Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


51 document(en) met "Werken aan Netwerken" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Daarom pleiten zij niet alleen voor een esthetiek van het lelijke om al het leed aan te klagen dat de veelvuldig uitgebuite mens aangedaan werd en wordt, maar vooral voor een actieve deelname aan de...acties op straat en op de barricades om een rechtvaardiger bewind -- in casu de Räterepublik van Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg en hun aanhangers --aan de macht te helpen...Zelfs de drie (!) opera's die door Erich Kleiber, Otto Klemperer en Bruno Walter geleid worden, werken actief mee aan de vernieuwing (zo werd Alban Bergs Wozzeck in de als relatief behoudsgezind

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
terwijl de tekst als extra-laag ontdubbeld, geroepen, herhaald, aan stukken gereten of droogjes voorgelezen werd...een merkwaardig relativerend aspect aan het geheel...Waar hij zich waagt aan het goed gecoördineerde groepswerk, aan de mooi gelijk uitgevoerde bewegingen, die in totale tegenspraak zijn met zijn stijl, scheert Vanrunxt rakelings langs de grenzen van de

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
glas even vaak voor onze eigen ogen stond, meer gewend als wij waren geraakt aan postmoderne snelheid, lichamelijke sensaties en visuele hoogstandjes dan wat hij leek te bieden aan schijnbare...Deze voorstelbaarheid hangt direct samen met wat de cultuur binnen een samenleving aan beelden weet en vermag aan te bieden...Er is niets provinciaals aan zijn werk en als Nederland te klein is om plaats te maken voor hem ligt dat aan de gevestigde netwerken en heersende opinies

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Zal Limburg moeten wachten tot er een Limburgse Minister voor Cultuur aan de macht is? Niettemin staat de cultuurvertegenwoordiger niet alleen wanneer het erop aan komt een éénsporig...Wanneer de realiteit niet beantwoordt aan de wensen, dan komt het er op aan een eigen realiteit te creëren...De beheerraad van dit Gentse ensemble gaf de manke werking van Het Salon aan als één van de hoofdredenen om directeur en dramaturg de laan uit te sturen en richting verleden te hollen, hun 'grote

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Dat tast de grens tussen het publieke acteren en het private aan: alles wordt privé, en dus onderworpen aan de eis van echtheid en waar- heid...Terwijl, ondanks al wat hier eerder beweerd werd, een stad als Brussel, met zijn diversiteit aan wijken en bewoners, nog steeds een ervaringsrijkdom en een scala aan faciliteiten biedt die bijzonder...Als daar dan nog wat slagzinnen met 'altijd al..', 'collectiviteit...' enzovoort aan vastgeknoopt kunnen worden, en voldaan kan worden aan een al even onbestemd verlangen om diepere bodems en hogere

Nr. 59, Maart 1997 • Adri De Brabandere • Een siderale kilte
Ook Eidos:Telos is met zijn overdaad aan geluid en beweging overweldigend en bedwelmend, en al raakt het niet je ziel, de trilling van de over het podium gespannen snaar lijkt de realiteit zelf te...Het kunstwerk moet werken aan de deconstructie van zijn traditionele aura, zijn gezag en zijn illusievermogen...De tekens die het voortbrengt vallen niet alleen uiteen in hun uiterlijke vorm (de betekenaar) en datgene waar de tekenen voor staan (het betekende), de betekenaars ketenen zich ook zo aan elkaar dat

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
Het feit dat we niet meteen met die eenheid van start konden gaan, ligt niet aan ons, maar aan het feit dat de administratie van cultuur dit nog niet in zijn portefeuille had...Verder is het werken aan 'verruiming' het meest opvallende feit...Die beslissing werd als volgt gemotiveerd: 'Kunstproducties van jonge debutanten en kunstproducties voor jongeren genieten een voorkeursbehandeling' (beleidsbrief van Minister Martens, Werken aan

