Advanced Search found 7 item(s) featuring "Aloïs de Maeyer"

1934-04 Katholieke kunst en Radio Catholique Belge (Anon.)
 • . . . Katholieke kunst en Radio Catholique Belge door AL DE MAEYER Dinsdag 20 Maart diffuseerde R.C.B. een Passiespel dat, vermeen ik, in het Théatre Molière , werd vertoond. Ik weet niet . . .
1933-11 Na een debat (Aloïs De Maeyer)
 • . . . Na een debat door ALOIS DE MAEYER Zelfstudie, hoe grondig ook, dreigt zeer dikwijls vast te loopen in een eng gesloten kring door den aanvangskijk op een zaak . . .
1930-02 "Moet Barbertje hangen...?" Gemis aan vaste lijnen (Anton Van de Velde)
 • . . . als ontspanning b.v. -- en bij die gelegenheid harmonies te verenigen: Willem Putman , Lode Geysen , W. Doevenspeck , A. de Maeyer , M. van Vlaenderen , Stan Eeckels , G. Martens , Paul de Mont , Odiel Daem en enkele . . .
1934-11-20 De spreekkoren van Gery Helderenberg, door Aloïs de Maeyer (Aloïs de Maeyer)
 • . . . De spreekkoren van Gery Helderenberg door Al. de MAEYER . Het is gekomen als een tornado over Vlaanderen : de wervelende wind van het oprukkende spreekkoor. Maar dan ook hier . . .
 • . . . eerlik en hoogstaand werk, een blijheid vaar welgemeende kringen, een zegen voor Vlaanderen en een devootheerlike-schoonheidshulde aan Christus-Eucharisticus en zijn gloriestralende Kerk. Al. de MAEYER . P.S. Naar aanleiding van het verschijnen van Mysterium Crucis bij de uitgeverij "De Oogst" - en de ontworpen grootsche uitvoering onder leiding . . .
1932-09-13 Het spreekkoor, door L. Geysen (Lode Geysen)
 • . . . de techniek van de uitvoering niet meer zoo eenvoudig. Wij komen hier somtijds zeer dicht bij de tooneeltechniek terecht: het worden spelen, drama's. E. H. Aloïes de Maeyer zal u hierover zeer kortelings meer schrijven. In Vlaanderen hebben wij het spreekkoor gekend zij het dan ook in hoofdzaak . . .
1930-10 De Geestelike, d. i. de Zedelik-Godsdienstige Waarde in het Katholiek Tooneelrenouveau (Aloïs de Maeyer)
 • . . . daar straks: Moge het even vruchtbaar zijn als op het terrein van de regie. Dit geve God voor Vlaanderen en voor de zielen. Al. de Maeyer . Nota van de Redactie. -- Daar wij het met schrijver van dit artikel, onder vele opzichten, niet eens zijn, laten wij het . . .
1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)
 • . . . hadden verstaan : een uitspelen van een innige overtuiging der ziel. Ondertusschen kregen we stuk per stuk de studiën van Z. E. H. Al. de MAEYER , die codificeerde en met studie annoteerde wat er als verschijning was in dezen tijd, en tevens naar de synthese peilde. Deze studiën . . .
 • . . . met het tooneel, door het tooneel bilateraal te heeten en het spreekkoor unilateraal. Een andere kwestie, die vooral tusschen Stalmans en Al. de Maeyer ging was die van het gebaar : Al. de Maeyer wilde het gebaar als een factor van het spreekkoor opeischen . . .
 • . . . unilateraal. Een andere kwestie, die vooral tusschen Stalmans en Al. de Maeyer ging was die van het gebaar : Al. de Maeyer wilde het gebaar als een factor van het spreekkoor opeischen tegen Jan Stalmans . Deze stond tegen het gebaar gekant, omdat . . .
 • . . . stond tegen het gebaar gekant, omdat het soms den tekst hindert en niet amplifieert. Dit gezegde van Stalmans werd zeer sceptisch onthaald door Al. de Maeyer : toch hadden ook wij reeds ondervonden dat er gevallen waren waarin het gebaar de collectieve stem niet onderlijnde, vooral als men het . . .
 • . . . massaspel «Credo !» waarover we dan verder handelen, bij het bespreken van het massatooneel. Als theoretisch werk, hebben we reeds de artikels van Al. de Maeyer in «Tooneelgids» geciteerd. (1932-33-34). In 1934 verscheen het werkje «Spreekkoren» van J. Bogaerts , S. J. (De Standaard, Antwerpen), theorie naast . . .
 • . . . Mis (handeling en koor en gemeenschap). Nu eerst kunnen we het spreekkoor van onzen tijd begrijpen. III. HET WEZEN VAN HET HEDENDAAGSCHE SPREEKKOOR Al. de Maeyer heeft het spreekkoor als volgt bepaald : «een in schoonheid — op woord en beweging gedragen — gemeenschapsmanifestatie of belijdenis van 'n . . .
 • . . . klaar kunst bedoeld, maar moest nauwer omlijnd staan tot welk letterkundig soort : de dramatiek. En verder, «op woord en beweging gedragen» bedoelt Al. de Maeyer de choreografie. Door «in gemeenschapsverlangen» wil Al. de Maeyer de karakteristiek van «verovering» geven. We hebben enkel schoolsch afgelijnd, met . . .
 • . . . soort : de dramatiek. En verder, «op woord en beweging gedragen» bedoelt Al. de Maeyer de choreografie. Door «in gemeenschapsverlangen» wil Al. de Maeyer de karakteristiek van «verovering» geven. We hebben enkel schoolsch afgelijnd, met het oog op het onderwijs. Van meetaf aan kunnen we de . . .