van de productiehuizen die voor de televisie zijn gaan werken en de algemene commercialisering van de sector (vrije producties). Een andere factor is de opkomst van veel...Ook in de besprekingen over een eventuele aanpassing van het statuut van de kunstenaar die nu gebeuren in de schoot van de regering hebben we een stem...Ie moet een onderscheid maken tussen de situatie van de mensen die onder het decreet van de podiumkunsten vallen en de mensen die onder het decreet van orkesten en ensembles vallen

Nr. 68, Juni 1999 • Raf Weverbergh • Belgische roulette
Tijdens de aanloopperiode naar de verkiezingen was er een opbod aan politieke voorstellen over de sociale zekerheid en het statuut van de artiest...Wie een sociaal statuut van 'de artiest' probeert uit te werken, schopt ongetwijfeld tegen de schenen van één of meerdere van die subgroepen...Geen evaluatie en hertekening van de fiscale positie van kunstenaars - hoewel dat ooit als besluit geponeerd werd bij de betreffende Subcommissie in de Kamer: wanneer het sociaal statuut van de

Nr. 68, Juni 1999 • Jean-Marc Adolphe • De uitzondering en de regel
Dit verre voorbeeld geeft aan dat het sociale statuut van de kunstenaar in de eerste plaats de vrucht is van een collectieve verbeeldingswereld...Van de periode van Lodewijk de Veertiende dateert de intentie de kunst (en dus de kunstenaar) in het centrum van het openbaar leven te plaatsen...Dit begrip werd pas nog gerehabiliteerd door Catherine Trautmann, huidig Frans minister van Cultuur, met de herinvoering van een 'handvest van taken van de openbare dienst'. De kunstenaar ontvangt een

Nr. 69, Januari 1999 • Pascal Gielen • Dans in Vlaanderen 1980 - 1995
Het KBVV is in de geschiedenis van de hedendaagse dans dan ook een object van voortdurende strijd tussen Vertegenwoordigers' van de hedendaagse dans en die van het klassieke ballet...Het statuut van de kunstenaar eindigt met andere woorden aan de grenzen van het professioneel distributiesysteem...De organisatie van Hugo De Greef werkte daarbij als aurabesmetter of geleider van symbolisch krediet van de ene kunstenaar naar de andere

Nr. 69, Januari 1999 • Kiki Vervloessem • Een goed bewaard geheim
De artistieke beleidsvisies van het gezelschap manifesteerden zich duidelijker in de loop van de jaren negentig, terwijl ook de discussie over de gulle overheidskredieten niet kon uitblijven...Soms krijgt de mixed bill zelfs een obligatoir tintje zodat noch de scheppende, noch de uitvoerende kunstenaar of zelfs het publiek er beter van worden...Extreem gekunstelde principes (het uitdraaien van het been, de kromming van de voet, het overkruisen in de vijfde positie,...) liggen aan de basis van het lichamelijk bewustzijn

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
Ook daar eist de Vlaamse Beweging het opsplitsen van grote delen van de sociale zekerheid en de fiscaliteit in naam van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd...Leest men de andere essays en interviews in het betreffende nummer van Sampel, dan kan men zich niet ontdoen van de indruk dat ze alle in dienst staan van het verbreiden van de opvattingen van Claire...19 SAMPEL 8/2, p. 9. 20 In een ongepubliceerd commentaar op de eindwerken van de lichting 1998-99 schreef Van Gansbeke over de bewerking van deze tekst: 'Van een dialoog is daarbij tekstueel

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
Deze budgettaire rationaliteit kan botsen met de artistieke logica - met de communicatie van de kant van de artistiek leider over een gewenst soort esthetische communicatie...Zo zorgde de groeiende flexibilisering van de arbeidsmarkt voor scheppende en uitvoerende kunstenaars er de facto voor dat kunstorganisaties almaar meer tijd moeten besteden aan de loonadministratie...De normering van een subsidiestroom in termen van kwaliteit en kwantiteit legitimeert echter helemaal niet het bestaan van de kraan zélf