Nr. 68, Juni 1999 • Katia Segers • Zin en onzin van sponsoring
Onder invloed van de samenwerking met bedrijven werken ze aan een bedrijfsmatig en publieksgericht beheer...Opdrachten aan kunstenaars, de structurele en evenementiële sponsoring van producerende en receptieve kunstorganisaties, zorgen ervoor dat meer producties met meer middelen aangemaakt aan het (sponsor...Er kan dus niet verwacht worden dat de kloof tussen zij die deelnemen aan het artistieke leven, en zij die er niet aan deelnemen, wordt gedicht via sponsoring

Nr. 69, Januari 1999 • Rudi Laermans • Achter de schermen van het ballet
Onder de titel Coming Together to Make a Ballet beschrijft Wulff in goed vier bladzijden het werken aan Sleepers Guts in de herfst van 1996...Want ook de leden van hedendaagse dansgezelschappen kan men, soms mits enig doorvragen, regelmatig horen klagen over een teveel aan hiërarchie en discipline, en over een navenant gebrek aan...Want ook Ballet across Borders leert impliciet dat het artistieke eindproduct onmogelijk valt los te maken van een altijd particulier productieproces en wat dat zoal aan economische, politieke

Nr. 70, December 1999 • Katrien Darras • Het nieuwe podiumkunstendecreet...
Festivals die werken met hetzelfde personeel en in dezelfde infrastructuur als een continue werking waaraan ze verbonden zijn, worden verzocht een fusie aan te gaan...Enkel de projectsubsidies, de subsidies aan scheppende kunstenaars en de subsidies aan het steunpunt zullen per kalenderjaren worden toegekend...zijn beleidsnota Werken aan Netwerken stelde Luc Martens indertijd dat de kunst 'als één van de zachte sectoren kordaat verdedigd moet worden'. Een nobele gedachte waar op het eerste gezicht niets op

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
Die praktijk bestond, in netwerken als Citymin(e)d, instellingen als Cinema Nova, Les Bains, Recyclart,… Deze zijn niet aangepast aan de manier waarop de kunst door de staat gereproduceerd...En het kan ook in de omgekeerde richting werken: wij proberen nu om onze ondervindingen in teksten te gieten en aan anderen door te geven...Ik kon maar één acteur in vaste dienst nemen en ik koos Geert Six, zodat hij een jaar lang aan die buurtprojecten kon werken

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • De kunstenaar, de stad en Brussel
Ik zie een doorloop; ik zie Heer Dood: enkele weken na de première zal Vawter, een van de briljantste acteurs die ik ooit op een podium bezig zag, aan aids overlijden...die slogan synoniem met een surplus aan artiesten die effectief mét de stad werken...stedelijke groeicoalitie). In de tweede plaats schijnt het mij toe dat steden thans vooral nood hebben aan internationaal ingekleurde synergieën, aan kruisbestuivingen tussen uiteenlopende soorten van

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek • De ajuin steak: een intergalactisch avontuur
Alleen meen ik dat er in haar redenering, en in de meeste discours rond de jonge kunstenaar, een verouderd werkelijkheidsmodel en - daarmee samenhangend - een verouderd kunstenaarsmodel aan het werk...Maar er is wel nood aan andere...plaats van te twijfelen aan deze of gene kunstenaar die 'zo snel mogelijk in het bestel wil raken', zou men echter ook kunnen twijfelen aan het waarheidsgehalte van de gehanteerde premisse

Nr. 80, Februari 2002 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Op zoek naar 'het leven van de...
Die externe netwerken van makers, schrijvers, spelers, vormgevers willen wij de komende jaren een belangrijke rol laten spelen...IVO KUYL: We zullen waarschijnlijk de voorkeur geven aan mensen die op langere termijn met ons willen werken, die door ons worden meegenomen en die ons ook meenemen...toetsen uiteraard de teksten die we lezen aan mekaar, maar een selectie ervan bieden we aan aan een soort leescommissie

