Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "Vlaams Centrum voor Cultuurbeleid"Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
een kunstbeleid", "mogelijke fundamenten voor een cultuurbeleid" en "modellen tot beleidspraktijk") leek mooi op papier, maar het aantrekken van referaathouders op basis van enkele concrete items ware...Mortier bespeelde inderdaad op een meesterlijke wijze de gevoeligheden van de zaal (zie kader stukjes), maar benadrukte niettemin enkele musts voor een goed-functionerend thea-terbeleid: de...Ten slotte ging men in de discussie achteraf over tot het opstellen van een motie (zie kaderstuk; intussen heeft het Vlaams Theatercircuit ook een uitgebreide lijst van "standpunten" samengesteld ten

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Voor Agalev was volksvertegenwoordiger Ludo Dierickx aanwezig, voor de Volksunie Hugo Coveliers...voor een zeer groot deel leven van de subsidiëring door particulieren (de New Yorkse Metropolitan Opera draait voor 55 % op individuele giften, cf...het vermelde colloquium) voor "l'audiovisuel'' als middel om theater te re-produceren en een grotere verspreiding te geven, kan dan ook moeilijk anders geïnterpreteerd worden dan als een hopeloze

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Handke heeft het duidelijk moeilijk een passende, persoonlijke stijl te vinden voor zijn boodschap; zodra hij de aardse sferen verlaat voor zijn metafysische escapades, zoekt hij zijn toevlucht in een...Het moet voor Arca een uitdaging geweest zijn de creatie voor België van dit, volgens sommigen, onspeelbare stuk op zich te nemen...geconcentreerd op een thema dat wezenlijker is voor de jonge Claus (en wellicht voor het hele Clausoeuvre): het thema van de "buitenstaander", degene die geen deel heeft aan het gebeuren en vanop een afstand

Nr. 47, December 1994 • Marleen Baeten • Redactioneel
Voor enkele auteurs stond de te halen deadline onverwacht snel voor de deur...Met als gevolg: geen dans en jeugdtheater, een naar het volgend nummer uitgestelde kritiek van de KVS-produktie Oedipus/In Kolonos en idem dito met een standpunt over de plannen van de overheid voor...de oprichting van een Vlaams Centrum voor Cultuurbeleid en een Raad voor Cultuurbeleid

Nr. 48, Februari 1995 • Patrick Allegaert • Jongeren, pop en theater
Op 8 oktober 1994 beet Patrick Allegaert de spits af van een reeks studiedagen voor leerkrachten die het Vlaams Theater Instituut organiseert in samenwerking met het Cultureel Centrum Hasselt...Daarenboven heeft ook voor hen 'jeugdigheid' zo'n aantrekkingskracht dat én jong én oud er veel voor veil hebben om tot de jeugdigen gerekend te worden...Opvallend voor onze vraagstelling is de spontane motivatie van veel jongeren voor popmuziek

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Lannoye, Marleen Baeten • Interview met Minister Weckx
De minister voor Cultuur en Brusselse Aangelegenheden Hugo Weckx wil hiertoe een Raad voor Cultuur en een Centrum voor Cultuurbeleid oprichten...Naast de Raad voor Cultuur opteer ik voor een orgaan met een beleidsondersteunende rol: het Centrum voor Cultuurbeleid...Het Centrum voor Cultuurbeleid moet voor de beleidsvoering natuurlijk zijn voelhorens uitsteken naar de sector

Nr. 48, Februari 1995 • Inhoudstafel
Voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN-Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635). Uw abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij u het opzegt één maand voor het afloopt...146 - Paleis voor Schone Kunsten, Ra-vensteinstraat 23 - Théâtre Varia, Scepterstraat 59 - Vlaams Theater Instituut, Sainctelettesquare 19 - Gent Area, Sint-Widostraat 3 - Nieuwpoortteater, Nieuwpoort 35...de negentiende eeuw Foto omslag Repelsteel, Teneeter / Bas Mariën Partner voor Cultuur

Nr. 69, Januari 1999 • Pascal Gielen • Dans in Vlaanderen 1980 - 1995
Voor een enkele keer ligt het Franstalig cultuurbeleid hier voor op het Vlaamse...Buitenlandse schouwburgen, theaters en festivals compenseerden voor een groot deel het ontbreken van een Vlaams dansbeleid...Wanneer één Vlaams gezelschap dan succes kreeg op de buitenlandse markt, trok het algauw een spoor voor anderen

Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
Minister Anciaux heeft namelijk twee ontwerpdecreten klaar: voor de culturele centra en voor het gemeentelijk cultuurbeleid...Minister Anciaux heeft nu werk gemaakt van een nieuw wettelijk kader: hij legt zowel een ontwerpdecreet voor de culturele centra als een ontwerpdecreet voor het gemeentelijk cultuurbeleid...memorie van toelichting van 18.12.2000) biedt de minister onmiddellijk een alternatief aan voor de gemeenten die geen centrum- of spreidingsfunctie vervullen, maar toch een cultuurbeleid willen

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
Dat neemt niet weg dat een combinatie van de beide zonet gesignaleerde ontwikkelingen een bruikbare insteek oplevert voor een cultuurbeleid wég van het nog steeds gangbare 'infrastructuralisme...Het huidige Vlaamse cultuurbeleid geeft alvast interessante aanzetten in de richting van netwerkbevordering, onder meer via het decreet op het lokaal cultuurbeleid, het voor binnenkort...Kortom, Dans in Kortrijk werkt voor de West-Europese danswereld en wordt daar op haar beurt door bediend - en zo hoort het ook in een 'glokaal' cultuurbeleid, dat 40 • •• etcetera 8o

Nr. 87, Juni 2003 • Judith Vindevogel, Staf Pelckmans • Wordt er te veel theater gemaakt in...
Vaak krijgen wij te horen dat onze voorstellingen te duur zijn: omdat je met zangers/acteurs én muzikanten werkt staan er voor een kleine productie (zoals bijvoorbeeld Olie, two, three... rond Charles...Sterker zelfs: het decreet had voor nog meer dynamiek kunnen zorgen door de nieuwe 'cultuurcentra' een krachtig zelfstandig statuut op te leggen, waardoor de sector net zoals bij de producenten...Kortom: het is goed dat de Vlaamse Gemeenschap zich eindelijk meer bekommert om de spreidingsproblematiek en het aangedurfd heeft het lokale cultuurbeleid extra stimuli te geven

Nr. 105, Februari 2007 • Wouter Davidts, Maarten Delbeke • Van klei tot kristal
het ontwerp voor het eerste gebouw voor de Warande speelden de net geschetste bekommernissen zeker een rol...2005) Verzameld werk(t). Cultuurcentra en gemeenschapscentra in Vlaanderen en Brussel, Steunpunt voor het Lokaal Cultuurbeleid, Brussel...Programmarede door Renaat van Elslande, opgenomen in: Colloquium over Kulturele Centra, KULeuven, Instituut voor economisch, sociaal en politiek Onderzoek, Studiegroep voor Cultuurbevordering, 1964