Nr. 71, Maart 2000 • Myriam Van Imschoot • De zien-tuiglijkheid van de herinnering
Een niet onbelangrijk aspect van de voorstelling is de keuze om het publiek vrij te laten circuleren in de voorstellingsruimte (het voor de gelegenheid ontruimde café van de Beursschouwburg...effect van onze blik op het kijkobject, en omgekeerd), kortom, voor de vele 'accidents de route'.(3) Veel verder dan het aanstippen van de beslissing om het publiek de vrije loop te laten gaat de criticus...Het is één ding om vanuit de duisternis van de zaal met de vingertoppen van de blik de performers op het podium af te tasten (en de braille van hun lichamen te lezen), iets heel anders wordt het

Nr. 71, Maart 2000 • Redactioneel
Luk Van den Dries, voorzitter van de Beoordelingscommissie voor Nederlandstalige Dramatische Kunst, noemde het een 'unicum in de geschiedenis van het adviseren' dat de adviezen voor theater, dans...het hoofdstuk Een stimuleringsbeleid van de preadviezen vraagt de theatercommissie om haar zuinigheid op vlak van de structurele subsidiëring te compenseren met een verhoging van de projectenpot...Intussen laat ook het Podiumkunstendecreet in zijn herziene vorm weinig of geen ruimte voor de noden van de individuele kunstenaar

Nr. 72, Juni 2000 • Redactioneel
Van de formulering van het project hangt immers niet alleen de leesbaarheid, maar ook de leefbaarheid van het project af: naarmate de kunstsector zich professionaliseert, moet het project a priori de...Naarmate de kunstenaar geen paria meer is aan de rand van de maatschappij (de 'poète maudit'), naarmate hij/zij 'gesubsidieerd' wordt, hetzij rechtstreeks, hetzij via een circuit van instellingen en...Uitgaande van deze en andere overwegingen, lagen de volgende vragen voor bij het samenstellen van dit nummer: - Welke ideologische premisse ligt ten grondslag aan de idee dat een kunstenaar

Nr. 76, Maart 2001 • Pé Vermeersch • Dood van een Butohdansmarietje
van de voorstellingen (de helft van het publiek valt altijd in slaap), van de innige versmelting tussen taal en dans, van de melancholie van de ongrijpbare zangmelodieën...Het lijkt alsof de meeste butoh die op de hedendaagse scènes te zien is, zich niet alleen op de groepscomposities van Hijikata baseert, maar ook de persoonlijke artistieke keuzes van Hijikata gebruikt...De gedachte van de anti-readymade-kunst is zeer sterk aanwezig in butohdans, niet alleen voor de voorstellingen die worden gemaakt, maar in deze gedachte vindt de idee van de innerlijke dans zijn

Nr. 77, Juni 2001 • Pieter T'Jonck • Het lichaam zonder het lichaam
Dat leidde uiteindelijk tot de meest drastische bevraging van de waarheidsaanspraken van de kunst (Magritte bij ons bijvoorbeeld) en de wijze en de plaats waar kunst kan getoond worden (alweer bij ons...Waar Plischkes installatie in eerste instantie ging over het opeisen van het recht om als kunstenaar de eigen productieomstandigheden en -context te controleren of te creëren, ging Statuts over de...Kon je dit werk nog vrijelijk 'monsteren, in Davis Freemans performance Reflection werd je vergast op een persoonlijk samenzijn met de kunstenaar, die voor de gelegenheid een foto van je eigen gelaat