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
Ik schuif de opgeworpen vragen hierna eerst even terzijde voor een meer algemene kanttekening, om vervolgens opnieuw het thema '(dans)werkplaats' aan te snijden aan de hand van het door Dans...Zo zijn er wel adviescommissies voor het verlenen van structurele subsidies aan theater- en dansgezelschappen, maar ontbreekt het aan een inhoudelijke advisering voor de besteding van de gelden die...Dat vraagt, jawel, om stenen & gebouwen, maar die liggen dan wel van meet af aan ingebed in een lokaal netwerk van deels internationale netwerken

Nr. 82, Juni 2002 • Dirk De Wit • De ontwikkeling van nieuwe artistieke praktijken
Met de elektronische en digitale middelen kan je ontsnappen aan de objectivering van kunst (het verkoopbare object, de stagnering van betekenisgeving), aan de beslotenheid van het vertonen en aan de...Denken we maar aan de eerste videocamera’s en -recorders (de portapak) uit de jaren ‘60 die door kunstenaars gebruikt werden om te werken met tijd en ruimte (directe feedback), om eigen performances...Dikwijls worden die noties uitsluitend gedemonstreerd in de vorm van intenties, zonder dat ze echt werken, of wordt de notie ‘interactiviteit’ zo gesloten en beperkt uitgebouwd dat de betrokken werken

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
Tijdens het werken aan Philoctetes ben ik ervan overtuigd geraakt dat de voorstellingen zelf thematiseren in hoeverre ze een exponent zijn van hun tijd...reactie vooral de afwezigheid van de mediakunstenaar in dit debat aan de kaak: 'In het stuk van Dirk de Wit wordt de bijdrage van mediakunstenaars aan theater van tafel geveegd als niet ter zake doende...Om ze zo open en grondig mogelijk te voeren zal Etcetera in zijn volgende nummer (april 2003) aandacht besteden aan het werk van een aantal mediakunstenaars en aan het beleid terzake

Nr. 85, Februari 2003 • Marleen Baeten • 'Een educatieve werking gaat over partnerschap'
Een operahuis of een culturele instelling moet permanent werken aan de relatie met het publiek...hebben Europese netwerken waar operadirecteurs elkaar ontmoeten en we zijn een databank aan het ontwikkelen...Bij dit alles werken we aan drie hoofdpunten: ondersteuning van de mobiliteit van de hedendaagse opera, het stimuleren van nieuwe vormen van publiekscommunicatie, en permanente vorming van technici en

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • De onzichtbaarheid van de mediakunstenaar
Want dankzij de digitale snelweg kunnen we aan society-building doen, aan netwerkbuilding, kunnen we "de kunst in huis brengen", zullen we "de kunst verspreiden onder de massa" enzovoort...Frank Theys) Artistieke erkenning en interactie Peter Missotten: 'In de tekst van Dirk de Wit wordt de bijdrage van mediakunstenaars aan theaterproducties omschreven als dramaturgisch...Nochtans hebben daar drie mediakunstenaars maandenlang aan gewerkt: Wies Hermans, die de interactieve computergrafiek ontworpen heeft, Kurt d'Haeseleer, die de videoachtergronden ontwierp, en ikzelf

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Culturele competenties verhogen: Ann Olaerts over kunsteducatie...
Een geïntegreerd beleid creëert de voorwaarden waarin de verschillende aspecten verbonden aan het culturele gebeuren - creatie, spreiding, bewaring en omkadering - op een samenhangende wijze aan bod...ETCETERA: Ik denk dat nogal wat mensen behoefte hebben aan een kader (historisch, cultuurfilosofisch...) van waaruit ze aan diverse artistieke activiteiten kunnen deelnemen...OLAERTS: De situaties die ik daarjuist schetste, hebben ons ertoe aangezet om met Onderwijs aan tafel te gaan zitten en naar een protocol toe te werken


Toon volgende resultaten