Nr. 79, December 2001 • Steven De Belder • Wetenschap als metafoor voor de danspraktijk
Net als de wetenschapper is de kunstenaar in de eerste plaats geïnteresseerd in het proces van het opbouwen en verwerven van een bepaalde praktijk, om pas daarna de communicatie met het publiek (dat...Le Roy's werk staan de kwesties van het auteurschap, het daarmee verbonden statuut van de artistieke arbeid en de structuur van de choreografische markt, centraal...Immers, de kantine van het lab en de receptieruimte van het congres, waar de kern van dat debat ligt (en dus niet in de plaatsen van zijn formalisering zoals het congres en de vergaderruimte), liggen

Nr. 79, December 2001 • Clara Van den Broek • Lorent Wanson: 'De notie sociaal-artistiek getuigt van...
Welke blik werpt men, de kunstenaar incluis, op de realiteit, en hoe kan men zich laten penetreren en veranderen door de werkelijkheid van de andere...De notie sociaal-artistiek getuigt van minachting, en zorgt ervoor dat de relatie van bij het begin vervalst is. Ze gaat niet uit van het samenbrengen van de kunde van elkeen op gelijke basis...Anderzijds weet ik niet in hoeverre de strijd rond de definitie van de kunst belangrijk is. Ik wil niet per se kunstenaar bevonden worden

Nr. 80, Februari 2002 • Pieter T'Jonck • Een onbeschrijflijke toestand
Dat heeft ook dadelijk zijn sporen nagelaten, al was het maar omdat de scenografie van de hand is van Anna Viebrock, de vaste sceno-grafe van Marthaler...Ondertussen duiken tegen de achtergrond schokkerige beelden op van een armtierige kamer op het einde van een lange gang, afgewisseld met beelden van anonieme ruimtes als de oprit van een autostrade...En ook, registraties van de onwerkelijkheid van zo'n plaats, alsof de herinnering aan wat er gebeurd is verdwenen is in de kieren en spleten van het stomme beeld

Nr. 80, Februari 2002 • Clara Van den Broek • Theater en de Islam: kleine geschiedenis van...
De verankering van het scenische gebeuren in de dagelijkse realiteit van de homo politicon die de Algerijn is, blijkt uit de hevigheid van de publieksreacties, vooral in de eerste decennia na de...De ontwikkeling van de Maghrebijnse theatervormen in Frankrijk Het théâtre beur is één van de vele manifestaties van de culturele actie van de jonge beurs...Een ander deel van de erfenis van het théâtre beur is overgegaan naar een andere discipline: de dans (en bijhorende muziek). In de jaren '80 al ontdekte een deel van de Maghrebijnse jeugd uit de

Nr. 83, Januari 2002 • Nikol Wellens • Opdracht volbracht?: Meer sociale bescherming voor alle...
Als dit al geregeld is in de sector van de (gesubsidieerde) podiumkunsten, wat is dan de meerwaarde van dit nieuwe statuut voor podiumkunstenaars...Alle kunstenaars die in opdracht werken, kunnen dit nu doen onder de sociale bescherming van de werknemers, tenzij een kunstenaar aantoont dat zijn socio-economische realiteit zijn toetreding tot de...De centralisering van liet vakantiegeld geeft jaarlijks in de maand mei de betaling van vakantiegeld in verhouding tot de lonen en arbeidsdagen van het jaar voordien in plaats van een versnipperd

Nr. 83, Januari 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Werkverslag. Hoofdstuk I: Nuanceren: Over het innemen...
De voorstelling is gebaseerd op het boek De SS'ers (1967) van plastisch kunstenaar en schrijver Arman-do en journalist Hans Sleutelaar, dat bestaat uit interviews met anonieme Nederlanders die in de...Het sterkst komt dit wellicht tot uiting in de 'castingkeuzes'. In het theater van de jaren 80 en 90 heeft het verder doorvoeren van Brechts tonende karakter van figuren op de scène én de overtuiging...Het bereiken van een groot publiek in de kunsten heeft dus zeker niet alles te maken met het werk van de kunstenaar, maar in hoge mate ook met problemen van organisatie, productie, distributie


Toon volgende resultaten